Cấp bậc tác giả:

JAVA

Thuật toán sắp xếp

Được viết bởi QuangIT ngày 06/04/2014 lúc 11:49 PM
Sắp xếp nổi bọt, sắp xếp đổi chỗ, sắp xếp nhanh
  • 0
  • 6334

Thuật toán sắp xếp

1. Sắp xếp nổi bọt
void sort(int n, int a[])
{
    for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=n;j>i;j--)
    if(a[j]<a[j-1]) swap(a[j],a[j-1]);
}
2. Sắp xếp đổi chỗ
void sort(int n, int a[])
{
    for(int i=1; i<n; i++)
    for(int j=i+1; j<=n;j++)
    if(a[j]<a[i]) swap(a[j],a[i]);
}
3. Sắp xếp nhanh
void sort(int L, int R, int a[])
{
int i=L, j=R;
pivot=a[(L+R)/2];
while(i<j)
{
    while(a[i] < pivot) i++;
    while(a[j] > pivot) j--;
    if(i<=j)
    {
    swap(a[i],a[j]);
    i++;
    j--;
    }
}
if(j>L) sort(L,j,a);
if(i<R) sort(i,R,a);
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML