Cấp bậc tác giả:

JAVA

Tạo Video Pro

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:43 PM
Xây dựng chương trình xem video trên hệ điều hành Android. Việc tạo ra chương trình xem video không có gì là khó, đơn giản chỉ là xử lý file, list, view các button, sdcard, đối tượng media VideoView như bài audio mà hôm trước chúng ta đã cùng nghiên cứu.
  • 0
  • 8386
Tải tệp tin: Click ở đây

Tạo Video Pro

Xây dựng chương trình xem video trên hệ điều hành Android. Việc tạo ra chương trình xem video không có gì là khó, đơn giản chỉ là xử lý file, list, view các button, sdcard, đối tượng media VideoView như bài audio mà hôm trước chúng ta đã cùng nghiên cứu.


Bước 1: Xây dựng giao diện main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:orientation="vertical"

    android:layout_width="fill_parent"

    android:layout_height="fill_parent"

android:padding="20dip">

    <LinearLayout

android:orientation="vertical"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="center"

android:paddingLeft="20dip"

android:paddingRight="20dip">

<TextView

android:text="@string/hello"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_gravity="center"

android:layout_marginBottom="20dip"

android:textSize="20sp"

android:textStyle="italic" android:gravity="center"/>

<TableLayout

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_gravity="center"

android:stretchColumns="*">

<TableRow>   

<ListView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

        android:id="@id/android:list"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="100dp"

        android:scrollbarAlwaysDrawVerticalTrack="true"

        android:scrollbars="vertical" >

    </ListView>   

    </TableRow>

    <TableRow >

    <VideoView

android:id="@+id/video_frame"

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="150dp"

android:layout_gravity="center"

android:visibility="visible"/>

    </TableRow>

    </TableLayout>

<TableLayout

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_gravity="center"

android:layout_marginTop="50dip"

android:stretchColumns="*">

<TableRow>

<Button

android:id="@+id/play_button"

android:text="@string/play_label" android:visibility="invisible"/>

<Button

android:id="@+id/stop_button"

android:text="@string/stop_label" android:visibility="invisible" />

</TableRow>

<TableRow>

<Button

android:id="@+id/about_button"

android:text="@string/about_label" />

<Button

android:id="@+id/exit_button"

android:text="@string/exit_label" />

</TableRow>

</TableLayout>

</LinearLayout>

</LinearLayout>


Bước 2: Tạo chuỗi strings.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>


    <!-- Basic -->

    <string name="hello">Welcome to Video!</string>

    <string name="app_name">Video</string>


    <!-- Control -->

    <string name="play_label">Play</string>

    <string name="pause_label">Pause</string>

    <string name="stop_label">Stop</string>

    <string name="about_label">About</string>

    <string name="exit_label">Exit</string>

 

    <!--  About -->

    <string name="about_title">About this Application</string>

    <string name="about_text">

        <b>Create by:</b>\n

Lê Thiện Nhật Quang (11TLT)\n

Võ Hoài Sơn

</string>

    <!-- Other -->

 

</resources>


Bước 3: Tạo lớp Video.java

package quangit.video.videoactive;


import java.io.File;

import java.io.FilenameFilter;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;


import android.app.ListActivity;

import android.content.Context;

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.util.AttributeSet;

import android.util.Log;

import android.view.KeyEvent;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.Button;

import android.widget.ListView;

import android.widget.MediaController;

import android.widget.Toast;

import android.widget.VideoView;


public class Video extends ListActivity implements OnClickListener{

// Interface components

private View playButton, stopButton, aboutButton, exitButton;

// Store list Videos

private List<String> listFilesApp = new ArrayList<String>();

// Position of a Video in list

private int position=-1; // Not choose any Video

// Path of Videos Folder

private static final String pathFilesApp="/sdcard/Video/"; 

// Media Object

private VideoView mp;


/**-----------------------------------------------------------------

 *  Application's basic methods

 * ----------------------------------------------------------------- */

@Override

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

// TODO Auto-generated method stub

        super.onCreate(savedInstanceState);

        // Call layout main.xml

        setContentView(R.layout.main);

     

        // Search View

        playButton = this.findViewById(R.id.play_button);

        stopButton = this.findViewById(R.id.stop_button);

        aboutButton = this.findViewById(R.id.about_button);

        exitButton = this.findViewById(R.id.exit_button);

        // Setup click listeners for all the buttons

playButton.setOnClickListener(this);

stopButton.setOnClickListener(this);

aboutButton.setOnClickListener(this);

exitButton.setOnClickListener(this);


        // Fill view from resource

        mp = (VideoView)findViewById(R.id.video_frame);

     

// Add list Videos to layout

addVideosToList();

ArrayAdapter<String> t_l = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item, listFilesApp);

        setListAdapter(t_l);

        //mp.setVideoPath("/sdcard/Movies/Grapes to Raisins Time Lapse.3gp" );

        //mp.start();

     

    }

@Override

protected void onStart() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onStart();

}

@Override

protected void onRestart() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onRestart();

}

@Override

protected void onPause() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onPause();

}

@Override

protected void onResume() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onResume();

}

@Override

protected void onStop() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onStop();

}

@Override

protected void onDestroy() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onDestroy();

}

public void exitApp(){

stopVideo();

Intent i_exit = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);

i_exit.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);

i_exit.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);

startActivity(i_exit);

}

/**-------------------------------------------------------------

 *  Events handler methods

 * ------------------------------------------------------------- */

// Handling buttons events

public void onClick(View v) {

switch (v.getId()) {

case R.id.play_button:

pauseVideo();

break;

case R.id.stop_button:

stopVideo();

break;

case R.id.about_button:

Intent i_about = new Intent(this, VideoActivity.class);

startActivity(i_about); //Set activity for class About.java

break;

case R.id.exit_button:

exitApp();

break;

default:

break;

}

}

// Handling keyboard events

    @Override

    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {

     // TODO Auto-generated method stub

     switch (keyCode) {

     case KeyEvent.KEYCODE_BACK:

     exitApp();

    break;

     case KeyEvent.KEYCODE_HOME:

     exitApp();

     break;   

    default:

     return super.onKeyDown(keyCode, event);

     }    

     return true;

    

     /**

     if (keyCode == event.KEYCODE_BACK){

finish(); // Exit Video

return true;

}

return super.onKeyDown(keyCode, event);

*/

    }

/**-----------------------------------------------------

 *  Video application methods

 * ----------------------------------------------------- */

    // Class File Filter

    class FileFilter implements FilenameFilter{

@Override

public boolean accept(File dir, String filename) {

// TODO Auto-generated method stub

return (filename.endsWith(".3gp"));

}  

    }

    // Add Videos to list

    public void addVideosToList(){

     File t_f = new File(pathFilesApp);

     for (File file: t_f.listFiles(new FileFilter())) {

     listFilesApp.add(file.getName());

}    

    }

    // Click a Video on list Videos

@Override

protected void onListItemClick(ListView _l, View _v, int _p, long _id) {

// TODO Auto-generated method stub

super.onListItemClick(_l, _v, _p, _id);


// Play the Video is clicked ~ It is the current Video is playing

playVideo(pathFilesApp + listFilesApp.get(_p));

// Save position of current Video is playing

position = _p;

// Show info of the current Video is playing

Toast.makeText(getApplicationContext(), listFilesApp.get(_p), Toast.LENGTH_LONG).show();

}

// Play a Video

    public void playVideo(String _path){

     try {

mp.setVideoPath(_path);

//mp.setMediaController(new MediaController(this));

MediaController mc = new MyMediaController(mp.getContext());

mc.setMediaPlayer(mp);

mp.setMediaController(mc);

mp.requestFocus();

mp.start();

// Label button

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Pause");

// Auto play next Video

}catch(Exception e){

// TODO: handle exception

Log.v("VideoPlayer", e.getMessage());

}

    }

    // Pause Video

    public void pauseVideo(){

if(mp.isPlaying()){

mp.pause();

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Play");

}else{

if(position != -1){

mp.start();

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Pause");

}

}

    }

    // Stop Video

    public void stopVideo(){

     if(mp.isPlaying()){

     mp.stopPlayback();

position=-1; // Not choose any Video

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Play");

}

    }

    // Restart Video

    public void restartVideo(){

mp.seekTo(0); // Reset Video's time line

    }

    // Play next Video

    public void playNextVideo(){

     if(++position >= listFilesApp.size()){

     position=0;

     }else{

     playVideo(pathFilesApp + listFilesApp.get(position)) ;

     }

    }

}

class MyMediaController extends MediaController {

    public MyMediaController(Context context, AttributeSet attrs) {

        super(context, attrs);

    }


    public MyMediaController(Context context, boolean useFastForward) {

        super(context, useFastForward);

    }


    public MyMediaController(Context context) {

        super(context);

    }


    @Override

    public void show(int timeout) {

        super.show(0);

    }


}


Bước 4: Import file video vào trong sdcard như trong bài Audio. Sau đó Run Application để xem thành quảNguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML