Cấp bậc tác giả:

JAVA

Tạo Audio Pro

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:39 PM
Tiếp bước các bài Android trước, bài hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn là bài Audio(trình nghe nhạc chạy trên Android).
  • 0
  • 10660
Tải tệp tin: Click ở đây

Tạo Audio Pro

Tiếp bước các bài Android trước, bài hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn là bài Audio(trình nghe nhạc chạy trên Android).

 


Bước 1: Khởi tạo giao diện cho nó main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ScrollView

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="fill_parent"

android:padding="10dip">

    <!-- Get text content from values strings.xml -->

<TextView

android:id="@+id/about_content"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="@string/about_text" />


</ScrollView>

Bước 2: Làm cái giao diện trình diễn music giaodien.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:orientation="vertical"

    android:layout_width="fill_parent"

    android:layout_height="fill_parent"

android:padding="20dip">

    <LinearLayout

android:orientation="vertical"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_gravity="center"

android:paddingLeft="20dip"

android:paddingRight="20dip">

<TextView

android:text="@string/hello"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_gravity="center"

android:layout_marginBottom="20dip"

android:textSize="20sp"

android:textStyle="italic" android:gravity="center"/>

<TableLayout

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_gravity="center"

android:stretchColumns="*">

<TableRow >

<ListView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

        android:id="@id/android:list"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content">

    </ListView>

</TableRow>

<TableRow>

<Button

android:id="@+id/play_button"

android:text="@string/play_label" />

</TableRow>

<TableRow>

<Button

android:id="@+id/stop_button"

android:text="@string/stop_label" />

</TableRow>

<TableRow>

<Button

android:id="@+id/about_button"

android:text="@string/about_label" />

</TableRow>

<TableRow>

<Button

android:id="@+id/exit_button"

android:text="@string/exit_label" />

</TableRow>

</TableLayout>

</LinearLayout>

</LinearLayout>


Bước 3: Tạo cho nó một chuỗi values với strings.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>


    <!-- Basic -->

    <string name="hello">Welcome to Audio!</string>

    <string name="app_name">Audio Pro</string>


    <!-- Control -->

    <string name="play_label">Chơi</string>

    <string name="pause_label">Tạm dừng</string>

    <string name="stop_label">Dừng</string>

    <string name="about_label">Giới thiệu</string>

    <string name="exit_label">Thoát</string>

 

    <!--  About -->

    <string name="about_title">Giới thiệu</string>

    <string name="about_text">

        <b>Create by:</b>\n

DotNet Group A-Z: DNGAZ.com

</string>

    <!-- Other -->

 

</resources>


Bước 4: Cái Item chào gọi :) item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

    <TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

        android:id="@+id/item"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:padding="5dp"

        android:text="@string/app_name"/>


Bước 5: bước này khá quan trọng, viết chương trình thực thi xử lý các sự kiện tương ứng. Làm các bước trên mà không thực hiện bước này thì cạp đất mà ăn ^_^!

package quangit.media.Audio;


import java.io.File;

import java.io.FilenameFilter;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;


import android.app.ListActivity;

import android.content.Intent;

import android.media.MediaPlayer;

import android.media.MediaPlayer.OnCompletionListener;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

import android.view.KeyEvent;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.Button;

import android.widget.ListView;

import android.widget.Toast;


public class Audio extends ListActivity implements OnClickListener{

// Interface components

private View playButton, stopButton, aboutButton, exitButton;

// Store list songs

private List<String> listFilesApp = new ArrayList<String>();

// Position of a song in list

private int position=-1; // Not choose any song

// Path of Songs Folder

private static final String pathFilesApp="/sdcard/Audio/"; 

// Media Object

private MediaPlayer mp = new MediaPlayer();


/**-----------------------------------------------------------------

 *  Application's basic methods

 * ----------------------------------------------------------------- */

@Override

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

// TODO Auto-generated method stub

        super.onCreate(savedInstanceState);

        // Call layout giaodien.xml

        setContentView(R.layout.giaodien);

     

        // Search View

        playButton = this.findViewById(R.id.play_button);

        stopButton = this.findViewById(R.id.stop_button);

        aboutButton = this.findViewById(R.id.about_button);

        exitButton = this.findViewById(R.id.exit_button);

        // Setup click listeners for all the buttons

playButton.setOnClickListener(this);

stopButton.setOnClickListener(this);

aboutButton.setOnClickListener(this);

exitButton.setOnClickListener(this);

// Add list songs to layout

addSongsToList();

ArrayAdapter<String> t_l = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item, listFilesApp);

        setListAdapter(t_l);

//mp=MediaPlayer.create(this, R.raw.handdrums);

    }

@Override

protected void onStart() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onStart();

}

@Override

protected void onRestart() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onRestart();

}

@Override

protected void onPause() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onPause();

}

@Override

protected void onResume() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onResume();

}

@Override

protected void onStop() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onStop();

}

@Override

protected void onDestroy() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onDestroy();

}

public void exitApp(){

stopSong();

Intent i_exit = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);

i_exit.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);

i_exit.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);

startActivity(i_exit);

}

/**-------------------------------------------------------------

 *  Events handler methods

 * ------------------------------------------------------------- */

// Handling buttons events

public void onClick(View v) {

switch (v.getId()) {

case R.id.play_button:

pauseSong();

break;

case R.id.stop_button:

stopSong();

break;

case R.id.about_button:

Intent i_about = new Intent(this, AudioActivity.class);

startActivity(i_about); //Set activity for class About.java

break;

case R.id.exit_button:

exitApp();

break;

default:

break;

}

}

// Handling keyboard events

    @Override

    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {

     // TODO Auto-generated method stub

     switch (keyCode) {

     case KeyEvent.KEYCODE_BACK:

     exitApp();

    break;

     case KeyEvent.KEYCODE_HOME:

     exitApp();

     break;   

    default:

     return super.onKeyDown(keyCode, event);

     }    

     return true;

    

     /**

     if (keyCode == event.KEYCODE_BACK){

finish(); // Exit Audio

return true;

}

return super.onKeyDown(keyCode, event);

*/

    }

/**-----------------------------------------------------

 *  Audio application methods

 * ----------------------------------------------------- */

    // Class File Filter

    class FileFilter implements FilenameFilter{

@Override

public boolean accept(File dir, String filename) {

// TODO Auto-generated method stub

return (filename.endsWith(".mp3")

|| filename.endsWith(".wav")

|| filename.endsWith(".mid"));

}  

    }

    // Add songs to list

    public void addSongsToList(){

     File t_f = new File(pathFilesApp);

     for (File file: t_f.listFiles(new FileFilter())) {

     listFilesApp.add(file.getName());

}    

    }

    // Click a song on list songs

@Override

protected void onListItemClick(ListView _l, View _v, int _p, long _id) {

// TODO Auto-generated method stub

super.onListItemClick(_l, _v, _p, _id);


// Play the song is clicked ~ It is the current song is playing

playSong(pathFilesApp + listFilesApp.get(_p));

// Save position of current song is playing

position = _p;

// Show info of the current song is playing

Toast.makeText(getApplicationContext(), listFilesApp.get(_p), Toast.LENGTH_LONG).show();

}

// Play a song

    public void playSong(String _path){

     try {

    //stopSong();

mp.reset();

mp.setDataSource(_path);

mp.prepare();

mp.start();

// Label button

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Dừng");

// Auto play next song

mp.setOnCompletionListener(new OnCompletionListener() {

@Override

public void onCompletion(MediaPlayer mp) {

// TODO Auto-generated method stub

playNextSong();

}

});

}catch(Exception e){

// TODO: handle exception

Log.v("AudioPlayer", e.getMessage());

}

    }

    // Pause song

    public void pauseSong(){

if(mp.isPlaying()){

mp.pause();

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Chơi");

}else{

if(position != -1){

mp.start();

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Dừng");

}

}

    }

    // Stop song

    public void stopSong(){

     if(mp.isPlaying()){

mp.reset();

position=-1; // Not choose any song

Button t_bt = (Button)playButton;

t_bt.setText("Chơi");

}

    }

    // Restart song

    public void restartSong(){

mp.seekTo(0); // Reset song's time line

    }

    // Play next song

    public void playNextSong(){

     if(++position >= listFilesApp.size()){

     position=0;

     }else{

     playSong(pathFilesApp + listFilesApp.get(position)) ;

     }

    }

}


Bước 6: Chỉnh cái AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    package="quangit.media.Audio"

    android:versionCode="1"

    android:versionName="1.0" >


    <uses-sdk android:minSdkVersion="15" />


    <application

        android:icon="@drawable/ic_launcher"

        android:label="@string/app_name" >

        <activity

            android:name=".Audio"

            android:label="@string/app_name" >

            <intent-filter>

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />


                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

            </intent-filter>

        </activity>

    </application>


</manifest>


Bước 7: Bước này cũng khá quan trọng. Tại giao diện rồi, thực thi rồi, nhưng không có thư viện music thì nghe bằng gì. Để thêm nhạc vào thư viện nghe, vào SDcard để thêm bằng cách vào thư mục SDK>bin>chạy ddms.bat(VD: E:\eclipse\android-sdk-windows\tools\ddms.bat)

Click chọn emulator tương ứng, tự động load list bên dưới

Vào Device>File Explorer>chọn mnt>sdcard. Tạo thư mục mới bằng cách nhấn vào dấu cộng và nhập tên như hình:

Tại thư mục music(do Tôi đặt tên), chọn hình biểu tượng điện thoại và add music vào
Run Application


Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML