Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Nhập danh sách liên lạc Gmail trong ASP.NET

Được viết bởi QuangIT ngày 03/04/2013 lúc 11:45 AM
Tôi đang cố gắng để mô tả "Nhập địa chỉ liên lạc Gmail trong ASP.Net". Tôi hy vọng giải thích nó rõ ràng và tốt hơn để mọi người gặp phải vấn đề này có thể làm điều này như tôi đã làm.
  • 0
  • 7722
Tải tệp tin: Click ở đây

Nhập danh sách liên lạc Gmail trong ASP.NET

Giới thiệu

Các máy client thường cần phải sử dụng các địa chỉ liên lạc email của họ từ ứng dụng của họ, họ tin rằng ứng dụng tốt sẽ làm giảm nỗ lực của họ để duyệt trang web khác, họ biết rằng không phải tất cả mọi thứ có thể được thực hiện, nhưng không phải không thể, vì vậy ở đây yêu cầu làm thế nào để nhập danh bạ từ Gmail và gửi email đến email ID được lựa chọn từ ứng dụng ASP.Net. 

gmail03.jpg

Một ứng dụng tốt là một ứng dụng có thể hoàn thành tất cả các công việc của bạn hoặc hầu hết các công việc của bạn từ cửa sổ trình duyệt hoặc từ ứng dụng. 

Tôi đang cố gắng để mô tả "Nhập địa chỉ liên lạc Gmail trong ASP.Net". Tôi hy vọng giải thích nó rõ ràng và tốt hơn để mọi người gặp phải vấn đề này có thể làm điều này như tôi đã làm. 

Yêu cầu 

Chúng ta đều biết rằng, để sử dụng công cụ của bên thứ ba trong ASP.Net, chúng ta cần thêm tham chiếu cho các file DLL liên quan đến ứng dụng. 

Để nhập địa chỉ liên lạc Gmail trong ứng dụng ASP.Net chúng ta cần phải tải về "cài đặt API của Google" từ liên kết sau đây: 


Liên kết này sẽ tải về các file DLL vào máy tính của bạn:
  1. Google.GData.Apps.dll
  2. Google.GData.Client.dll
  3. Google.GData.Contacts.dll
  4. Google.GData.Extensions.dll
Khi bạn có các DLL trên máy tính của bạn, chúng tôi cần phải thêm những ứng dụng của chúng tôi.

Trong Solution Explorer, nhấn phải chuột vào nút "References" sau đó chọn "Add Reference ...". Trong cửa sổ "Add Reference", chọn tab "Browse". Duyệt đến vị trí nơi mà các DLL được đặt và chọn một trong số chúng sau đó bấm "OK". 

gmail01.jpg

Thêm mã nguồn sau đây vào trang Default.aspx:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>Import Gmail Contacts trong ASP.NET | DOTNET GROUP</title>
    <style type="text/css">
        .auto-style1
        {
            height: 26px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <table align="center" style="height: 104px; width: 301px; background-color: #F0F0F0">
            <tr>
                <td>
                    Gmail ID
                </td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="txtgmailusername" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="auto-style1">
                    Password
                </td>
                <td class="auto-style1">
                    <asp:TextBox ID="txtpassword" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Get" OnClick="Button1_Click" />
                </td>
                <td>
                    &nbsp;
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    You have following contacts in Gmail ID
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <asp:GridView ID="gridemails" runat="server">
                        <EmptyDataTemplate>
                            You dont have any contacts yet.
                        </EmptyDataTemplate>
                    </asp:GridView>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

Code xử lý bên trong:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using Google.GData.Client;
using Google.Contacts;
using Google.GData.Extensions;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public DataSet GetGmailContacts(string p_name, string e_id, string psw)
    {
        DataSet ds = new DataSet();
        DataTable dt = new DataTable();
        DataColumn dc = new DataColumn();
        dc.DataType = Type.GetType("System.String");
        dc.ColumnName = "emailid";
        dt.Columns.Add(dc);
        RequestSettings rs = new RequestSettings(p_name, e_id, psw);
        rs.AutoPaging = true;
        ContactsRequest cr = new ContactsRequest(rs);
        Feed<Contact> f = cr.GetContacts();
        foreach (Contact t in f.Entries)
        {
            foreach (EMail email in t.Emails)
            {
                DataRow dr1 = dt.NewRow();
                dr1["emailid"] = email.Address.ToString();
                dt.Rows.Add(dr1);

            }
        }
        ds.Tables.Add(dt);
        return ds;

    }

    public void getcontacts()
    {
        DataSet ds = GetGmailContacts("MyNetwork Web Application!", txtgmailusername.Text, txtpassword.Text);
        gridemails.DataSource = ds;
        gridemails.DataBind();
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        getcontacts();
    }
}

Bây giờ chạy thử trang web của bạn.

gmail03.jpg

Thời gian chờ phụ thuộc vào địa chỉ liên lạc của bạn nhiều hay ít 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML