Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Chọn "Select" trên hàng Hiển thị dữ liệu trên Control GridView hiển thị trong Dropdowlist

Được viết bởi QuangIT ngày 24/03/2013 lúc 02:26 PM
Trong bài viết này chúng ta sẽ biết làm thế nào để hiển thị giá trị hàng được chọn trong Control GridView trong Dropdowlist
  • 0
  • 8633
Tải tệp tin: Click ở đây

Chọn "Select" trên hàng Hiển thị dữ liệu trên Control GridView hiển thị trong Dropdowlist


Trong bài viết này chúng ta sẽ biết làm thế nào để hiển thị giá trị hàng được chọn trong Control GridView trong Dropdowlist như hình bên dưới

selectrowgridview.jpg

Tại trang Default.aspx
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="Select_row_value_gridview_dropdown._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Select Row Value Gridview Dropdown | DOTNET GROUP</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateSelectButton="true"  AutoGenerateColumns="true"
        BackColor="#CCFFCC" Font-Bold="False" ForeColor="Maroon" 
            onselectedindexchanged="GridView1_SelectedIndexChanged" Width="500px">
        <AlternatingRowStyle BackColor="#FFCC66" />
    </asp:GridView>
    <br />
    <asp:Label ID="lb1" runat="server" Text="ID : " Font-Bold="True" Width="100px"></asp:Label>
        <asp:DropDownList ID="ddl_id" runat="server" Width="150px">
        </asp:DropDownList>
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="lb3" runat="server" Text="NAME : " Font-Bold="True" 
        Width="100px"></asp:Label>
    <asp:DropDownList ID="ddl_name" runat="server" Width="150px">
        </asp:DropDownList>
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="lb5" runat="server" Text="ADDRESS : " Font-Bold="True" 
        Width="100px"></asp:Label>
   <asp:DropDownList ID="ddl_address" runat="server" Width="150px">
        </asp:DropDownList>
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="lb7" runat="server" Text="MARK : " Font-Bold="True" 
        Width="100px"></asp:Label>
    <asp:DropDownList ID="ddl_marks" runat="server" Width="150px">
        </asp:DropDownList>
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="lb9" runat="server" Text="YEAR : " Font-Bold="True" 
        Width="100px"></asp:Label>
   <asp:DropDownList ID="ddl_year" runat="server" Width="150px">
        </asp:DropDownList>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

Tại trang Default.asp.cs
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;
namespace Select_row_value_gridview_dropdown
{
    public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    {
        string strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ConnectionString;
        string str;
        SqlCommand com;
        SqlDataAdapter sqlda;
        DataSet ds;

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                bindgrid();
            }
        }
        void bindgrid()
        {
            SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString);
            con.Open();
            str = "select * from student";
            com = new SqlCommand(str, con);
            sqlda = new SqlDataAdapter(com);
            ds = new DataSet();
            sqlda.Fill(ds, "student");
            GridView1.DataSource = ds;
            GridView1.DataMember = "student";
            GridView1.DataBind();
            con.Close();
        }

        protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            ddl_id.Items.Clear();
            ddl_name.Items.Clear();
            ddl_address.Items.Clear();
            ddl_marks.Items.Clear();
            ddl_year.Items.Clear();

            ddl_id.Items.Add(GridView1.SelectedRow.Cells[1].Text);
            ddl_name.Items.Add(GridView1.SelectedRow.Cells[2].Text);
            ddl_address.Items.Add(GridView1.SelectedRow.Cells[3].Text);
            ddl_marks.Items.Add(GridView1.SelectedRow.Cells[4].Text);
            ddl_year.Items.Add(GridView1.SelectedRow.Cells[5].Text);
        }
    }
}

Tải Source kèm Database, chạy không cần Attachs vào cơ sở dữ liệu

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML