Cấp bậc tác giả:

JAVA

Multithread trong Java

Được viết bởi webmaster ngày 14/04/2014 lúc 09:10 AM
Để viết một chương trình đa luồng trong Java có 2 cách: Kế thừa từ lớp Threads và override phương thức run(), Implement Runable() ghi đè phương thức run()
 • 0
 • 6565

Multithread trong Java

Để viết một chương trình đa luồng trong Java có 2 cách:
 • Kế thừa từ lớp Threads và override phương thức run(). 
Lưu ý: Phương thức run() trong Threads là phương thức rỗng.
 • Implement Runable(), ghi đè phương thức run() 
Lưu ý: Muốn chạy được đa luồng, bạn phải gọi phương thức start(), thì phương thức run() cũng tự động được kích hoạt. 

Ở đây mình ví dụ một bài đơn giản kế thừa lớp Threads, in ra ý kiến năm nay là năm con gì?

Hàm Main 
public class Main {
 
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    new Cat().start();
    new Rabbit().start();
    Cat cat = new Cat();
    Rabbit rabbit = new Rabbit();
    cat.run();
    rabbit.run();
  }
}

Lớp Rabbit:

public class Rabbit extends Thread{
  private int _n;
  Rabbit()
  {
    _n = 10;
  }
  Rabbit(int n)
  {
    _n = n;
  }
  @Override
  public void run()
  {
    for(int i=0;i<_n;i++)
    {
      try{
        sleep(100);
        System.out.println("Ý kiến: Năm nay là năm con Thỏ");
      }
      catch(Exception e)
      {
        System.err.println(e.getMessage());
      }
    }
  }
}

Lớp Cat: 

public class Cat extends Thread {
  private int _n;
 
  public Cat()
  {
    _n = 10;
  }
  public Cat(int n)
  {
    _n = n;
  }
  @Override
  public void run()
  {
    for(int i=0;i<_n;i++)
      try{
        sleep(100);
        System.out.println("Ý kiến: Năm nay là năm con Mèo");
      }
      catch(Exception e)
      {
        System.err.println(e.getMessage());
      }
  }
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML