Cấp bậc tác giả:

JAVA

Giải Hệ Phương Trình

Được viết bởi QuangIT ngày 14/09/2012 lúc 04:48 PM
Đề bài: Viết chương trình J2ME đơn giản giải hệ phương trình, nhập a, b, c, d, e, f và tính toán xử lý sự kiện
  • 0
  • 8096

Giải Hệ Phương Trình

Đề bài: Viết chương trình J2ME đơn giản giải hệ phương trình, nhập a, b, c, d, e, f và tính toán xử lý sự kiện


import javax.microedition.midlet.*;

import javax.microedition.lcdui.*;

public class Main extends MIDlet implements CommandListener {

public Display display;

    private Form  fmMain1;

    private Form fmMain2;

    private TextField texta;

    private TextField textb;

    private TextField textc;

    private TextField textd;

    private TextField texte;

    private TextField textf;

    public StringItem kq1;

    public StringItem kq2;

    private Command cmExit;

    private Command cmTinh;

    public Command cmBack;


    public Main(){

       display = Display.getDisplay(this);

       fmMain1 = new Form("Giai he phuong trinh");

       fmMain2 = new Form("Nghiem cua he phuong trinh");

       texta = new TextField("Nhap he so a:","",15,TextField.DECIMAL);

       textb = new TextField("Nhap he so b:","",15,TextField.DECIMAL);

       textc = new TextField("Nhap he so c:","",15,TextField.DECIMAL);

       textd = new TextField("Nhap he so d:","",15,TextField.DECIMAL);

       texte = new TextField("Nhap he so e:","",15,TextField.DECIMAL);

       textf = new TextField("Nhap he so f:","",15,TextField.DECIMAL);

       kq1 = new StringItem("","");

       kq2 = new StringItem("","");

       cmExit = new Command("Exit",Command.EXIT,1);

       cmTinh = new Command("Tinh",Command.OK,1);

       cmBack = new Command("Back",Command.BACK,1);

       fmMain1.addCommand(cmExit);

       fmMain1.addCommand(cmTinh);

       fmMain1.append(texta);

       fmMain1.append(textb);

       fmMain1.append(textc);

       fmMain1.append(textd);

       fmMain1.append(texte);

       fmMain1.append(textf);

       fmMain1.setCommandListener(this);

       fmMain2.addCommand(cmExit);

       fmMain2.addCommand(cmBack);

       fmMain2.append(kq1);

       fmMain2.append(kq2);

       fmMain2.setCommandListener(this);


    }

    public void giaihpt(int hsa,int hsb,int hsc,int hsd,int hse,int hsf){

        int dtx,dty,dt;

        float x,y;

        dtx=hsc*hse-hsb*hsf;

        dty=hsa*hsf-hsc*hsd;

        dt=hsa*hse-hsb*hsd;

        if(dt!=0) {

            x=(float)dtx/dt;

            y=(float)dty/dt;

            kq1.setText("x="+x);

            kq2.setText("y="+y);

        }

        else {

            if(dtx!=0||dty!=0){

                kq1.setText("He phuong trinh vo nghiem");

                kq2.setText("");

            }

            else {

                kq1.setText("He phuong trinh co vo so nghiem");

                kq2.setText("");

            }

        }

    }

    public void startApp() {

        display.setCurrent(fmMain1);


    }


    public void pauseApp() {

    }


    public void destroyApp(boolean unconditional) {

    }

    public void commandAction(Command c,Displayable s){


        if(c == cmTinh){

           if(texta.getString().compareTo("")==0||textb.getString().compareTo("")==0||textc.getString().compareTo("")==0||textd.getString().compareTo("")==0||texte.getString().compareTo("")==0||textf.getString().compareTo("")==0){

               kq1.setText("Ban chua nhap du cac he so, hay nhap lai");

           }

           else

           {

             int hsa,hsb,hsc,hsd,hse,hsf;

             hsa =Integer.parseInt(texta.getString());

             hsb =Integer.parseInt(textb.getString());

             hsc =Integer.parseInt(textc.getString());

             hsd =Integer.parseInt(textd.getString());

             hse =Integer.parseInt(texte.getString());

             hsf =Integer.parseInt(textf.getString());

             giaihpt(hsa,hsb,hsc,hsd,hse,hsf);

           }

           display.setCurrent(fmMain2);

        }

       if(c == cmExit){

           destroyApp(false);

           notifyDestroyed();

       }

       if(c == cmBack){

           display.setCurrent(fmMain1);

       }

    }

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML