Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Cú pháp CSS Module Level 3

Được viết bởi webmaster ngày 14/08/2016 lúc 06:06 PM
ó định nghĩa các thuật toán để chuyển đổi dòng Unicode thành dòng thẻ CSS, và sau đó thêm vào các đối tượng CSS như stylesheets, quy tắc, và khai báo.
  • 0
  • 5602

Cú pháp CSS Module Level 3

1. Giới thiệu
Module này định nghĩa cú pháp trừu tượng và từ của CSS stylesheets và những thứ khác được sử dụng cú pháp CSS (như thuộc tính style HTML).

Nó định nghĩa các thuật toán để chuyển đổi dòng Unicode thành dòng thẻ CSS, và sau đó thêm vào các đối tượng CSS như stylesheets, quy tắc, và khai báo.

2. Mô tả Cú pháp của CSS

Một quy tắc bắt đầu với một khối {} chứa một chuỗi các khai báo. Mỗi khai báo có tên, tiếp theo là dấu hai chấm và giá trị khai báo. Khai báo được phân cách bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ 1:

p > a {
    color: blue;
    text-decoration: underline;
  }

Trong quy tắc trên, "p > a" là bộ chọn, trong đó, nếu tài liệu nguồn là HTML, chọn bất kỳ phần tử <a>là con của phần tử <p>.

"color: blue;" là khai báo chỉ rằng, đối với các phần tử phù hợp với bộ chọn, thuộc tính màu với giá trị là màu xanh. Tương tự như vậy, thuộc tính text-decoration phải có giá trị gạch dưới.

Các quy tắc đều khác nhau, nhưng chúng có một cấu trúc cơ bản chung

Ví dụ 2:

@import "my-styles.css";

Quy tắc @import  là lệnh đơn giản. Sau tên, nó phải mất một chuỗi đơn hoặc chức năng url() để chỉ ra các kiểu mà nó cần nhập.

@page :left {
    margin-left: 4cm;
    margin-right: 3cm;
  }

Quy tắc @page bao gồm một bộ chọn tùy chọn trang, theo sau là một khối thuộc tính áp dụng cho trang khi in. Bằng cách này, nó rất giống với quy tắc style bình thường, ngoại trừ thuộc tính của nó không áp dụng cho bất kỳ "phần tử", nhưng là trang riêng của mình.

@media print {
    body { font-size: 10pt }
  }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML