Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn cách dùng MVC 6 và AngularJS2 với .NET Core

Được viết bởi webmaster ngày 05/08/2016 lúc 06:23 PM
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá .NET Core và học cách sử dụng MVC6 & AngularJS2 và cách để quản lý độc lập từ client side với Node Package Manager (NPM).
 • 0
 • 15756

Hướng dẫn cách dùng MVC 6 và AngularJS2 với .NET Core

Bài này gồm:
1. Cài đặt môi trường
2. Tổng quan ASP.NET
3. Bắt đầu với .NET Core 1.0
4. Nghiên cứu Initial Template
5. Làm thế nào để thêm MVC 6
6. AngularJS2
6.1 Quản lý Client-side Dependencies.
6.2 Quản lý Package (NPM).
6.3 DùngTask Runner.
6.4 Bootstrapping, dùng Type Script
7. Build và chạy ứng dụng

1. Cài đặt môi trường

Điều kiện tiên quyết: Các điều kiện tiên quyết sau đây là cần thiết.
 • Visual Studio 2015
 • ASP.NET Core 1.0

Visual Studio 2015: Nếu bạn đã có một bản sao cài đặt của Visual Studio 2015, bạn có thể cập nhật Visual Studio 2015 với Update 3
Hoặc 

Tải .NET Core: 
Bạn có thể tải về một trong các bản sau:

1. Các công cụ .NET Core SDK (Software Development Kit / Command Line Interface).
2. .NET Core 1.0.0 - VS 2015 Tooling Preview 2 (Chạy ứng dụng với .NET Core runtime).

Trước khi đi vào chủ đề chính, chúng ta có một cái nhìn tổng quan về ASP.NET. 

2. Tổng quan về ASP.NET 

netcore.png

. NET Framework

1. Được phát triển và chạy chỉ trên nền tảng Windows.
2. Được xây dựng trên .NET Framework runtime.
3. Hỗ trợ (MVC, API Web & SignalR) Dependency Injection (DI).
4. MVC & điều khiển Web API được tách ra.

.Net Core

1. Mã nguồn mở.
2. Được phát triển và chạy trên nền tảng Cross.
3. Được xây dựng trên .NET Core runtime và cũng trên .NET Framework.
4. Facility of dynamic compilation.
5. Built Dependency Injection (DI).
6. MVC & điều khiển Web API được thống nhất, thừa kế từ lớp tương tự base class.
7. Smart tooling (Bower, NPM, Grunt & Gulp).
8. Command-line tools.

3. Bắt đầu với .NET Core 1.0

Đầu tiên tạo một project mới Visual Studio 2015 > File > New > Project

aspnetcore-01.jpg

Chọn cho mình template và click Ok

aspnetcore-02.jpg

Visual Studio sẽ tạo project ASP.NET Core Empty

aspnetcore-03.jpg

Giờ thì chúng ta hãy nghiên cứu từng file một.

4. Initial Template

Từ Solution Explorer

aspnetcore-04.png

Trước hết, chúng ta cần biết về file Program.cs
namespace CoreMVCAngular
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      var host = new WebHostBuilder()
        .UseKestrel()
        .UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory())
        .UseIISIntegration()
        .UseStartup<Startup>()
        .Build();

      host.Run();
    }
  }
}
.UseKestrel(): Xác định Web Server. ASP.NET Core hỗ trợ việc lưu trữ trong IIS và IIS Express

HTTP servers 
1. Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel (cross-platform)
2. Microsoft.AspNetCore.Server.WebListener (Windows-only)

.UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory()): Đường dẫn Application base path chỉ đến thư mục gốc của Application.
.UseIISIntegration(): Dành cho lưu trữ trong IIS và IIS Express.
.UseStartup<Startup>(): Chỉ định lớp Startup.
.Build() : Build IWebHost, tổ chức ứng dụng và quản lý các request HTTP.

Startup.cs

Đây là điểm mấu chốt của ứng dụng .Net Core Application. Nó cung cấp các dịch vụ, các ứng dụng cần thiết.
namespace CoreMVC
{
  public class Startup
  {
    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    // For more information on how to configure your application, visit 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=398940
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request 

pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory 

loggerFactory)
    {
      loggerFactory.AddConsole();

      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      app.Run(async (context) =>
      {
        await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
      });
    }
  }
}

Như bạn thấy, có hai phương thức; ConfigureServices và Configure. Trong phương thức Configure, ba tham số được xác định. 

IApplicationBuilder định nghĩa một lớp, trong đó cung cấp các cơ chế để cấu hình request của ứng dụng. 
Chúng ta có thể thêm MVC (middleware) để request kênh liên lạc bằng cách sử dụng phương thức mớ rộng "Use". Sau đó, sử dụng nó. 
ConfigureServices là một phương thức mở rộng, được cấu hình để sử dụng một số dịch vụ. 
Project.json: Đây là nơi phụ thuộc ứng dụng được liệt kê, tức là theo tên và phiên bản. Tập tin này cũng quản lý runtime, thiết lập trình biên dịch. 

Dependencies: Tất cả ứng dụng Dependencies có thể thêm phụ thuộc mới, nếu cần thiết, IntelliSense sẽ giúp đỡ bao gồm có tên và phiên bản

aspnetcore-05.png

Sau khi lưu thay đổi, nó sẽ tự động khôi phục lại phụ thuộc từ NuGet.

aspnetcore-06.png

Ở đây, đoạn mã được thay đổi.

"dependencies": {  
"Microsoft.NETCore.App": {  
"version": "1.0.0",  
"type": "platform"  
},  
"Microsoft.AspNetCore.Diagnostics": "1.0.0",  
  
"Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration": "1.0.0",  
"Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel": "1.0.0",  
"Microsoft.Extensions.Logging.Console": "1.0.0",  
"Microsoft.AspNetCore.Mvc": "1.0.0"  
}, 

Để gỡ bỏ cài đặt, đi đến Solution explorer > click chuột phải vào package > Chọn Uninstall package. 

aspnetcore-07.png

Công cụ: phần này quản lý và các dòng lệnh. Chúng ta có thể thấy IISIntegration. Công cụ được thêm vào mặc định, chứa dotnet publish iis command cho xuất bản các ứng dụng trên IIS.

"tools": {  
"Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration.Tools": "1.0.0-preview2-final"  
},

Frameworks: Bước đầu ứng dụng đang chạy trên nền tảng .NET Core mặc định với runtime.

"netcoreapp1 .0".  
"frameworks": {  
    "netcoreapp1.0": {  
        "imports": ["dotnet5.6", "portable-net45+win8"]  
    }  
},  

Build Options: Tùy chọn, thông qua trình biên dịch trong khi xây dựng các ứng dụng.

"buildOptions": {  
    "emitEntryPoint": true,  
    "preserveCompilationContext": true  
}, 

RuntimeOptions: Quản lý máy chủ garbage collection tại ứng dụng runtime.

"runtimeOptions": {  
    "configProperties": {  
        "System.GC.Server": true  
    }  
},

PublishOptions: Xác định file/folder đến include/exclude to/from thư mục ra, trong khi xuất bản các ứng dụng.

"publishOptions": {  
    "include": ["wwwroot", "web.config"]  
},

Scripts: Scripts là kiểu object , trong đó quy định các Scripts chạy trong building hoặc publishing ứng dụng.

"scripts": {  
    "postpublish": ["dotnet publish-iis --publish-folder %publish:OutputPath% --framework 

%publish:FullTargetFramework%"]  

5. Thêm MVC6

Đây là lúc để thêm MVC6. Trong .NET Core 1.0 MVC & Web API được hợp nhất, và trở thành lớp duy nhất, kế thừa từ lớp cơ sở. 
Hãy thêm MVC Service cho ứng dụng. Mở project.json để thêm phụ thuộc mới trong đó. Trong phần phụ thuộc, thêm hai phụ thuộc.
 • "Microsoft.AspNetCore.Mvc": "1.0.0",
 • "Microsoft.AspNetCore.StaticFiles": "1.0.0"
Nhấp vào Lưu. 

aspnetcore-08.png

Nó sẽ bắt đầu khôi phục lại các gói tự động. 

aspnetcore-09.png

Giờ thêm MVC (midleware) để request kênh liên lạc trong phương thức Config ở lớp startup.
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory 

loggerFactory) { 
  loggerFactory.AddConsole(); 
  if (env.IsDevelopment()) { 
    app.UseDeveloperExceptionPage(); 
  } 
  //app.UseStaticFiles(); 
  app.UseMvc(routes => { 
    routes.MapRoute(name: "default", template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
  }); 
}

Trong phương thức ConfigureServices, cần thêm framework Service. Thêm services.AddMvc();
public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { 
  services.AddMvc(); 
} 
Cấu trúc thư mục MVC

Hãy thêm cấu trúc thư mục MVC đến ứng dụng mẫu. Thêm các tập tin trong thư mục views & MVC Controller trong thư mục controller như MVC Application cũ. 

aspnetcore-10.png
Ở đây, bạn có thể có một file mới trong folder Views "_ViewImports.cshtml". Tập tin này có trách nhiệm thiết lập các namespace, có thể được truy cập bởi views trong project, mà trước đó đã được thực hiện bởi các tập tin Web.config trong thư mục views. 
Hãy sửa đổi nội dung view với thông điệp chào mừng. Chạy ứng dụng. 

Bạn có thể thấy thông báo chào mừng xuất hiện ở trang chủ. 

aspnetcore-11.jpg

6. AngularJS2 

AngularJS2 là framework JavaScript modern Client cuối cho việc phát triển ứng dụng. Framework JavaScript này là hoàn toàn mới và được viết dựa trên TypeScript. 
Chúng ta sẽ thực hiện theo các bước, để học hỏi, làm thế nào cài đặt

1. Quản lý phụ thuộc Client-side
2. Sử dụng Package Manager (NPM).
3. Sử dụng Task Runner.
4. Bootstrap sử dụng Type Script.

Phụ thuộc Client-side: Cần phải thêm một tập tin cấu hình JSON cho Node Package Manager (NPM). 

Nhấp Add > New Item> Client- Side > npm Configuration File và nhấp OK. 

aspnetcore-13.jpg

Mở tệp tin mới được thêm vào sửa đổi các thiết lập ban đầu. 

Package.json

{  
    "version": "1.0.0",  
    "name": "asp.net",  
    "private": true,  
    "Dependencies": {  
        "angular2": "2.0.0-beta.9",  
        "systemjs": "0.19.24",  
        "es6-shim": "^0.33.3",  
        "rxjs": "5.0.0-beta.2"  
    },  
    "devDependencies": {  
        "gulp": "3.8.11",  
        "gulp-concat": "2.5.2",  
        "gulp-cssmin": "0.1.7",  
        "gulp-uglify": "1.2.0",  
        "rimraf": "2.2.8"  
    }  
}  

Trong phần phụ thuộc, cần thêm AngularJS2 với phụ thuộc khác: 
1. Es6-shim là thư viện, cung cấp khả năng tương thích với môi trường cũ.
2. Rxjs cung cấp nhiều tập tin cấu trúc mô-đun trong một loạt các định dạng.
3. SystemJS  cho phép điều hướng các tệp tin System.import TypeScript.

Nhấp lưu. Nó sẽ phục hồi tự động. Ở đây, có tất cả các gói cần thiết trong phần phụ thuộc.

aspnetcore-14.png

Trong ứng dụng này, bổ sung thêm package manager khác gọi Bower, Click Add > New Item> Client- Side > Bower Configuration File sau đó nhấp vào Ok.

aspnetcore-15.png

Bower:
1. Quản lý thành phần html, css, js 
2. Tải các tài nguyên tối thiểu
3. Tải flat dependencies

NPM:
1. Cài đặt dependencies recursively
2. Tải nested dependencies
3. Quản lý mô-đun NodeJS

Mở file config sau đó thêm phụ thuộc cần thiết trong phần phụ thuộc với phiên bản cụ thể.

aspnetcore-16.png

Lưu file JSON sau khi chỉnh sửa, nó sẽ tự động khôi phục gói trong project. Ở đây đã thêm gói jquery & Bootstrap với quản lý gói Bower.

aspnetcore-17.png
Bây giờ, chúng ta hãy thêm một tập tin cấu hình gulp  để chạy các công việc. Nhấn vào Add> New Item> Client-Side. Chọn tập tin gulpJSON bao gồm. 

aspnetcore-18.jpg

Gulp.json

/*
This file in the main entry point for defining Gulp tasks and using Gulp plugins.
Click here to learn more. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=518007
*/

"use strict";

var gulp = require("gulp");
var root_path = { webroot: "./wwwroot/" };

//library source
root_path.nmSrc = "./node_modules/";

//library destination
root_path.package_lib = root_path.webroot + "lib-npm/";

gulp.task("copy-systemjs", function () {
    return gulp.src(root_path.nmSrc + '/systemjs/dist/**/*.*', {
        base: root_path.nmSrc + '/systemjs/dist/'
    }).pipe(gulp.dest(root_path.package_lib + '/systemjs/'));
});

gulp.task("copy-angular2", function () {
    return gulp.src(root_path.nmSrc + '/angular2/bundles/**/*.js', {
        base: root_path.nmSrc + '/angular2/bundles/'
    }).pipe(gulp.dest(root_path.package_lib + '/angular2/'));
});

gulp.task("copy-es6-shim", function () {
    return gulp.src(root_path.nmSrc + '/es6-shim/es6-sh*', {
        base: root_path.nmSrc + '/es6-shim/'
    }).pipe(gulp.dest(root_path.package_lib + '/es6-shim/'));
});

gulp.task("copy-rxjs", function () {
    return gulp.src(root_path.nmSrc + '/rxjs/bundles/*.*', {
        base: root_path.nmSrc + '/rxjs/bundles/'
    }).pipe(gulp.dest(root_path.package_lib + '/rxjs/'));
});

gulp.task("copy-all", ["copy-rxjs", 'copy-angular2', 'copy-systemjs', 'copy-es6-shim']);

Chạy tác vụ, nhấp chuột phải vào tập tin Gulp.json để tải lại. 

aspnetcore-18.png

Nhấp chuột phải vào copy tất cả & bấm chạy. 

aspnetcore-19.png

Chạy & kết thúc.

aspnetcore-20.jpg

Trong Solution Explorer, tất cả các gói cần được sao chép. Cần đặt các định nghĩa kiểu cho es6-shim (typing folder), không có điều này, nó sẽ gây ra lỗi - "Cannot find name 'Promise'".

aspnetcore-21.png

Bootstrapping with TypeScript

aspnetcore-22.jpg

tsConfig.json

{  
    "compilerOptions": {  
        "noImplicitAny": false,  
        "noEmitOnError": true,  
        "removeComments": false,  
        "sourceMap": true,  
        "target": "es5",  
        //add this to compile app component  
        "emitDecoratorMetadata": true,  
        "experimentalDecorators": true,  
        "module": "system",  
        "moduleResolution": "node"  
    },  
    "exclude": ["node_modules", "wwwroot/lib"]  
}
 • noImplicitAny : Đề xuất một lỗi trên các biểu thức và khai báo với kiểu 'bất kỳ'. 
 • noEmitOnError : Không phát ra kết quả đầu ra, nếu có sai sót đã được báo cáo. 
 • Target : Xác định phiên bản đích ECMAScript: 'ES5' (mặc định), 'ES5', hoặc 'es6'. 
 • experimentalDecorators: cho phép thử nghiệm hỗ trợ cho ES7 decorators. 
Nhận biết thêm chi tiết về trình biên dịch tùy chọn ở đây . 

Tạo một thư mục ứng dụng cho file .ts trong thư mục wwwroot. 

aspnetcore-23.jpg

Trong Solution Explorer, bạn có thể thêm các tập tin, đưa ra dưới đây. 

aspnetcore-24.png

Trong đoạn mã main.ts, bootstrap AngularJS import các thành phần.

import {bootstrap} from 'angular2/platform/browser';  
import {AppComponent} from './app.component';  
import {enableProdMode} from 'angular2/core';  
  
enableProdMode();  
bootstrap(AppComponent);  

Component: Chèn chức năng Component từ thư viện Angular 2; sử dụng import, lớp app component có thể được import từ Component khác. 

import {Component} từ 'angular2/core';

@Component({  
    selector: 'core-app',  
    template: '<h3>Welcome to .NET Core 1.0 + MVC6 + Angular 2</h3>'  
})  
export class AppComponent {}

MVC View

aspnetcore-25.png

Thêm layout sau

<!DOCTYPE html>  
<html>  
  
<head>  
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />  
    <title>@ViewBag.Title</title>  
    <script src="~/lib-npm/es6-shim/es6-shim.js"></script>  
    <script src="~/lib-npm/angular2/angular2-polyfills.js"></script>  
    <script src="~/lib-npm/systemjs/system.src.js"></script>  
    <script src="~/lib-npm/rxjs/Rx.js"></script>  
    <script src="~/lib-npm/angular2/angular2.js"></script>  
</head>  
  
<body>  
    <div> @RenderBody() </div> @RenderSection("scripts", required: false) </body>  
  
</html> Index.cshtml @{ ViewData["Title"] = "Home Page"; }  
<core-app>  
    <div>  
        <p><img src="~/img/ajax_small.gif" /> Please wait ...</p>  
    </div>  
</core-app> @section Scripts {  
<script>  
    System.config({  
        packages: {  
            'app': {  
                defaultExtension: 'js'  
            }  
        },  
    });  
    System.import('app/main').then(null, console.error.bind(console));  
</script> }  

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML