Cấp bậc tác giả:

JAVA

Chương trình server truy cập website để lấy thời gian

Được viết bởi QuangIT ngày 22/09/2012 lúc 08:32 PM
Viết chương trình Client-Server. Chương trình client có giao diện cho phép người dùng chọn tên thành phố trên thế giới rồi gửi cho chương trình server (danh sách các thành phố được chương trình server gửi về khi client khởi động (server đọc tên thành phố từ Website The World Clock)).
  • 0
  • 8883

Chương trình server truy cập website để lấy thời gian

Viết chương trình Client-Server. Chương trình client có giao diện cho phép người dùng chọn tên thành phố trên thế giới rồi gửi cho chương trình server (danh sách các thành phố được chương trình server gửi về khi client khởi động (server đọc tên thành phố từ Website The World Clock)). Chương trình server truy cập website về The World Clock – Time Zone (http://www.timeanddate.com/worldclock/) để lấy thời gian rồi trả về cho client hiển thị lên màn hình.

timezone.jpg
Tại Server:
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.awt.BorderLayout; 
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.net.MalformedURLException; 
import java.net.URL; 
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern; 

public class URLBai2Server
{
private String url = "http://www.timeanddate.com/worldclock/";
private ServerSocket server;
DataOutputStream dos;

DataInputStream din;
//--- ham dung 1 doi so--------------------------
public URLBai2Server(int so) throws Exception{
server=new ServerSocket(so);
System.out.println("server started!!!");
}
//--- ham tra ve xau chua ten cac city phan biet boi ki tu '@'-----
 public String init() {
String strcity="";
int i; 
BufferedInputStream bis;
Object ob; 
try { 
URL u = new URL(url);
ob = u.getContent(); 
if (ob instanceof InputStream) {
BufferedInputStream t = new BufferedInputStream((InputStream) ob); 
String st = "";
while ((i = t.read()) > 0) 
{ st = st + (char) i; } 
Pattern pt1 = Pattern.compile("<tr class=c[\\d]>.+?</tr>"); 
Matcher st1 = pt1.matcher(st); 
while (st1.find()) 
{ String st21 = st1.group();
Pattern pt2 = Pattern.compile("<a.+?</a>");
Matcher st2 = pt2.matcher(st21); 
if (st2.find()) { 
String tp = st2.group();
tp = tp.replaceAll("<.+?>", "");
strcity+="@"+tp;
catch (MalformedURLException e) 
{ System.out.println(e); } 
catch (IOException e1)
{ System.out.println(e1); }
return strcity;
//---Ham tra ve time cua city co name la nameCity---------------
public String getTimeOfCity(String nameCity) 
int i; 
String str="0";
BufferedInputStream bis;
Object ob; 
try { 
URL u = new URL(url);
ob = u.getContent();
if (ob instanceof InputStream) { 
BufferedInputStream t = new BufferedInputStream((InputStream) ob);
String st = ""; 
while ((i = t.read()) > 0) 
{ st = st + (char) i; } 
Pattern pt1 = Pattern.compile(">" + nameCity + ".+?class=r.+?</td>"); 
Matcher st1 = pt1.matcher(st); 
while (st1.find()){ 
String time = st1.group(); 
time = time.replace("</td>", ""); 
time = time.replaceAll(">.*>", "");
return time;
catch (MalformedURLException e) { System.out.println(e); } 
catch (IOException e1) { System.out.println(e1); }
return str;
}
//-----ham chay cua server---------------------------------------
public void run(){
try{
boolean ck=true;
Socket sk= server.accept();
dos= new DataOutputStream(sk.getOutputStream());
din = new DataInputStream(sk.getInputStream());
while(true)
{
if(ck){
dos.writeUTF(init());
ck=false;
}
String ct = din.readUTF();
dos.writeUTF(getTimeOfCity(ct));
}
}
catch(Exception e){
}
}
//--- ham main--------------------------------------------------
public static void main(String[] args) throws Exception
{
URLBai2Server ser= new URLBai2Server(7777);
ser.run();
}
}

Tại phía Client:
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.DataOutputStream; 
import java.net.Socket; 
import java.util.*; 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class URLBai2Client extends Thread{ 
DataInputStream din;
DataOutputStream dos;
Socket socket;
private String sendMess;
private String revMess;
private String userName="";
//--- ham dung khong doi so----------------------------------
public URLBai2Client() throws Exception{
socket = new Socket("localhost", 7777);
din = new DataInputStream(socket.getInputStream()); 
        dos = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
        sendMess="Wellcome";
}
//--- ham gan gia tri xau se duoc gui di---------------
public void setSendMess(String mes)
{
sendMess=mes;
}
//--- ham gan gia tri khac cho xau nhan----------------
public void setRevMess(String mes)
{
revMess=mes;
}
//-------ham lay gia tri cua revMess----
public String getRevMess()
{
return revMess;
}
//--- ham gui xau messLog len server------------------
public void sendMessLog(String messLog) throws Exception
{
dos.writeUTF(messLog);
}
//--- ham run (overwrite)------------------
public void run(){
 try{
  while(true) {  
revMess=din.readUTF();
String st= revMess.substring(0,1);
if(st.equals("@"))
{
String[] arrct= revMess.split("@");
for(int i=0;i<arrct.length;i++)
URLBai2GuiClient.jComboBox.addItem(arrct[i]);
}
else
URLBai2GuiClient.jLabel.setText(revMess);
dos.flush();
}
 }
 catch(Exception e){}        
}
 }

Giao diện(GUI) phía Client:
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener;  
import javax.swing.*; 
public class URLBai2GuiClient extends JFrame implements ActionListener{ 
URLBai2Client t;
static JComboBox jComboBox = new JComboBox();
static JLabel jLabel = new JLabel("Please choice name City and press OK");
private JButton button = new JButton("DisPlay"); 
private String url = "http://www.timeanddate.com/worldclock/";
private JPanel main = new JPanel();
private JPanel jp1= new JPanel(); 
private JPanel jp2= new JPanel();
private JPanel jp3= new JPanel();
//---- ham dung ko doi so--------------------
public URLBai2GuiClient() throws Exception{ 
super("Time");
t=new URLBai2Client();
t.start();
jp1.add(jComboBox); 
jp2.add(jLabel); 
jp3.add(button);
main.setLayout(new BorderLayout()); 
main.add(jp1, BorderLayout.NORTH); 
main.add(jp2, BorderLayout.CENTER); 
main.add(jp3, BorderLayout.SOUTH); 
button.addActionListener(this);
this.setContentPane(main);
this.setSize(300,150);
this.show();
this.setVisible(true);
//---- ham lang nghe su kien--------------------
 public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{
 try{
if(ae.getSource()==button)
 {
String st = jComboBox.getSelectedItem().toString();
t.sendMessLog(st);
 }
}
catch(Exception e)
{System.out.print(e);}
}
//-----ham main---------------------------------
public static void main(String arg[]) throws Exception { 
URLBai2GuiClient cli= new URLBai2GuiClient(); 
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML