Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Chức năng: Tích hợp thanh toán qua Ngân lượng

Được viết bởi QuangIT ngày 14/10/2013 lúc 01:14 PM
Bài trước tôi đã hướng dẫn cách tích hợp thanh toán qua Bảo kim, bài tiếp theo này, Tôi sẽ hướng dẫn cách tính hợp thanh toán qua Ngân lượng
  • 0
  • 10958

Chức năng: Tích hợp thanh toán qua Ngân lượng

Bài trước tôi đã hướng dẫn cách tích hợp thanh toán qua Bảo kim, bài tiếp theo này, Tôi sẽ hướng dẫn cách tính hợp thanh toán qua Ngân lượng

Tên lớp: NganLuong.cs
Chức năng: 
- Tích hợp thanh toán qua nganluong.vn cho các merchant site có đăng ký API
- Xây dựng URL chuyển thông tin tới nganluong.vn để xử lý việc thanh toán cho merchant site.
- Xác thực tính chính xác của thông tin đơn hàng được gửi về từ nganluong.vn.
using System; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Collections; 
public class NL_Checkout 
{ 

private String nganluong_url = "http://sandbox.nganluong.vn/checkout.php"; 
private String merchant_site_code = "275";    //thay ma merchant site ma ban da dang ky vao day 
private String secure_pass = "123456";    //thay mat khau giao tiep giua website cua ban voi NganLuong.vn ma ban da dang ky vao day 

public String GetMD5Hash(String input) 
{ 

System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider x = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider(); 

byte[] bs = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(input); 

bs = x.ComputeHash(bs); 

System.Text.StringBuilder s = new System.Text.StringBuilder(); 

foreach (byte b in bs) 
{ 
s.Append(b.ToString("x2").ToLower()); 
} 
String md5String = s.ToString(); 
return md5String; 
} 

public String buildCheckoutUrl(String return_url, String receiver, String transaction_info, String order_code, String price) 
{ 
// Tạo biến secure code 
String secure_code = ""; 

secure_code += this.merchant_site_code; 

secure_code += " " + HttpUtility.UrlEncode(return_url).ToLower(); 

secure_code += " " + receiver; 

secure_code += " " + transaction_info; 

secure_code += " " + order_code; 

secure_code += " " + price; 

secure_code += " " + this.secure_pass; 

// Tạo mảng băm 
Hashtable ht = new Hashtable(); 

ht.Add("merchant_site_code", this.merchant_site_code); 

ht.Add("return_url", HttpUtility.UrlEncode(return_url).ToLower()); 

ht.Add("receiver", receiver); 

ht.Add("transaction_info", transaction_info); 

ht.Add("order_code", order_code); 

ht.Add("price", price); 

ht.Add("secure_code", this.GetMD5Hash(secure_code)); 

// Tạo url redirect 
String redirect_url = this.nganluong_url; 

if (redirect_url.IndexOf("?") == -1) 
{ 
redirect_url += "?"; 
} 
else if (redirect_url.Substring(redirect_url.Length - 1, 1) != "?" && redirect_url.IndexOf("&") == -1) 
{ 
redirect_url += "&"; 
} 

String url = ""; 

// Duyêt các phần tử trong mảng băm ht dể tạo redirect url 
IDictionaryEnumerator en = ht.GetEnumerator(); 

while (en.MoveNext()) 
{ 
if (url == "") 
url += en.Key.ToString() + "=" + en.Value.ToString(); 
else 
url += "&" + en.Key.ToString() + "=" + en.Value; 
} 

String rdu = redirect_url + url; 

return rdu; 
} 

public Boolean verifyPaymentUrl(String transaction_info, String order_code, String price, String payment_id, String payment_type, String error_text, String secure_code) 
{ 
// Tạo mã xác thực từ web 
String str = ""; 

str += " " + transaction_info; 

str += " " + order_code; 

str += " " + price; 

str += " " + payment_id; 

str += " " + payment_type; 

str += " " + error_text; 

str += " " + this.merchant_site_code; 

str += " " + this.secure_pass; 

// Mã hóa các tham số
String verify_secure_code = ""; 

verify_secure_code = this.GetMD5Hash(str); 

// Xác thực mã của web với mã trả về từ nganluong.vn 
if (verify_secure_code == secure_code) return true; 

return false; 
} 
}
Tại trang nhấn Submit:

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
String return_url = "http://localhost:35921/WebSite/"; 
String transaction_info = "DEMO"; 
String order_code = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss"); 
String receiver = "webmaster@dotnet.vn";//Tài khoản nhận tiền 
String price = "100000"; 
NL_Checkout nl = new NL_Checkout(); 
String url; 
url = nl.buildCheckoutUrl(return_url, receiver, transaction_info, order_code, price); 
Response.Redirect(url); 
} 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML