Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Chức năng: Tích hợp thanh toán qua Bảo Kim

Được viết bởi webmaster ngày 10/10/2013 lúc 06:39 PM
Tích hợp thanh toán qua baokim.vn cho các merchant site có đăng ký API
 • 0
 • 10658

Chức năng: Tích hợp thanh toán qua Bảo Kim

Tên lớp: BaoKimPayment
Chức năng: 
- Tích hợp thanh toán qua baokim.vn cho các merchant site có đăng ký API
- Xây dựng URL chuyển thông tin tới baokim.vn để xử lý việc thanh toán cho merchant site.
- Xác thực tính chính xác của thông tin đơn hàng được gửi về từ baokim.vn.

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Xml.Linq;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;

class BaoKimPayment
{
  //URL checkout của BaoKim.vn
  private string baokim_url = "https://www.baokim.vn/payment/customize_payment/order";

  //Mã merchant site
  private string merchant_id = "100001";    //Thay bằng mã merchant site bạn đã đăng ký trên BaoKim.vn

  //Mật khẩu bảo mật
  private string secure_pass = "DED01D1CFF3BE2767196FF0080F6DB6D5C";    //Thay bằng mật khẩu giao tiếp giữa website của bạn với BaoKim.vn

  /**
   * Hàm thực hiện việc mã hóa, tạo khóa trên đường dẫn
   * @param messages xâu gốc
   * @return kết quả mã hóa
   * @throws Exception
   */
  private string GetMD5Hash(String input)
  {
    System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider x = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
    byte[] bs = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(input);
    bs = x.ComputeHash(bs);
    System.Text.StringBuilder s = new System.Text.StringBuilder();

    foreach (byte b in bs)
    {
      s.Append(b.ToString("x2").ToLower());
    }

    String md5String = s.ToString();
    return md5String;
  }

  /**
   * Hàm xây dựng url chuyển đến BaoKim.vn thực hiện thanh toán, trong đó có tham số mã hóa (còn gọi là public key)
   * @param $order_id                Mã đơn hàng
   * @param $business             Email tài khoản người bán
   * @param $total_amount            Giá trị đơn hàng
   * @param $shipping_fee            Phí vận chuyển
   * @param $tax_fee                Thuế
   * @param $order_description    Mô tả đơn hàng
   * @param $url_success            Url trả về khi thanh toán thành công
   * @param $url_cancel            Url trả về khi hủy thanh toán
   * @param $url_detail            Url chi tiết đơn hàng
   * @return url cần tạo
   */
  public String createRequestUrl(String order_id, String business, String total_amount, String shipping_fee, String tax_fee, String order_description, String url_success, String url_cancel, String url_detail)
  {
    Hashtable order_params = new Hashtable();
    order_params.Add("merchant_id", this.merchant_id);
    order_params.Add("order_id", order_id);
    order_params.Add("business", business);
    order_params.Add("total_amount", total_amount);
    order_params.Add("shipping_fee", shipping_fee);
    order_params.Add("tax_fee", tax_fee);
    order_params.Add("order_description", order_description);
    order_params.Add("url_success", url_success);
    order_params.Add("url_cancel", url_cancel);
    order_params.Add("url_detail", url_detail);

    //Sắp xếp các tham số theo key để tiến hành mã hóa
    ICollection keyCollection = order_params.Keys;
    string[] keys = new string[keyCollection.Count];
    keyCollection.CopyTo(keys, 0);
    Array.Sort(keys);

    //Mã hóa tạo checksum
    String str_combined = this.secure_pass;
    foreach (string key in keys)
    {
      Object value = order_params[key];
      str_combined += value.ToString();
    }
    String checksum = this.GetMD5Hash(str_combined).ToUpper();


    //Tạo url redirect
    String redirect_url = this.baokim_url;

    if (redirect_url.IndexOf("?") == -1)
    {
      redirect_url += "?";
    }
    else if (redirect_url.Substring(redirect_url.Length - 1, 1) != "?" && redirect_url.IndexOf("&") == -1)
    {
      redirect_url += "&";
    }

    String url_params = "";
    foreach (string key in keys)
    {
      Object value = order_params[key];
      if (url_params == "")
        url_params += key.ToString() + "=" + HttpContext.Current.Server.UrlEncode(value.ToString());
      else
        url_params += "&" + key.ToString() + "=" + HttpContext.Current.Server.UrlEncode(value.ToString());
    }
    url_params += "&checksum=" + checksum;

    return redirect_url + url_params;
  }

  /**
   * Hàm thực hiện xác minh tính chính xác thông tin trả về từ BaoKim.vn
   * @param $_GET chứa tham số trả về trên url
   * @return true nếu thông tin là chính xác, false nếu thông tin không chính xác
   */
  public Boolean verifyResponseUrl(NameValueCollection get_params)
  {
    //Sắp xếp các phần tử trong mảng tham số trả về theo key để mã hóa
    ICollection keyCollection = get_params.Keys;
    string[] keys = new string[keyCollection.Count];
    keyCollection.CopyTo(keys, 0);
    Array.Sort(keys);

    string str_combined = this.secure_pass;
    string checksum = "";
    foreach (string key in keys)
    {
      if (String.Compare(key, "checksum", true) != 0)
      {
        Object value = get_params[key];
        str_combined += value.ToString();
      }
      else
      {
        checksum = get_params[key].ToString();
      }
    }

    //Mã hóa tạo check sum, so sánh với checksum gửi về từ BaoKim.vn
    string verify_checksum = this.GetMD5Hash(str_combined);

    if (String.Compare(verify_checksum, checksum, true) == 0)
      return true;

    return false;
  }
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML