Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Các bước đổ dữ liệu trong Excel vào GridView

Được viết bởi QuangIT ngày 26/09/2013 lúc 11:22 PM
Bài viết này sẽ chỉ rõ các bước để đưa được dữ liệu từ tệp tin Excel vào trong Control GridView
  • 0
  • 8089

Các bước đổ dữ liệu trong Excel vào GridView

FileStream stream = File.Open(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
 
//1. Reading from a binary Excel file ('97-2003 format; *.xls)
IExcelDataReader excelReader = ExcelReaderFactory.CreateBinaryReader(stream);
//...
//2. Reading from a OpenXml Excel file (2007 format; *.xlsx)
IExcelDataReader excelReader = ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(stream);
//...
//3. DataSet - The result of each spreadsheet will be created in the result.Tables
DataSet result = excelReader.AsDataSet();
//...
//4. DataSet - Create column names from first row
excelReader.IsFirstRowAsColumnNames = true;
DataSet result = excelReader.AsDataSet();
 
//5. Data Reader methods
while (excelReader.Read())
{
//excelReader.GetInt32(0);
}
 
//6. Free resources (IExcelDataReader is IDisposable)
excelReader.Close();

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML