Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Chuẩn hóa bảng mã tiếng Việt

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 05:33 PM
Đã bao giờ bạn gặp lỗi hai từ trông giống hệt nhau nhưng lại không giống nhau chưa? Hãy thử xem ví dụ này (Bạn có thể copy và chạy thử).
 • 0
 • 881

Chuẩn hóa bảng mã tiếng Việt


Đã bao giờ bạn gặp lỗi hai từ trông giống hệt nhau nhưng lại không giống nhau chưa? Hãy thử xem ví dụ này (Bạn có thể copy và chạy thử).
>>> 'hiếu' == 'hiếu'
True
>>> 'hiếu' == 'hiếu'
False
Nguyên nhân có lẽ là do người dùng sử dụng bộ mã khác nhau khi gõ tiếng Việt. Cụ thể đa số chúng ta đang dùng Unikey với bộ mã Unicode (dựng sẵn). Nhưng ở đâu đó, bộ mã Unicode tổ hợp vẫn được sử dụng. Do đó, đối với các nguồn dữ liệu thu thập trên internet thường bị lẫn cả 2 cách gõ này.

Cách khắc phục: Thay thế cách gõ Unicode tổ hợp bằng cách gõ của Unicode dựng sẵn.

Dưới đây là script dùng để thực hiện công việc thay thế kể trên. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chức năng convert có sẵn trong Unikey trên Windows của anh Phạm Kim Long.

import regex as re
 
uniChars = "àáảãạâầấẩẫậăằắẳẵặèéẻẽẹêềếểễệđìíỉĩịòóỏõọôồốổỗộơờớởỡợùúủũụưừứửữựỳýỷỹỵÀÁẢÃẠÂẦẤẨẪẬĂẰẮẲẴẶÈÉẺẼẸÊỀẾỂỄỆĐÌÍỈĨỊÒÓỎÕỌÔỒỐỔỖỘƠỜỚỞỠỢÙÚỦŨỤƯỪỨỬỮỰỲÝỶỸỴÂĂĐÔƠƯ"
unsignChars = "aaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeediiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyyAAAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEEDIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUYYYYYAADOOU"
 
 
def loaddicchar():
  dic = {}
  char1252 = 'à|á|ả|ã|ạ|ầ|ấ|ẩ|ẫ|ậ|ằ|ắ|ẳ|ẵ|ặ|è|é|ẻ|ẽ|ẹ|ề|ế|ể|ễ|ệ|ì|í|ỉ|ĩ|ị|ò|ó|ỏ|õ|ọ|ồ|ố|ổ|ỗ|ộ|ờ|ớ|ở|ỡ|ợ|ù|ú|ủ|ũ|ụ|ừ|ứ|ử|ữ|ự|ỳ|ý|ỷ|ỹ|ỵ|À|Á|Ả|Ã|Ạ|Ầ|Ấ|Ẩ|Ẫ|Ậ|Ằ|Ắ|Ẳ|Ẵ|Ặ|È|É|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ề|Ế|Ể|Ễ|Ệ|Ì|Í|Ỉ|Ĩ|Ị|Ò|Ó|Ỏ|Õ|Ọ|Ồ|Ố|Ổ|Ỗ|Ộ|Ờ|Ớ|Ở|Ỡ|Ợ|Ù|Ú|Ủ|Ũ|Ụ|Ừ|Ứ|Ử|Ữ|Ự|Ỳ|Ý|Ỷ|Ỹ|Ỵ'.split(
    '|')
  charutf8 = "à|á|ả|ã|ạ|ầ|ấ|ẩ|ẫ|ậ|ằ|ắ|ẳ|ẵ|ặ|è|é|ẻ|ẽ|ẹ|ề|ế|ể|ễ|ệ|ì|í|ỉ|ĩ|ị|ò|ó|ỏ|õ|ọ|ồ|ố|ổ|ỗ|ộ|ờ|ớ|ở|ỡ|ợ|ù|ú|ủ|ũ|ụ|ừ|ứ|ử|ữ|ự|ỳ|ý|ỷ|ỹ|ỵ|À|Á|Ả|Ã|Ạ|Ầ|Ấ|Ẩ|Ẫ|Ậ|Ằ|Ắ|Ẳ|Ẵ|Ặ|È|É|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ề|Ế|Ể|Ễ|Ệ|Ì|Í|Ỉ|Ĩ|Ị|Ò|Ó|Ỏ|Õ|Ọ|Ồ|Ố|Ổ|Ỗ|Ộ|Ờ|Ớ|Ở|Ỡ|Ợ|Ù|Ú|Ủ|Ũ|Ụ|Ừ|Ứ|Ử|Ữ|Ự|Ỳ|Ý|Ỷ|Ỹ|Ỵ".split(
    '|')
  for i in range(len(char1252)):
    dic[char1252[i]] = charutf8[i]
  return dic
 
 
dicchar = loaddicchar()
 
 
def covert_unicode(txt):
  return re.sub(
    r'à|á|ả|ã|ạ|ầ|ấ|ẩ|ẫ|ậ|ằ|ắ|ẳ|ẵ|ặ|è|é|ẻ|ẽ|ẹ|ề|ế|ể|ễ|ệ|ì|í|ỉ|ĩ|ị|ò|ó|ỏ|õ|ọ|ồ|ố|ổ|ỗ|ộ|ờ|ớ|ở|ỡ|ợ|ù|ú|ủ|ũ|ụ|ừ|ứ|ử|ữ|ự|ỳ|ý|ỷ|ỹ|ỵ|À|Á|Ả|Ã|Ạ|Ầ|Ấ|Ẩ|Ẫ|Ậ|Ằ|Ắ|Ẳ|Ẵ|Ặ|È|É|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ề|Ế|Ể|Ễ|Ệ|Ì|Í|Ỉ|Ĩ|Ị|Ò|Ó|Ỏ|Õ|Ọ|Ồ|Ố|Ổ|Ỗ|Ộ|Ờ|Ớ|Ở|Ỡ|Ợ|Ù|Ú|Ủ|Ũ|Ụ|Ừ|Ứ|Ử|Ữ|Ự|Ỳ|Ý|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
    lambda x: dicchar[x.group()], txt)

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML