Cấp bậc tác giả:

JAVA

Thêm hiệu ứng shadow vào EditText Field

Được viết bởi webmaster ngày 18/02/2016 lúc 03:00 PM
Bạn đang cố gắng thiết kế EditText Field có hiệu ứng shadown(bên dưới và bên phải chẳng hạn). Điều này tương đối dễ dàng với việc thay đổi một số thuộc tính bên trong EditText(không phải TextView)
  • 0
  • 9423

Thêm hiệu ứng shadow vào EditText Field

shadown.jpg

<EditText android:id="@+id/txtpin" 
        android:maxLength="4" 
        android:layout_marginLeft="10dp" 
        android:layout_height="37dp" 
        android:gravity="center_horizontal" 
        android:inputType="textPassword" 
        android:longClickable="false" 
        android:layout_width="160dp" 

        android:shadowColor="@color/Black"
        android:shadowDx="1.2"
        android:shadowDy="1.2"
        android:shadowRadius="1.5" 

        android:background="@color/White">
            <requestFocus></requestFocus>
        </EditText>

Với cách này thì bạn chỉ tạo được shadown text bên trong EditText. Cách dưới sẽ phù hợp hơn
Vào res/drawable/edittext_shadow.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<!-- most important is order of layers -->

    <!-- Bottom right side 2dp Shadow -->
    <item >
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="#000000" />           
        </shape>
    </item>

    <!-- Bottom 2dp Shadow -->
    <item>
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="#000000" />   
        </shape>
    </item>

    <!-- White Top color -->
    <item android:bottom="3px" android:right="3px">
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="#FFFFFF" />           
        </shape>
    </item> 
</layer-list>

Sau đó vào res/layout/main.xml

<EditText android:layout_width="wrap_content" 
            android:id="@+id/txtpin"  
            android:maxLength="4" 
            android:layout_height="37dp" 
            android:gravity="center_horizontal" 
            android:longClickable="false" 
            android:padding="2dp"

            android:inputType="textPassword|number" 
            android:password="true" 
            android:background="@drawable/edittext_shadow" 
            android:layout_weight="0.98" 
            android:layout_marginLeft="15dp">
                <requestFocus></requestFocus>
   </EditText>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML