Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Read, Insert, Update, Delete From SQL Database

Được viết bởi QuangIT ngày 15/01/2013 lúc 05:03 PM
Code snippets for reading, inserting, updating and deleting from SQL database.
  • 0
  • 2777

Read, Insert, Update, Delete From SQL Database

Loading...

Code snippets for reading, inserting, updating and deleting from SQL database.

static void Read()
{
try
{
string connectionString =
"server=.;" +
"initial catalog=employee;" +
"user id=sa;" +
"password=sa123";
using (SqlConnection conn =
new SqlConnection(connectionString))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd =
new SqlCommand("SELECT * FROM EmployeeDetails", conn))
{
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

if (reader.HasRows)
{
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine("Id = ", reader["Id"]);
Console.WriteLine("Name = ", reader["Name"]);
Console.WriteLine("Address = ", reader["Address"]);
}
}

reader.Close();
}
}
}
catch (SqlException ex)
{
//Log exception
//Display Error message
}
}

static void Insert()
{
try
{
string connectionString =
"server=.;" +
"initial catalog=employee;" +
"user id=sa;" +
"password=sa123";
using (SqlConnection conn =
new SqlConnection(connectionString))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd =
new SqlCommand("INSERT INTO EmployeeDetails VALUES(" +
"@Id, @Name, @Address)", conn))
{
cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", 1);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", "Amal Hashim");
cmd.Parameters.AddWithValue("@Address", "Bangalore");

int rows = cmd.ExecuteNonQuery();

//rows number of record got inserted
}
}
}
catch (SqlException ex)
{
//Log exception
//Display Error message
}
}

static void Update()
{
try
{
string connectionString =
"server=.;" +
"initial catalog=employee;" +
"user id=sa;" +
"password=sa123";
using (SqlConnection conn =
new SqlConnection(connectionString))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd =
new SqlCommand("UPDATE EmployeeDetails SET Name=@NewName, Address=@NewAddress" +
" WHERE Id=@Id", conn))
{
cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", 1);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", "Munna Hussain");
cmd.Parameters.AddWithValue("@Address", "Kerala");

int rows = cmd.ExecuteNonQuery();

//rows number of record got updated
}
}
}
catch (SqlException ex)
{
//Log exception
//Display Error message
}
}

static void Delete()
{
try
{
string connectionString =
"server=.;" +
"initial catalog=employee;" +
"user id=sa;" +
"password=sa123";
using (SqlConnection conn =
new SqlConnection(connectionString))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd =
new SqlCommand("DELETE FROM EmployeeDetails " +
"WHERE Id=@Id", conn))
{
cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", 1);

int rows = cmd.ExecuteNonQuery();

//rows number of record got deleted
}
}
}
catch (SqlException ex)
{
//Log exception
//Display Error message
}
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML