Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hiển thị dữ liệu bài viết với mã bài viết gần nhất ở vị trí bất kỳ

Được viết bởi QuangIT ngày 14/01/2013 lúc 11:09 PM
Bằng cách sử dụng WhereClause với điều kiện ràng buộc
  • 0
  • 6172

Hiển thị dữ liệu bài viết với mã bài viết gần nhất ở vị trí bất kỳLấy 2 bài viết ở vị trí thứ 3:
 int TotalRows = 0;
        string WhereClause = String.Format("Id not in (Select Top 3 Id from TinTuc order by NgayCapNhat DESC) and TinNong = 1");
        TList<TinTuc> TList_TinTuc = DataRepository.TinTucProvider.GetPaged(WhereClause, "NgayCapNhat DESC", 0, 2, out TotalRows);
        dlTinMoiAll1.DataSource = TList_TinTuc;
        dlTinMoiAll1.DataBind();
Lấy 2 bài viết ở vị trí đầu tiên:
string WhereClause = String.Format("Id not in (select Top 1 Id from TinTuc order by NgayCapNhat DESC) and TinNong = 1");
        TList<TinTuc> TList_TinTuc = DataRepository.TinTucProvider.GetPaged(WhereClause, "NgayCapNhat DESC", 0, 2, out TotalRows);
        dlTinMoiAll2.DataSource = TList_TinTuc;
        dlTinMoiAll2.DataBind();

Ai không hiểu TinTuc, TinTucProvider có thể vào đây để tìm hiểu GeneCode là gì

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML