Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Quản lý thông tin cán bộ(Console C#)

Được viết bởi QuangIT ngày 03/01/2013 lúc 05:05 PM
Một trường đại học quản lý thông tin cán bộ (gồm giảng viên và nhân viên hành chính) trong trường.
  • 0
  • 19475

Quản lý thông tin cán bộ(Console C#)


Một trường đại học quản lý thông tin cán bộ (gồm giảng viên và nhân viên hành chính) trong trường.

Với giảng viên cần quản lý các thông tin: Họ tên, khoa, trình độ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), phụ cấp, số tiết dạy trong tháng ,hệ số lương.

Với nhân viên hành chính cần quản lý: Họ tên, phòng ban, số ngày công, hệ số lương, phụ cấp, chức vụ (trưởng phòng, phó phòng, nhân viên).

Phụ cấp cán bộ được tính theo bảng:

·         cử nhân 300.

·         thạc sĩ 500.

·         tiến sĩ 1000.

·         trưởng phòng 2000.

·         phó phòng 1000.

·         nhân viên 500.

Lương giảng viên được tính như sau: Hệ số lương*730+phụ cấp+số tiết dạy*45.
Lương nhân viên được tính như sau: Hệ số lương*730+phụ cấp+số ngày công*30;

Viết chương trình quản lý thông tin cán bộ trong trường bao gồm các chức năng :
1.Nhập dữ liệu  cho các cán bộ trong trường.

2.Tìm kiếm nhân viên theo tên và phòng ban và in ra màn hình thông tin chi tiết về nhân viên  này. 
3.Xuất ra danh sách cán bộ toàn trường , Sắp xếp theo lương, nếu lương bằng thì sắp xếp theo tên.

Yêu cầu: Viết trên console application, có xử lý exceptions, tuân thủ Fsoft & FxCorp-rule-defined coding conventions

Thiết kế theo OOP bao gồm các nested class, tất cả business  nhét hết vào các lớp liên quan!Tận dụng toàn bộ các concept của C# OOP :  indexer ,delegate, events! Hàm main chỉ việc call (không có thêm bất cứ business check nào) 

education.JPG

Code:

Cách 1:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace Education

{

    abstract class Education

    {

        public string hoTen { getprotected set; }

        public string canBo { getprotected set; }

        public string trinhDo { getprotected set; }

        public int phuCap { getprotected set; }

        public int soTiet { getprotected set; }

        public float heSo { getprotected set; }

        public string phongBan { getprotected set; }

        public int ngayCong { getprotected set; }

        public string khoa { getprotected set; }

        public float luong { getprotected set; }

        protected Education()

        {

        }

 

        public bool TimKiem(string chuoi1, string chuoi2)

        {

            if (chuoi1 == Program.TachChuoi(this.hoTen) && chuoi2 ==this.phongBan)

                return true;

            else

                return false;

        }

 

    }

    class GiangVien : Education

    {

        public GiangVien(string hoTen, string canBo, string khoa, string trinhDo,int phuCap, int soTiet, float heSo, float luong) : base() { this.hoTen = hoTen;this.canBo = canBo; this.khoa = khoa; this.trinhDo = trinhDo; this.phuCap = phuCap; this.soTiet = soTiet; this.heSo = heSo; this.luong = luong; }

    }

    class NhanVien : Education

    {

        public NhanVien(string hoTen, string canBo, string phongBan, intngayCong, string trinhDo, int phuCap, float heSo, float luong) : base() {this.hoTen = hoTen; this.canBo = canBo; this.phongBan = phongBan; this.ngayCong = ngayCong; ; this.trinhDo = trinhDo; this.phuCap = phuCap; this.heSo = heSo;this.luong = luong; }

    }

    class Program

    {

        private static List<Education> list;

        private static bool exit = false;

        //private static Education Worker;

        private static int i = 1;

        static void Main(string[] args)

        {

            list = new List<Education>(0);

            while (!exit)

            {

                Console.WriteLine("1. Nhap du lieu can bo");

                Console.WriteLine("2. Thuc hien viec tim kiem");

                Console.WriteLine("3. Xuat ra danh sach va sap xep");

                Console.Write("Chon cau: ");

                string dk = Console.ReadLine();

                switch (dk)

                {

                    case "1":

                Console.WriteLine("1. Nhap du lieu can bo");

                CreateNewWorker(list);

                        break;

                    case "2":

                Console.WriteLine("--------------------------");

                Console.WriteLine("2. Thuc hien viec tim kiem");

                Console.WriteLine("--------------------------");

                Console.Write("\tNhap ten can tim kiem: ");

                string tenrieng = Console.ReadLine();

                Console.Write("\tNhap phong can tim kiem: ");

                string phongban = Console.ReadLine();

                for (int i = 0; i < list.Count; i++)

                {

                    if (list[i].TimKiem(tenrieng, phongban) == true)

                        PrintWork(i + 1, list[i]);

                }

                        break;

                    case "3":

                Console.WriteLine("--------------------------");

                Console.WriteLine("3. Xuat ra danh sach va sap xep");

                Console.WriteLine("--------------------------");

 

                var lengths = from element in list

                              orderby element.luong, TachChuoi(element.hoTen)

                              select element;

 

                foreach (Education value in lengths)

                {

                    PrintWork(i, value);

                    i++;

                }

                Console.WriteLine("--------------------------");

                break;

                    default:

                        break;

                }

            }

        }

        public static string TachChuoi(string chuoi)

        {

            string ten;

            string[] arr = chuoi.Split(' ');

            if (arr.Length >= 2)

            {

                ten = arr[arr.Length - 1];

                return ten;

            }

            return "Khong tim thay";

        }

        private static void CreateNewWorker(List<Education> list)

        {

            list.Clear();

            Console.Write("Nhap so luong: ");

            string sl = Console.ReadLine();

            for (int i = 1; i <= Convert.ToInt32(sl); i++)

            {

                //-------PHAN CHUNG------------

                Console.WriteLine("------------------------------------------");

                Console.Write("Nhap Ho Ten " + i + ": ");

                string hoTen = Console.ReadLine();

                Console.WriteLine("Can bo:\n1. Giang Vien\n2. Nhan Vien");

                Console.Write("Nhap Can bo: ");

                string canBo = Console.ReadLine();

                Console.Write("\tNhap He so :");

                float heSo = float.Parse(Console.ReadLine());

                //-------PHAN RIENG------------

                if (canBo == "1")

                {

                    Console.Write("\tNhap Khoa :");

                    string khoa = Console.ReadLine();

                    Console.Write("Trinh do:\n1. Cu Nhan\n2. Thac si\n3.TienSi\n\tNhap trinh do :");

                    int trinhDo = int.Parse(Console.ReadLine());

                    Console.Write("\tNhap So tiet :");

                    int soTiet = int.Parse(Console.ReadLine());

                    float luong = heSo * 730 + KiemTraPhuCap(trinhDo) + soTiet * 45;

                    list.Add(new GiangVien(hoTen, "GiangVien", khoa, KiemTraTrinhDo(trinhDo), KiemTraPhuCap(trinhDo), soTiet, heSo, luong));

                }

                else if (canBo == "2")

                {

                    Console.Write("\tNhap Phong :");

                    string phongBan = Console.ReadLine();

                    Console.Write("Chuc vu:\n4. Truong Phong\n5. Pho Phong\n6.Nhan vien\n\tNhap Chuc vu :");

                    int trinhDo = int.Parse(Console.ReadLine());

                    Console.Write("\tNhap so ngay cong :");

                    int ngayCong = int.Parse(Console.ReadLine());

                    float luong = heSo * 730 + KiemTraPhuCap(trinhDo) + ngayCong * 30;

                    list.Add(new NhanVien(hoTen, "NhanVien", phongBan, ngayCong, KiemTraTrinhDo(trinhDo), KiemTraPhuCap(trinhDo), heSo, luong));

                }

                else return;

            }

        }

        private static void PrintWork(int number, Education Worker)

        {

            if (Worker.canBo == "GiangVien")

                Console.WriteLine("{0} HoTen: {1}, CanBo: {2}, Phong: {3}, Khoa: {4}, Trinh Do: {5}, Phu cap: {6}, So Tiet: {7}, Ngay Cong: {8}, He So: {9}, Luong: {10}", number, Worker.hoTen, Worker.canBo, Worker.phongBan, Worker.khoa, Worker.trinhDo, Worker.phuCap, Worker.soTiet, Worker.ngayCong, Worker.heSo, Worker.luong);

            if (Worker.canBo == "NhanVien")

                Console.WriteLine("{0} HoTen: {1}, CanBo: {2}, Phong: {3}, Khoa: {4}, Trinh Do: {5}, Phu cap: {6}, So Tiet: {7}, Ngay Cong: {8}, He So: {9}, Luong: {10}", number, Worker.hoTen, Worker.canBo, Worker.phongBan, Worker.khoa, Worker.trinhDo, Worker.phuCap, Worker.soTiet, Worker.ngayCong, Worker.heSo, Worker.luong);

        }

 

        public enum TrinhDo { CuNhan = 1, ThacSi = 2, TienSy = 3, TruongPhong = 4, PhoPhong = 5, NhanVien = 6 }

        public static int KiemTraPhuCap(int trinhDo)

        {

            if (trinhDo == 1)

                return 300;

            else if (trinhDo == 2 || trinhDo == 6)

                return 500;

            else if (trinhDo == 3 || trinhDo == 5)

                return 1000;

            return 2000;

        }

 

        public static string KiemTraTrinhDo(int trinhDo)

        {

            if (trinhDo == 1) return TrinhDo.CuNhan.ToString();

            if (trinhDo == 2) return TrinhDo.ThacSi.ToString();

            if (trinhDo == 3) return TrinhDo.TienSy.ToString();

            if (trinhDo == 4) return TrinhDo.TruongPhong.ToString();

            if (trinhDo == 5) return TrinhDo.PhoPhong.ToString();

            return TrinhDo.NhanVien.ToString(); ;

        }

    }

}

Cách 2:

using System;

using System.Collections;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace KiemThu

{

    class Program

    {

 

        delegate NhanVien CreatNhanVien();

        delegate GiangVien CreatGiangVien();

        delegate void HienThi(ArrayList arrlist);

        static NhanVien Nhan_Vien()

        {

            int temp;

            NhanVien nhanvien = new NhanVien();

            Console.WriteLine("Ho ten : ");

            nhanvien.HoTen = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Phong ban : ");

            nhanvien.PhongBan = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("So ngay cong : ");

 

            nhanvien.Songaycong = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("He so luong : ");

            nhanvien.Hesoluong = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Chuc vu :");

            Console.WriteLine("1.Truong Phong   2.Pho Phong   3.Nhan Vien");

            temp = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            switch (temp)

            {

                case 1: nhanvien.Chucvu = "Truong Phong";

                    nhanvien.UpdatePhucap();

                    break;

                case 2: nhanvien.Chucvu = "Pho Phong";

                    nhanvien.UpdatePhucap();

                    break;

                case 3: nhanvien.Chucvu = "Nhan Vien";

                    nhanvien.UpdatePhucap();

                    break;

            }

            return nhanvien;

        }

        static GiangVien Giang_Vien()

        {

            int temp;

            GiangVien giangvien = new GiangVien();

            Console.WriteLine("Ho ten : ");

            giangvien.HoTen = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Khoa : ");

            giangvien.Khoa = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Trinh do : ");

            Console.WriteLine("1.Cu nhan  2.Thac si  3.Tien si");

            temp = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            switch (temp)

            {

                case 1:

                    giangvien.Trinhdo = "Cu Nhan";

                    giangvien.UpdatePhucap();

                    break;

                case 2:

                    giangvien.Trinhdo = "Thac Si";

                    giangvien.UpdatePhucap();

                    break;

                case 3:

                    giangvien.Trinhdo = "Tien Si";

                    giangvien.UpdatePhucap();

                    break;

            }

            Console.WriteLine("So tiet day trong thang : ");

            giangvien.Sotiet = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("He so luong : ");

            giangvien.Hesoluong = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            return giangvien;

        }

        static void Display(ArrayList arrlist)

        {

            CanBo[] cb = new CanBo[arrlist.Count];

            CanBo temp;

            int k = 0;

            foreach (CanBo cb1 in arrlist)

            {

                cb[k] = cb1;

                k++;

            }

            for (int i = 0; i < arrlist.Count; i++)

            {

                for (int j = 0; j < arrlist.Count; j++)

                {

                    if (cb[i].salary() > cb[j].salary())

                    {

                        temp = cb[i];

                        cb[i] = cb[j];

                        cb[j] = temp;

                    }

                    else if (cb[i].salary() == cb[j].salary())

                    {

                        if (string.Compare(cb[i].HoTen, cb[j].HoTen) == -1)

                        {

                            temp = cb[i];

                            cb[i] = cb[j];

                            cb[j] = temp;

                        }

                    }

                }

            }

            foreach (CanBo canbo in cb)

            {

                Console.WriteLine("Ho va ten : " + canbo.HoTen + "\tLuong : " + canbo.salary().ToString());

            }

 

        }

        static void Main(string[] args)

        {

 

            int temp;

            ArrayList AlList = new ArrayList();

            ArrayList AlistNhanVien = new ArrayList();

            do

            {

                Console.WriteLine("Chuong trinh quan ly thong tin can bo");

                Console.WriteLine(" 1. Tao danh sach can bo ");

                Console.WriteLine(" 2. Tim kiem nhan vien ");

                Console.WriteLine(" 3. Sap xep danh sach can bo");

                Console.WriteLine(" Nhap : ");

                temp = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                switch (temp)

                {

 

                    case 1:

                        int tam = 0;

                        Console.WriteLine("1. Tao giang vien    2. Tao nhan vien \nNhap: ");

                        tam = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                        if (tam == 1)

                        {

                            CreatGiangVien C_GV = new CreatGiangVien(Giang_Vien);

                            AlList.Add(C_GV());

                        }

                        else if (tam == 2)

                        {

                            CreatNhanVien C_NV = new CreatNhanVien(Nhan_Vien);

                            NhanVien nv = C_NV();

                            AlList.Add(nv);

                            AlistNhanVien.Add(nv);

 

                        }

                        break;

                    case 2:

                        tam = 0;

                        bool check = false;

                        int count = 0;

                        Console.WriteLine("1. Tim kiem theo ten   2. Tim kiem theo Phong \nNhap: ");

                        tam = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                        if (tam == 1)

                        {

                            string ten;

                            Console.WriteLine("Nhap Ten :");

                            ten = Console.ReadLine();

                            foreach (NhanVien nv in AlistNhanVien)

                            {

                                check = nv.SearchName(ten);

                                if (check == true) count++;

                            }

                            if (count == 0) Console.WriteLine("Khong co ten nay trong danh sach");

                        }

                        else if (tam == 2)

                        {

                            string ten;

                            Console.WriteLine("Nhap Phong :");

                            ten = Console.ReadLine();

                            foreach (NhanVien nv in AlistNhanVien)

                            {

                                check = nv.SearchPhongBan(ten);

                                if (check == true) count++;

                            }

                            if (count == 0) Console.WriteLine("Khong co phong ban nay trong danh sach");

                        }

                        break;

                    case 3:

                        HienThi display = new HienThi(Display);

                        display(AlList);

                        break;

                }

            }

            while (temp <= 3);

 

        }

    }

 

    abstract class CanBo

    {

        public string HoTen { get; set; }

        public int Luong { get; set; }

        public int PhuCap { get; set; }

        public int Hesoluong { get; set; }

        public abstract int salary();

        public abstract void UpdatePhucap();

 

    }

    class GiangVien : CanBo

    {

        public string Khoa { get; set; }

        public string Trinhdo { get; set; }

        public int Sotiet { get; set; }

        public override void UpdatePhucap()

        {

            // throw new NotImplementedException();

            if (Trinhdo == "Cu Nhan")

                base.PhuCap = 300;

            else if (Trinhdo == "Thac Si")

                base.PhuCap = 500;

            else base.PhuCap = 1000;

        }

        public override int salary()

        {

            // throw new NotImplementedException();

            return (base.Hesoluong * 730 + base.PhuCap + Sotiet * 45);

        }

    }

    class NhanVien : CanBo

    {

        public string PhongBan { get; set; }

        public int Songaycong { get; set; }

        public string Chucvu { get; set; }

        public override void UpdatePhucap()

        {

            //throw new NotImplementedException();

            if (Chucvu == "Truong Phong")

                base.PhuCap = 2000;

            else if (Chucvu == "Pho Phong")

                base.PhuCap = 1000;

            else base.PhuCap = 500;

        }

        public override int salary()

        {

            // throw new NotImplementedException();

            return (base.Hesoluong * 730 + base.PhuCap + Songaycong * 30);

        }

        public bool SearchName(string Name)

        {

            if (Name == base.HoTen)

            {

                Console.WriteLine("===== Thong tin nhan vien =====");

                Console.WriteLine("Ho va ten : " + base.HoTen);

                Console.WriteLine("Phong ban : " + PhongBan);

                Console.WriteLine("So ngay cong : " + Songaycong);

                Console.WriteLine("He so luong : " + base.Hesoluong);

                Console.WriteLine("Phu cap : " + base.PhuCap);

                Console.WriteLine("Chuc vu : " + Chucvu);

                Console.WriteLine("Luong : " + salary().ToString());

                return true;

            }

            return false;

        }

        public bool SearchPhongBan(string Phong_Ban)

        {

            if (Phong_Ban == PhongBan)

            {

                Console.WriteLine("===== Thong tin nhan vien =====");

                Console.WriteLine("Ho va ten : " + base.HoTen);

                Console.WriteLine("Phong ban : " + PhongBan);

                Console.WriteLine("So ngay cong : " + Songaycong);

                Console.WriteLine("He so luong : " + base.Hesoluong);

                Console.WriteLine("Phu cap : " + base.PhuCap);

                Console.WriteLine("Chuc vu : " + Chucvu);

                Console.WriteLine("Luong : " + salary().ToString());

                return true;

            }

            return false;

        }

 

    }

}

 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML