Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Sử dụng chức năng REPLACE để thay thế chuỗi với kiểu NTEXT

Được viết bởi webmaster ngày 10/01/2014 lúc 09:54 PM
Khi cập nhật/thay thế dữ liệu trong datatable.column. Bảng có trường tên là Content. Sử dụng chức năng REPLACE. Từ kiểu dữ liệu là NTEXT, SQL Server không cho phép sử dụng chức năng REPLACE.
  • 0
  • 4676

Sử dụng chức năng REPLACE để thay thế chuỗi với kiểu NTEXT


Khi cập nhật/thay thế dữ liệu trong datatable.column. Bảng có trường tên là Content. Sử dụng chức năng REPLACE. Từ kiểu dữ liệu là NTEXT, SQL Server không cho phép sử dụng chức năng REPLACE.

Thay đổi kiểu dữ liệu sẽ gây ra thông báo không thành công.

UPDATE [CMS_DB_test].[dbo].[cms_HtmlText] 
SET Content = REPLACE(Content,'ABC','DEF') 
WHERE Content LIKE '%ABC%' 

Để làm được, cần sử dụng câu lệnh truy vấn như bên dưới

Cho SQL Server 2005 +:

UPDATE [CMS_DB_test].[dbo].[cms_HtmlText] 
SET Content = CAST(REPLACE(CAST(Content as NVarchar(MAX)),'ABC','DEF') AS NText)
WHERE Content LIKE '%ABC%' 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML