Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách để lấy địa chỉ hiện tại trên thanh URL trong ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 03/02/2017 lúc 04:43 PM
HttpContext gói gọn tất cả các thông tin HTTP.
  • 0
  • 2253
loading...

Cách để lấy địa chỉ hiện tại trên thanh URL trong ASP.NET

Loading...

HttpContext gói gọn tất cả các thông tin HTTP.
Giả sử bạn có trang như sau:
http://localhost:57864/TinTuc/Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx?TieuDe=So-sanh-MacBook-Air-va-Pro-Nen-mua-MacBook-dong-nao-tot-nhat

Bây giờ chúng ta sẽ lấy thông tin từ HttpContext:

HttpContext.Current.Request.Url.AbsolutePath = "/TinTuc/Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx"
HttpContext.Current.Request.Url.AbsoluteUri = "http://localhost:57864/TinTuc/Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx?TieuDe=So-sanh-MacBook-Air-va-Pro-Nen-mua-MacBook-dong-nao-tot-nhat"
HttpContext.Current.Request.Url.Authority = "localhost:57864"
HttpContext.Current.Request.Url.DnsSafeHost = "localhost"
HttpContext.Current.Request.Url.Host = "localhost"
HttpContext.Current.Request.Url.LocalPath = "/TinTuc/Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx"
HttpContext.Current.Request.Url.OriginalString = "http://localhost:57864/TinTuc/Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx?TieuDe=So-sanh-MacBook-Air-va-Pro-Nen-mua-MacBook-dong-nao-tot-nhat"
HttpContext.Current.Request.Url.PathAndQuery = "/Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx?TieuDe=So-sanh-MacBook-Air-va-Pro-Nen-mua-MacBook-dong-nao-tot-nhat"
HttpContext.Current.Request.Url.Port = 57864
HttpContext.Current.Request.Url.Query = "?TieuDe=So-sanh-MacBook-Air-va-Pro-Nen-mua-MacBook-dong-nao-tot-nhat"
HttpContext.Current.Request.Url.Segments[0] = "/"
HttpContext.Current.Request.Url.Segments[1] = "TinTuc/"
HttpContext.Current.Request.Url.Segments[2] = "Chi-Tiet-Tin-Tuc.aspx"

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML