Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện(đơn giản)

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:11 PM
Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện(đơn giản)
  • 0
  • 5784

Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện(đơn giản)


Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diệnLớp HoaDon


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Bai01

{

class HoaDon

{

private String tenhang;

private double soluong;

private double dongia;


public static double sohoadon = 0;

public static double doanhthu = 0;

public string Tenhang

{

get { return tenhang; }

set { tenhang = value; }

}

public double Soluong

{

get { return soluong; }

set { soluong = value; }

}

public double Dongia

{

get { return dongia; }

set { dongia = value; }

}

public static double Sohoadon

{

get { return sohoadon; }

}

public static double Doanhthu

{

get { return doanhthu; }

}

public HoaDon()

{

sohoadon = 0;

doanhthu = 0;

}

public HoaDon(String tenhang,double soluong,double dongia)

{

this.tenhang = tenhang;

this.soluong = soluong;

this.dongia = dongia;

sohoadon++;

}

public double thanhTien()

{

double thanhTien = this.soluong*this.dongia;

doanhthu += thanhTien;

return thanhTien;

}

public double getSoHoaDon()

{

return sohoadon;

}

public double getDoanhThu()

{

return doanhthu;


}

}

}


Lớp Form1


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bai01

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private double soLuong, donGia;

private HoaDon h;

bool kiemTraTenHang()

{

if (string.IsNullOrEmpty(txtTenHang.Text))

{

MessageBox.Show("chưa nhập tên hàng");

txtTenHang.Focus();

return false;

}

return true;

}

bool kiemTraSoLuong()

{

try

{

if (string.IsNullOrEmpty(txtSoLuong.Text))

{

MessageBox.Show("chưa nhập số lượng");

txtSoLuong.Focus();

return false;

}

else

{

soLuong = double.Parse(txtSoLuong.Text);

if (soLuong <= 0) throw new Exception();

}

}

catch (Exception)

{

MessageBox.Show("Số Lượng Không Hợp Lệ");

txtSoLuong.SelectAll();

txtSoLuong.Focus();

return false;

}

return true;


}

bool kiemTraDonGia()

{

try

{

if (string.IsNullOrEmpty(txtDonGia.Text))

{

MessageBox.Show("chưa nhập Đơn Giá");

txtDonGia.Focus();

return false;

}

else

{

donGia = double.Parse(txtDonGia.Text);

if (donGia <= 0) throw new Exception();

}

}

catch (Exception)

{

MessageBox.Show("Đơn Giá Không Hợp Lệ");

txtDonGia.SelectAll();

txtDonGia.Focus();

return false;

}

return true;

}

private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)

{

if(kiemTraTenHang())

{

if(kiemTraSoLuong())

{

if(kiemTraDonGia())

{

h = new HoaDon(txtTenHang.Text, soLuong, donGia);

txtThanhTien.Text = h.thanhTien().ToString();

}

}

}

}

private void btnTiep_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtTenHang.Clear();

txtSoLuong.Clear();

txtDonGia.Clear();

txtThanhTien.Clear();

txtTenHang.Focus();

}

private void btnThongKe_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtSoHoaDon.Text = h.getSoHoaDon().ToString();

txtTongDoanhThu.Text = h.getDoanhThu().ToString();

}

private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e)

{


this.Close();

}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML