Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Rewrite Url, thật đơn giản

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:17 PM
Kỹ thuật rewrite URL là kỹ thuật dùng để che giấu url thật nhằm chống lại khả năng tấn công vào url.
 • 0
 • 3899

Rewrite Url, thật đơn giản


Kỹ thuật rewrite URL là kỹ thuật dùng để che giấu url thật nhằm chống lại khả năng tấn công vào url.

Ví dụ: thật sự bạn cần đưa ra 1 url như sau: 
(1) http://www.banhang.com/?product.aspx?productID=123&ProductType=Hardware

nhưng thực tế trên thanh địa chỉ của trình duyệt thì phải là: 
(2) http://www.banhang.com/Product/Hardware/123 chẳng hạn.


Lúc này RewiteURL đã làm cái việc chuyển đổi (2) -> (1) theo một quy tắc người lập trình quy định.

Ví dụ dưới kèm theo sẽ minh họa cách rewrite những Url aspx thành aspvn

Cách bước thực hiện như sau:

 1. Tạo 1 class có tên là RewriteUrlClass thừa kế từ IHttpModule:

  using System;
  using System.Web;

  public class RewriteUrlClass : IHttpModule
  {
  #region IHttpModule Members

  public void Dispose()
  {
  }

  public void Init(HttpApplication context)
  {
  context.BeginRequest += Context_BeginRequest;
  }

  private static void Context_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
  {
  HttpApplication httpApplication = (HttpApplication) sender;
  string url = httpApplication.Request.RawUrl.ToLower();

  // Nếu là Url ảo như sau"
  if (url.Contains("/default.aspvn"))
  {
  // Thì Url thực mà Server cần xử lý là:
  httpApplication.Context.RewritePath("Default.aspx");
  }

  // Nếu là Url ảo như sau"
  if (url.Contains("/login.aspvn"))
  {
  // Thì Url thực mà Server cần xử lý là:
  httpApplication.Context.RewritePath("Login.aspx");
  }

  // Tùy thuộc vào quy tắt Rewrite mà chúng ta xử lý.
  // Một trong những cách hiệu quả nhất là dùng Regex Expression.

  }

  #endregion
  }
 2. Đăng kývào httpModules trong Web.config như dưới đây:

  <system.web>
  <httpModules>

  <addname="MyUrlRewriter"type="RewriteUrlClass"/>

  httpModules>
  .
  .
  .


  system.web>
 3. Chạy thử với các url có nằm trong quy tắc rewite RewriteUrlClass trong class có phần mở rộng là aspvn

Nguồn bài viết: Aptech

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML