Cấp bậc tác giả:

NETWORKING

Khóa cổng USB theo User

Được viết bởi webmaster ngày 24/11/2013 lúc 05:47 PM
Làm cách nào để khóa USB theo User khi đăng nhập vào Domain. Chẳng hạn trên PC1 khi User U1 Logon vào thì cắm USB vào sẽ không sử dụng được, nhưng user U2 Logon vào PC1 thì sẽ cho sử dụng USB (đại loại là U2 được phân quyền cho sử dụng USB). Vì trên thực tế 1 máy tính có thể cho nhiều User sử dụng .
  • 0
  • 13976

Khóa cổng USB theo User

1/ Mở Nodepad, copy đoạn text dưới đây và Save as dạng disableusb.adm file:
Trích:CLASS MACHINE
CATEGORY !!category
CATEGORY !!categoryname
POLICY !!policynameusb
KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR"
EXPLAIN !!explaintextusb
PART !!labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED

VALUENAME "Start"
ITEMLIST
NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT
NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4
END ITEMLIST
END PART
END POLICY
END CATEGORY
END CATEGORY

[strings]
category="Custom Policy Settings"
categoryname="Restrict Drives"
policynameusb="Disable USB"
explaintextusb="Disables the computers USB ports by disabling the usbstor.sys driver"
labeltextusb="Disable USB Ports"
Enabled="Enabled"
Disabled="Disabled"
2/ Tạo OU, Right click Properties, chọn Group Policy.
3/ Tạo Group Policy: New, đặt tên “disable usb”Sau đó, chọn Edit.
4/ Trong Group Policy Object Editor, chọn Computer Configuration -> Administrative Templates. Right click Add/Remove Templates, chọn AddBrowse đến file disableusb.adm và Close
5/ Tại Group Policy Object Editor -> Administrative Templates, chọn Custom Policy Settings và Right click View chọn Filtering, bỏ check box Only show policy settings that can be fully managed.
6/ Tại Group Policy Object Editor -> Administrative Templates, chọn Custom Policy Settings -> Restrict Drivers, double click Disable USB,chọn Disable ->OK
7/ Theo đường dẫn sau:
Computer Config \ Admin Template \ system \ Group Policy \ “User Group Policy loopback processing mode” => Enable nó lên và chọn Mode là Merge 
8/ Properties cái GPO “disable usb” lên -> qua tab WMI Filter -> check vào This Filter và click vào nút Browse \ Manage -> Click nút advange -> New -> đặt tên cho WMI filter -> paste cái này vào ô queries:

SELECT * FROM Win32_ComputerSystem WHERE Name = "pc01" or Name = "pc03"
=> Save
9/ Muốn u1 không bị disable usb thì deny quyền read + apply của u1 trên GPO đó đi là xong.
10/ Move các Computers muốn disable USB vào OU. (pc01 + pc03)
11/ Start ->Run: gpupdate /force
=> Test

Ngoài ra bạn có thể sử dụng soft để remote disable usb đi, nếu trúng máy sếp mà sếp ko sử dụng dc usb thì sếp la lên -> mình open lại 
Thà disable nhầm còn hơn bỏ sót 

Bổ sung thêm là bạn có thể dùng script để disable usb đi:

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002

strComputer = "."

Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\ " & _
strComputer & "\root\default:StdRegProv")

strKeyPath = "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR"
strValueName = "Start"
dwValue = 4
oReg.SetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,dwValue

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML