Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Dùng nhiều chuỗi kết nối trong web.config

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 08:50 PM
Trong bài viết này bạn sẽ học cách lưu trữ và sử dụng nhiều chuỗi kết nối đến nhiều database khác nhau trong file web.config.
  • 0
  • 10733

Dùng nhiều chuỗi kết nối trong web.config

Trong bài viết này bạn sẽ học cách lưu trữ và sử dụng nhiều chuỗi kết nối đến nhiều database khác nhau trong file web.config. Ở bài viết này chúng ta sẽ sử dụng hai cơ sở dữ liệu: SQL Server và MS Accesss Giả sử chúng ta muốn hiển thị thông tin hai bảng...
Trong bài viết này bạn sẽ học cách lưu trữ và sử dụng nhiều chuỗi kết nối đến nhiều database khác nhau trong fileweb.config. Ở bài viết này chúng ta sẽ sử dụng hai cơ sở dữ liệu: SQL Server và MS Accesss

Giả sử chúng ta muốn hiển thị thông tin hai bảng trên một trang web. Bảng thứ nhất lưu trong cơ sở dữ liệu SQL Server và bảng kia lưu trong cơ sở dữ liệu MS Access.
Tạo file web.config để lưu trữ các chuỗi kết nối
1) Lưu trữ chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server:
Đối với cơ sở dữ liệu SQL Server chúng ta phải dùng tên Provider là "System.Data.sqlClient"

    <add name="textingconnection.Properties.Settings.shakeerConnectionString" connectionString="Data Source=INTHIYAAZ;Initial Catalog=shakeer;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=sa" providerName="System.Data.SqlClient" />  

2) Lưu trữ chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu MS Access
Đối với cơ sở dữ liệu MS Access chúng ta phải viết tên Provider là "SystemData.OleDb"

     <add name="MS-db1ConnectionString" connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=&quot;C:\Documents and Settings\INTHIYAAZPS\My Documents\MSAccess\db1.mdb&quot;" providerName="System.Data.OleDb" /> 

Khi đó, nội dung của file web.config như sau:

    <?xml version="1.0"?>  
    <configuration>  
    <configSections>  
    </configSections>  
    <connectionStrings>  
    <add name="textingconnection.Properties.Settings.shakeerConnectionString"  
    connectionString="Data Source=INTHIYAAZ;Initial Catalog=shakeer;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=sa"  
    providerName="System.Data.SqlClient" />  
    <add name="MS-db1ConnectionString" connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=&quot;C:\Documents and Settings\INTHIYAAZPS\My Documents\MSAccess\db1.mdb&quot;"  
    providerName="System.Data.OleDb" />  
    </connectionStrings>  
    <system.web>  
    <compilation debug="true"/>  
    </system.web>  
    </configuration>  

Khi sử dụng để làm việc với cơ sở dữ liệu trên trang .aspx, chúng ta cần thêm namespace tương ứng
- Đối với SQL Server:
using System.Data.SqlClient; 
Code:
    SqlConnection conn ;  
    conn= new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionString["textingconnection.Properties.Settings.shakeerConnectionString"].ConnectionString);  
    conn.Open();  

-Đối với cơ sở dữ liệu MS Access:
    using System.Dat.OledClient;  
Code:
    OleDbConnection conn_MSACCESS;  
     conn_MSACCESS= new OleDbConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MS-db1ConnectionString"].ConnectionString);  
    conn_MSACCESS.Open();  

Khi đó, trong sự kiện Page_Load của trang web sẽ viết như sau:
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
    {  
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["textingconnection.Properties.Settings.shakeerConnectionString"].ConnectionString);  
    conn.Open();  
    Response.Write("connection Connected sucessfully"+<br>);  
    conn.Close();  
    OleDbConnection conn_MSACCESS = new OleDbConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MS-db1ConnectionString"].ConnectionString);  
    conn_MSACCESS.Open();  
    Response.Write("MS_ACCESS_connection Connected sucessfully");  
    conn_MSACCESS.Close();  
    }   

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML