Cấp bậc tác giả:

JAVA

Xây dựng Lớp Phân Số. Tính toán Cộng, trừ, nhân, chia

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:02 PM
Bài toán: Xây dựng Lớp Phân Số. Tính toán Cộng, trừ, nhân, chia.
  • 0
  • 59195

Xây dựng Lớp Phân Số. Tính toán Cộng, trừ, nhân, chia

Bài toán: Xây dựng Lớp Phân Số. Tính toán Cộng, trừ, nhân, chia


class PhanSo

{

private int tu, mau;

public PhanSo(int tu, int mau)

{

this.tu=tu;

this.mau=mau;

}

public void setTu(int tu)

{

this.tu=tu;

}

public void setMau(int mau)

{

this.mau=mau;

}

public int getTu()

{

return this.tu;

}

public int getMau()

{

return this.mau;

}

public int USCLN(int a, int b)

{

while(a!=b)

{

if(a>b) a=a-b;

else b=b-a;

}

 return a;

}

public void rutGon()

{

int i=USCLN(this.getTu(),this.getMau());

this.setTu(this.getTu()/i);

this.setMau(this.getMau()/i);

}

public void congPS(PhanSo ps)

{

int a=(this.getTu()*ps.getMau()) + (ps.getTu()*this.getMau());

int b=ps.getMau()*this.getMau();

PhanSo k=new PhanSo(a,b);

k.rutGon();

System.out.println("Ket qua Cong: " + k.tu + "/" + k.mau);

}

public void truPS(PhanSo ps)

{

int a=(this.getTu()*ps.getMau()) - (ps.getTu()*this.getMau());

int b=ps.getMau()*this.getMau();

PhanSo k=new PhanSo(a,b);

k.rutGon();

System.out.println("Ket qua Cong: " + k.tu + "/" + k.mau);

}

public void nhanPS(PhanSo ps)

{

int a=ps.tu*this.tu;

int b=ps.mau*this.mau;

PhanSo k=new PhanSo(a,b);

k.rutGon();

System.out.println("Ket qua Cong: " + k.tu + "/" + k.mau);

}

public void chiaPS(PhanSo ps)

{

int a=this.tu*ps.mau;

int b=this.mau*ps.tu;

PhanSo k=new PhanSo(a,b);

k.rutGon();

System.out.println("Ket qua Cong: " + k.tu + "/" + k.mau);

}

public static void main(String[] args)

{

PhanSo ps=new PhanSo(16,4);

PhanSo ps2=new PhanSo(4,8);

System.out.println("Phan so: " + ps.tu + "/" + ps.mau);

System.out.println("USCLN: " + ps.USCLN(ps.tu,ps.mau));

//ps.rutGon();

//System.out.println("Phan so: " + ps.tu + "/" + ps.mau);

ps.congPS(ps2);

ps.truPS(ps2);

ps.nhanPS(ps2);

ps.chiaPS(ps2);

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML