Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình xử lí chuỗi nhập, dùng nó để khởi tạo đối tượng URL và trả về thuộc tính của nó

Được viết bởi QuangIT ngày 15/09/2012 lúc 05:10 PM
Đề bài: Viết chương trình xử lí chuỗi nhập, dùng nó để khởi tạo đối tượng URL và trả về thuộc tính của nó
  • 0
  • 7407

Viết chương trình xử lí chuỗi nhập, dùng nó để khởi tạo đối tượng URL và trả về thuộc tính của nó

Đề bài: Viết chương trình xử lí chuỗi nhập, dùng nó để khởi tạo đối tượng URL và trả về thuộc tính của nó

Chức năng chương trình:

-         Truy cập vào URL, sau đó in các thông tin của tài nguyên như:

o   Tên file

o   Tên host

o   Số hiệu cổng

o   Kiểu giao thức (https hoặc http hoặc ftp…)

Cơ chế:

-         Client gửi yêu cầu đến SERVER

-         SERVER trả về thông tin tài nguyên

-         Client xuất ra consoleimport java.io.DataInputStream;

import java.io.DataOutputStream;

import java.net.*;


public class ServerBai1 {

  

    private String url = "http://google.com";

    private ServerSocket server;

    DataOutputStream dos;

    DataInputStream din;


    public ServerBai1(int so) throws Exception{

        server=new ServerSocket(so);

        System.out.println("Server started!!!");

    }


        public String init() {

        String strcity="";

            try {

                //Truy cập vào URL

                URL u = new URL(url);

                //Sau đó in các thông tin của tài nguyên như

                System.out.println("Name of the file is:");

                System.out.println("Host Name is: "+u.getHost());

                System.out.println("Port number is: "+u.getPort());

                System.out.println("Protocol type is: "+u.getProtocol());

            }

            catch (MalformedURLException e)

                { System.out.println(e); }

            return strcity;

        }


        public void run(){

            try{

                boolean ck=true;

                Socket sk= server.accept();

                dos= new DataOutputStream(sk.getOutputStream());

                din = new DataInputStream(sk.getInputStream());

                while(true)

                {

                    if(ck){

                        dos.writeUTF(init());

                        ck=false;

                    }

                }

            }

            catch(Exception e){

            }

        }

        public static void main(String[] args) throws Exception {

            ServerBai1 ser= new ServerBai1(7777);

            ser.run();

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML