Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tạo GroupBox trong WPF

Được viết bởi QuangIT ngày 14/09/2012 lúc 05:12 PM
Các thành phần của GroupBox có trong Control GroupBox. Phía dưới này là đoạn code ví dụ nói về cách tạo ra GroupBox Control. Gán nó với Background bà Font. Đặc biệt có sử dụng GroupBox.Header
  • 0
  • 12213

Tạo GroupBox trong WPF

Các thành phần của GroupBox có trong Control GroupBox. Phía dưới này là đoạn code ví dụ nói về cách tạo ra GroupBox Control. Gán nó với Background bà Font. Đặc biệt có sử dụng GroupBox.Header


<Window x:Class="GroupBoxSample.Window1"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Title="Window1" Height="300" Width="300">

    <Grid>

        <GroupBox Margin="10,10,10,10" FontSize="16" FontWeight="Bold"

                  Background="LightGray">

            <GroupBox.Header>               

               Mind*****er Network

            </GroupBox.Header>

           

            <TextBlock FontSize="12" FontWeight="Regular">

                This is a group box control content.               

            </TextBlock>            

        

        </GroupBox>


    </Grid>

</Window>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML