Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng và Việt hóa Ajax CalendarExtender

Được viết bởi QuangIT ngày 15/04/2013 lúc 12:51 PM
Khi lập trình có trường dữ liệu cần nhập là ngày tháng, bạn muốn nhúng Calendar vào Textbox đó? Bài viết này sẽ minh họa cho bạn cách sử dụng và việt hóa Ajax CalendarExtender nhúng vào Textbox
  • 0
  • 7749

Sử dụng và Việt hóa Ajax CalendarExtender


Khi lập trình có trường dữ liệu cần nhập là ngày tháng, bạn muốn nhúng Calendar vào Textbox đó? Bài viết này sẽ minh họa cho bạn cách sử dụng và việt hóa Ajax CalendarExtender nhúng vào Textbox.

DemoBenhNhanSiteAdmin04.jpg

Bạn cần sử dụng thư viện của Ajax Control Toolkit và Add Reference này vào thư mục Bin của ứng dụng.

Trong trang aspx bạn đăng ký và sử dụng như sau:
Đăng ký: 
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/SiteAdmin/Admin.master" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="DMBenhNhanPhong.aspx.cs" Inherits="SiteAdmin_DanhMuc_DMBenhNhanPhong" Culture="vi-VN" uiCulture="vi" %>
<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc2" %>

Sử dụng:
 <cc2:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server" EnableScriptGlobalization="True">
    </cc2:ToolkitScriptManager>
<asp:TextBox ID="txtNgayRa" CssClass="hrm_textbox" Width="200px" MaxLength="10" runat="server"></asp:TextBox>
                                <asp:ImageButton ID="ImageNgayXuatVien" runat="server" CausesValidation="false" ImageUrl="~/Images/calendar_popup.png" />
                                <cc2:CalendarExtender ID="CalendarExtender2" TargetControlID="txtNgayRa" Format="dd/MM/yyyy"
                                    PopupButtonID="ImageNgayXuatVien" runat="server">
                                </cc2:CalendarExtender>

Để việt hóa được Calendar bạn cần chọn các thuộc tính sau:
+ Page Document như sau  Culture="vi-VN" uiCulture="vi"
+ Của ToolkitScriptManager  là: EnableScriptGlobalization="True"

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML