Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lấy về thông số phần cứng

Được viết bởi QuangIT ngày 03/08/2012 lúc 04:46 PM
Máy tính gồm nhiều phần cứng được ghép lại, mỗi thiết bị phần cứng đều có số Serial (mã). Lấy về mã số thiết bị là mục đích chính của bài viết này.
  • 0
  • 8885
Tải tệp tin: Click ở đây

Lấy về thông số phần cứng

Làm sao để lấy về các thông số phần cứng máy tính bằng C#?

Máy tính gồm nhiều phần cứng được ghép lại, mỗi thiết bị phần cứng đều có số Serial (mã). Lấy về mã số thiết bị là mục đích chính của bài viết này.

Để lấy được các thông số phần cứng, bạn cần tham khảo (references) thư viện System.Management. Khi bạn tạo mới một dự án, thư viện trên không được sử dụng.

Lấy về CPU ID
Đoạn mã sau đây cho phép bạn lấy về CPU ID


string cpuInfo = string.Empty;

ManagementClass mc = new ManagementClass("win32_processor"); 
ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();

foreach (ManagementObject mo in moc) 

if (cpuInfo == "") 
// Lấy về mã số Processor.
cpuInfo = mo.Properties["processorID"].Value.ToString(); 
break; 


return cpuInfo;
Mã số ổ đĩa - Hard Drive ID
Đoạn mã sau cho phép bạn lấy về mã số ổ đĩa, thật đơn giản.
ManagementObject dsk = new ManagementObject(@"win32_logicaldisk.deviceid=""" + drive + @":"""); dsk.Get(); 
string volumeSerial = dsk["VolumeSerialNumber"].ToString();
Kết luận

Hai đoạn mã trên mô tả cách thức lấy về thông số phần cứng máy tính, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn thư viện Management để lấy về các thông số cần thiết.

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML