Cấp bậc tác giả:

PHP

Làm thế nào đưa tập tin CSV vào CSDL

Được viết bởi QuangIT ngày 31/05/2013 lúc 10:58 PM
Đây là cách đơn giản để đưa nội dung tập tin CSV vào Cơ sở dữ liệu
  • 0
  • 7744

Làm thế nào đưa tập tin CSV vào CSDL

<?php
//connect to the database
$connect = mysql_connect("localhost","root","");
//select the table
mysql_select_db("your database name",$connect); 
if (@$_FILES['csv']['size'] > 0) { 
    //get the csv file
   @$file = $_FILES['csv']['tmp_name'];
    $handle = fopen(@$file,"r");   
    //loop through the csv file and insert into database
    do {
        if ($data[0]) {
$val = explode(';',$data[0]);
            mysql_query("INSERT INTO your table name set contact_first='".str_replace('"','',($val[1]))."',contact_last='".str_replace('"',''
($val[2]))."',contact_email='".str_replace('"','',($val[3]))."'");
        }
    }
while ($data = fgetcsv($handle,1000,",","'"));
    //redirect
    header('Location: import.php?success=1'); die; 
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Import a CSV File</title>
</head>
<body>
<?php if (!empty($_GET['success'])) { echo "<b>Your file has been imported.</b><br><br>"; }  ?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form2">
  Choose your file: <br />
  <input name="csv" type="file" id="csv" />
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html> 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML