Cấp bậc tác giả:

NETWORKING

Làm thế nào để cấu hình Inter VLAN Routing

Được viết bởi QuangIT ngày 02/09/2012 lúc 02:06 PM
Trong bài viết này tôi sẽ giải thích làm thế nào để cấu hình Inter VLAN Routing
  • 0
  • 19487

Làm thế nào để cấu hình Inter VLAN Routing

Giới thiệu:
VLAN được định nghĩa là một mạng ảo địa phương hoặc mạng LAN ảo. VLAN được sử dụng để phân chia lĩnh vực phát sóng của một chuyển đổi. Theo mặc định, một switch có nhiều collision domains và một vùng broadcast domain

Có hai loại của VLAN, đó là:
Static VLAN
Dynamic VLAN
VTP ( VLAN Trucking Protocol )

Nó là một giao thức độc quyền của Cisco. Nó được sử dụng để quản lý các thông tin liên lạc liên VLAN vào mạng. Sử dụng VTP chúng ta có thể tạo, xóa và sửa đổi mạng. VTP mang thông tin VLAN cho tất cả các thiết bị chuyển mạch trong một miền VTP. Nó hoạt động với ISL, 802.1q, và IEEE 802,10.

Inter-VLAN Routering
Theo mặc định một VLAN không thể giao tiếp với một VLAN. Để tạo trao đổi liên VLAN, chúng ta cần một thiết bị L3 giống như một router hoặc switch L3. Để tạo liên VLAN, chúng ta cần làm một cổng trunk. Tất cả các trao đổi VLAN được thực hiện với cổng trunk này.

Trên router, chúng tta tạo ra một sub-interface trên router được kết nối với các cổng trunk của switch. Tất cả sun interface được cấu hình với một số kỹ thuật đóng gói như ISL hoặc IEEE 802.1q.

Ví dụ
Trong mạng lưới này, chúng ta có một switch (L2 switch). Trong chuyển đổi này, chúng ta tạo ra hai hình VLAN, VLAN 2 và VLAN 3. VLAN 2 có hai máy tính và có mạng 192.168.1.0. VLAN 3 có ba máy vi tính và mạng 192.168.2.0.
VirtualLAN.jpg
Config Switch

Switch>enable 
Switch#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname IT
IT(config)#enable secret admin
IT(config)#enable secret ?

  0      Specifies an UNENCRYPTED password will follow
  5      Specifies an ENCRYPTED secret will follow
  LINE   The UNENCRYPTED (cleartext) 'enable' secret
  level  Set exec level password

IT(config)#vlan 2
IT(config-vlan)#name it
IT(config-vlan)#exit

IT(config)#vlan 3
IT(config-vlan)#name hr
IT(config-vlan)#exit

IT(config)#interface fastEthernet 0/2
IT(config-if)#switchport mode access 
IT(config-if)#switchport access vlan 2
IT(config-if)#exit

IT(config)#interface fastEthernet 0/3
IT(config-if)#switchport mode access 
IT(config-if)#switchport access vlan 2
IT(config-if)#exit

IT(config)#interface fastEthernet 0/11
IT(config-if)#switchport mode access 
IT(config-if)#switchport access vlan 3
IT(config-if)#exit

IT(config)#interface fastEthernet 0/12
IT(config-if)#switchport mode access 
IT(config-if)#switchport access vlan 3
IT(config-if)#exit

IT(config)#interface fastEthernet 0/13
IT(config-if)#switchport mode access 
IT(config-if)#switchport access vlan 3
IT(config-if)#exit

IT(config)#interface vlan 2
IT(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
IT(config-if)#no shutdown 
IT(config-if)#exit 

IT(config)#interface vlan 3

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan3, changed state to up

IT(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
IT(config-if)#no shutdown 
IT(config-if)#exit

IT(config)#interface fa
IT(config)#interface fastEthernet 0/1
IT(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down


IT(config-if)#interface fastEthernet 0/1
IT(config-if)#switchport mode access 
IT(config-if)#switchport mode trunk

 Configuration of Router

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#interface fastEthernet 0/0.1

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown 
Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.2

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown

 Hiển thị tất cả những gì vừa config VLAN trên switch

ShowVLAN.jpg

Hiển thị tất cả những gì vừa config Router interface

InterVLANCommunication.jpg

Hiển thị tất cả các interface của switch

SwitchInterface.jpg

Hiển thị tất cả các interface của router

InterVlanRouting.jpg

Nguồn bài viết: Dngaz.com

Bài viết tương tự

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML