Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào chèn thêm button trên Toolbar của FreeTextBox

Được viết bởi webmaster ngày 12/06/2013 lúc 01:08 AM
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chèn thêm button trên Toolbar của FreeTextBox thì bài viết này sẽ giúp bạn làm được điều đó
 • 0
 • 6826

Làm thế nào chèn thêm button trên Toolbar của FreeTextBox

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chèn thêm button trên Toolbar của FreeTextBox thì bài viết này sẽ giúp bạn làm được điều đó. Ví dụ mình họa sẽ là Chèn code C#, VB,.. như trên hình

insertcodecsharp.jpg

Các làm như sau:
Bước 1: Tạo thư mục FTB trong thư mục gốc của Project
Bước 2: Tạo file XML với tên là CodeHighlightDefinitions.xml(thư viện chứa từ khóa) bên trong thư mục FTB.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions>
 <definition name="C#" caseSensitive="true">
  <default>
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="black" backColor="transparent"/>
  </default>
  <pattern name="Keyword" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>as</word>
   <word>is</word>
   <word>new</word>
   <word>sizeof</word>
   <word>typeof</word>
   <word>true</word>
   <word>false</word>
   <word>stackalloc</word>
   <word>explicit</word>
   <word>implicit</word>
   <word>operator</word>
   <word>base</word>
   <word>this</word>
   <word>null</word>
  </pattern>
  <pattern name="Namespace" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>namespace</word>
   <word>using</word>
  </pattern>
  <pattern name="MethodParameter" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>params</word>
   <word>ref</word>
   <word>out</word>
  </pattern>
  <pattern name="Statement" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>if</word>
   <word>else</word>
   <word>switch</word>
   <word>case</word>
   <word>do</word>
   <word>for</word>
   <word>foreach</word>
   <word>in</word>
   <word>while</word>
   <word>break</word>
   <word>continue</word>
   <word>goto</word>
   <word>return</word>
   <word>try</word>
   <word>throw</word>
   <word>catch</word>
   <word>finally</word>
   <word>checked</word>
   <word>unchecked</word>
   <word>fixed</word>
   <word>lock</word>
  </pattern>
  <pattern name="Modifier" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>internal</word>
   <word>private</word>
   <word>protected</word>
   <word>public</word>
   <word>abstract</word>
   <word>const</word>
   <word>default</word>
   <word>event</word>
   <word>extern</word>
   <word>override</word>
   <word>readonly</word>
   <word>sealed</word>
   <word>static</word>
   <word>unsafe</word>
   <word>virtual</word>
   <word>volatile</word>
  </pattern>
  <pattern name="ValueType" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>void</word>
   <word>bool</word>
   <word>byte</word>
   <word>char</word>
   <word>decimal</word>
   <word>double</word>
   <word>enum</word>
   <word>float</word>
   <word>int</word>
   <word>long</word>
   <word>sbyte</word>
   <word>short</word>
   <word>struct</word>
   <word>uint</word>
   <word>ulong</word>
   <word>ushort</word>
  </pattern>
  <pattern name="ReferenceType" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>class</word>
   <word>interface</word>
   <word>delegate</word>
   <word>object</word>
   <word>string</word>
  </pattern>
  <pattern name="Operator" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
   <word>+</word>
   <word>-</word>
   <word>=</word>
   <word>%</word>
   <word>*</word>
   <word>/</word>
   <word>&amp;</word>
   <word>|</word>
  </pattern>
  <pattern name="String" type="block" beginsWith="&quot;" endsWith="&quot;" escapesWith="\">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="#666666" backColor="#e4e4e4"/>
  </pattern>
  <pattern name="VerbatimString" type="block" beginsWith="@&quot;" endsWith="&quot;">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="#666666" backColor="#e4e4e4"/>
  </pattern>
  <pattern name="Comment" type="block" beginsWith="//" endsWith="\n">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="MultiLineComment" type="block" beginsWith="/*" endsWith="*/">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="PreprocessorDirective" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>#if</word>
   <word>#else</word>
   <word>#elif</word>
   <word>#endif</word>
   <word>#define</word>
   <word>#undef</word>
   <word>#warning</word>
   <word>#error</word>
   <word>#line</word>
   <word>#region</word>
   <word>#endregion</word>
   <word>#pragma</word>
  </pattern>
 </definition>
 <definition name="VB.NET" caseSensitive="false">
  <default>
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="black" backColor="transparent"/>
  </default>
  <pattern name="Keyword" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>Alias</word>
   <word>Ansi</word>
   <word>As</word>
   <word>Assembly</word>
   <word>Auto</word>
   <word>ByRef</word>
   <word>ByVal</word>
   <word>Case</word>
   <word>Default</word>
   <word>DirectCast</word>
   <word>Each</word>
   <word>Else</word>
   <word>ElseIf</word>
   <word>End</word>
   <word>Error</word>
   <word>Explicit</word>
   <word>False</word>
   <word>For</word>
   <word>Friend</word>
   <word>Handles</word>
   <word>Implements</word>
   <word>In</word>
   <word>Is</word>
   <word>Lib</word>
   <word>Loop</word>
   <word>Me</word>
   <word>Module</word>
   <word>MustInherit</word>
   <word>MustOverride</word>
   <word>MyBase</word>
   <word>MyClass</word>
   <word>New</word>
   <word>Next</word>
   <word>Nothing</word>
   <word>NotInheritable</word>
   <word>NotOverridable</word>
   <word>Off</word>
   <word>On</word>
   <word>Option</word>
   <word>Optional</word>
   <word>Overloads</word>
   <word>Overridable</word>
   <word>Overrides</word>
   <word>ParamArray</word>
   <word>Preserve</word>
   <word>Private</word>
   <word>Protected</word>
   <word>Public</word>
   <word>ReadOnly</word>
   <word>Resume</word>
   <word>Shadows</word>
   <word>Shared</word>
   <word>Static</word>
   <word>Step</word>
   <word>Strict</word>
   <word>Then</word>
   <word>To</word>
   <word>True</word>
   <word>TypeOf</word>
   <word>Unicode</word>
   <word>Until</word>
   <word>When</word>
   <word>While</word>
   <word>WithEvents</word>
   <word>WriteOnly</word>
  </pattern>
  <pattern name="Statement" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>AddHandler</word>
   <word>Call</word>
   <word>Class</word>
   <word>Const</word>
   <word>Declare</word>
   <word>Delegate</word>
   <word>Dim</word>
   <word>Do</word>
   <word>Loop</word>
   <word>End</word>
   <word>Enum</word>
   <word>Erase</word>
   <word>Error</word>
   <word>Event</word>
   <word>Exit</word>
   <word>For</word>
   <word>For</word>
   <word>Next</word>
   <word>Function</word>
   <word>Get</word>
   <word>GoTo</word>
   <word>If</word>
   <word>Then</word>
   <word>Else</word>
   <word>Implements</word>
   <word>Imports</word>
   <word>Inherits</word>
   <word>Interface</word>
   <word>Mid</word>
   <word>Module</word>
   <word>Namespace</word>
   <word>On</word>
   <word>Option</word>
   <word>Property</word>
   <word>RaiseEvent</word>
   <word>Randomize</word>
   <word>ReDim</word>
   <word>REM</word>
   <word>RemoveHandler</word>
   <word>Resume</word>
   <word>Return</word>
   <word>Select</word>
   <word>Case</word>
   <word>Set</word>
   <word>Stop</word>
   <word>Structure</word>
   <word>Sub</word>
   <word>SyncLock</word>
   <word>Throw</word>
   <word>Try</word>
   <word>Catch</word>
   <word>Finally</word>
   <word>While</word>
   <word>End</word>
   <word>With</word>
   <word>End</word>
  </pattern>
  <pattern name="Property" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>Count</word>
   <word>DateString</word>
   <word>Description</word>
   <word>Erl</word>
   <word>HelpContext</word>
   <word>HelpFile</word>
   <word>Item</word>
   <word>LastDLLError</word>
   <word>Now</word>
   <word>Number</word>
   <word>ScriptEngine</word>
   <word>ScriptEngineBuildVersion</word>
   <word>ScriptEngineMajorVersion</word>
   <word>ScriptEngineMinorVersion</word>
   <word>Source</word>
   <word>TimeOfDay</word>
   <word>Timer</word>
   <word>TimeString</word>
   <word>Today</word>
  </pattern>
  <pattern name="Object" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
    <word>Err</word>
  </pattern>
  <pattern name="Method" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>Add</word>
   <word>Clear</word>
   <word>Raise</word>
   <word>Remove</word>  
  </pattern>
  <pattern name="Function" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>Abs</word>
   <word>AppActivate</word>
   <word>Asc</word>
   <word>AscW</word>
   <word>Atn</word>
   <word>Beep</word>
   <word>CallByName</word>
   <word>CBool</word>
   <word>CBtye</word>
   <word>CChar</word>
   <word>CDate</word>
   <word>CDbl</word>
   <word>CDec</word>
   <word>ChDir</word>
   <word>ChDrive</word>
   <word>Choose</word>
   <word>Chr</word>
   <word>ChrW</word>
   <word>CInt</word>
   <word>CLng</word>
   <word>CObj</word>
   <word>Command</word>
   <word>Conversion</word>
   <word>Cos</word>
   <word>CreateObject</word>
   <word>CShort</word>
   <word>CSng</word>
   <word>CStr</word>
   <word>CType</word>
   <word>CurDir</word>
   <word>DateAdd</word>
   <word>DateDiff</word>
   <word>DatePart</word>
   <word>DateSerial</word>
   <word>DateValue</word>
   <word>Day</word>
   <word>DDB</word>
   <word>DeleteSetting</word>
   <word>Dir</word>
   <word>Environ</word>
   <word>EOF</word>
   <word>ErrorToString</word>
   <word>Exp</word>
   <word>FileAttr</word>
   <word>FileClose</word>
   <word>FileCopy</word>
   <word>FileDateTime</word>
   <word>FileGet</word>
   <word>FileGetObject</word>
   <word>FileLen</word>
   <word>FileOpen</word>
   <word>FilePut</word>
   <word>FilePutObject</word>
   <word>FileWidth</word>
   <word>Filter</word>
   <word>Fix</word>
   <word>Format</word>
   <word>FormatCurrency</word>
   <word>FormatDateTime</word>
   <word>FormatNumber</word>
   <word>FormatPercent</word>
   <word>FreeFile</word>
   <word>FV</word>
   <word>GetAllSettings</word>
   <word>GetAttr</word>
   <word>GetChar</word>
   <word>GetException</word>
   <word>GetObject</word>
   <word>GetSetting</word>
   <word>Hex</word>
   <word>Hour</word>
   <word>IIf</word>
   <word>Input</word>
   <word>InputBox</word>
   <word>InputString</word>
   <word>InStr</word>
   <word>InStrRev</word>
   <word>Int</word>
   <word>IPmt</word>
   <word>IRR</word>
   <word>IsArray</word>
   <word>IsDate</word>
   <word>IsDBNull</word>
   <word>IsError</word>
   <word>IsNothing</word>
   <word>IsNumeric</word>
   <word>IsReference</word>
   <word>Join</word>
   <word>Kill</word>
   <word>LBound</word>
   <word>LCase</word>
   <word>Left</word>
   <word>Len</word>
   <word>LineInput</word>
   <word>Loc</word>
   <word>Lock</word>
   <word>LOF</word>
   <word>Log</word>
   <word>LSet</word>
   <word>LTrim</word>
   <word>Mid</word>
   <word>Minute</word>
   <word>MIRR</word>
   <word>MkDir</word>
   <word>Month</word>
   <word>MonthName</word>
   <word>MsgBox</word>
   <word>NPer</word>
   <word>NPV</word>
   <word>Oct</word>
   <word>Partition</word>
   <word>Pmt</word>
   <word>PPmt</word>
   <word>Print</word>
   <word>PV</word>
   <word>QBColor</word>
   <word>Rate</word>
   <word>Rename</word>
   <word>Replace</word>
   <word>Reset</word>
   <word>RGB</word>
   <word>Right</word>
   <word>RmDir</word>
   <word>Rnd</word>
   <word>Round</word>
   <word>RSet</word>
   <word>RTrim</word>
   <word>SaveSetting</word>
   <word>Second</word>
   <word>Seek</word>
   <word>SetAttr</word>
   <word>Sgn</word>
   <word>Shell</word>
   <word>Sin</word>
   <word>SLN</word>
   <word>Space</word>
   <word>SPC</word>
   <word>Split</word>
   <word>Sqr</word>
   <word>Str</word>
   <word>StrComp</word>
   <word>StrConv</word>
   <word>StrDup</word>
   <word>StrReverse</word>
   <word>Switch</word>
   <word>SYD</word>
   <word>SystemTypeName</word>
   <word>TAB</word>
   <word>Tan</word>
   <word>TimeSerial</word>
   <word>TimeValue</word>
   <word>Trim</word>
   <word>TypeName</word>
   <word>UBound</word>
   <word>UCase</word>
   <word>Unlock</word>
   <word>Val</word>
   <word>VarType</word>
   <word>VbTypeName</word>
   <word>Weekday</word>
   <word>WeekdayName</word>
   <word>Write</word>
   <word>Year</word>  
  </pattern>
  <pattern name="DataType" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>Boolean</word>
   <word>Byte</word>
   <word>Char</word>
   <word>Date</word>
   <word>Decimal</word>
   <word>Double</word>
   <word>Integer</word>
   <word>Long</word>
   <word>Object</word>
   <word>Short</word>
   <word>Single</word>
   <word>String</word>  
  </pattern>
  <pattern name="String" type="block" beginsWith="&quot;" endsWith="&quot;">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="#666666" backColor="#e4e4e4"/>
  </pattern>
  <pattern name="Comment" type="block" beginsWith="&apos;" endsWith="\n">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="Operator" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
   <word>+</word>
   <word>-</word>
   <word>=</word>
   <word>%</word>
   <word>*</word>
   <word>/</word>
   <word>AddressOf</word>
   <word>And</word>
   <word>AndAlso</word>
   <word>GetType</word>
   <word>Is</word>
   <word>Like</word>
   <word>Mod</word>
   <word>Not</word>
   <word>Or</word>
   <word>OrElse</word>
   <word>Xor</word>
  </pattern>
 </definition>
 <definition name="J#" caseSensitive="true">
  <default>
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="black" backColor="transparent"/>
  </default>
  <pattern name="Keyword" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>private</word>
   <word>protected</word>
   <word>public</word>
   <word>namespace</word>
   <word>class</word>
   <word>var</word>
   <word>for</word>
   <word>if</word>
   <word>else</word>
   <word>while</word>
   <word>switch</word>
   <word>case</word>
   <word>using</word>
   <word>get</word>
   <word>return</word>
   <word>null</word>
   <word>void</word>
   <word>int</word>
   <word>string</word>
   <word>float</word>
   <word>this</word>
   <word>set</word>
   <word>new</word>
   <word>true</word>
   <word>false</word>
   <word>const</word>
   <word>static</word>
   <word>package</word>
   <word>function,</word>
   <word>internal</word>
   <word>extends</word>
   <word>super</word>
   <word>import</word>
   <word>default</word>
   <word>break</word>
   <word>try</word>
   <word>catch</word>
   <word>finally</word>
  </pattern>
  <pattern name="Comment" type="block" beginsWith="//" endsWith="\n">
  <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="MultiLineComment" type="block" beginsWith="/*" endsWith="*/">
  <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="Operators" type="word">
  <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
   <word>+</word>
   <word>-</word>
   <word>=</word>
  </pattern>
 </definition>
 <definition name="T-SQL" caseSensitive="false">
  <default>
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="black" backColor="transparent"/>
  </default>
  <pattern name="SysTable" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="lawngreen" backColor="transparent"/>
   <word>sysaltfiles</word>
   <word>syslockinfo</word>
   <word>syscacheobjects</word>
   <word>syslogins</word>
   <word>sysxlogins</word>
   <word>syscharsets</word>
   <word>sysmessages</word>
   <word>sysconfigures</word>
   <word>sysoledbusers</word>
   <word>syscurconfigs</word>
   <word>sysperfinfo</word>
   <word>sysdatabases</word>
   <word>sysprocesses</word>
   <word>sysdevices</word>
   <word>sysremotelogins</word>
   <word>syslanguages</word>
   <word>sysservers</word>
   <word>syscolumns</word>
   <word>sysindexkeys</word>
   <word>syscomments</word>
   <word>sysmembers</word>
   <word>sysconstraints</word>
   <word>sysremote_column_privileges</word>
   <word>sysobjects</word>
   <word>sysdepends</word>
   <word>syspermissions</word>
   <word>sysfilegroups</word>
   <word>sysprotects</word>
   <word>sysfiles</word>
   <word>sysreferences</word>
   <word>sysforeignkeys</word>
   <word>sysTypes</word>
   <word>sysfulltextcatalogs</word>
   <word>sysusers</word>
   <word>sysindexes</word>
   <word>sysalerts</word>
   <word>sysjobsteps</word>
   <word>syscategories</word>
   <word>sysnotifications</word>
   <word>sysdownloadlist</word>
   <word>sysoperators</word>
   <word>sysjobhistory</word>
   <word>systargetservergroupmembers</word>
   <word>sysjobs</word>
   <word>systargetservergroups</word>
   <word>sysjobschedules</word>
   <word>systargetservers</word>
   <word>sysjobservers</word>
   <word>systaskids</word>
  </pattern>
  <pattern name="SysProc" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="brown" backColor="transparent"/>
   <word>sp_bindsession</word>
   <word>sp_column_privileges_ex</word>
   <word>sp_createorphan</word>
   <word>sp_cursor</word>
   <word>sp_cursorclose</word>
   <word>sp_cursorexecute</word>
   <word>sp_cursorfetch</word>
   <word>sp_cursoropen</word>
   <word>sp_cursoroption</word>
   <word>sp_cursorprepare</word>
   <word>sp_cursorprepexec</word>
   <word>sp_cursorunprepare</word>
   <word>sp_droporphans</word>
   <word>sp_execute</word>
   <word>sp_executesql</word>
   <word>sp_fulltext_getdata</word>
   <word>sp_getbindtoken</word>
   <word>sp_GetMBCSCharLen</word>
   <word>sp_getschemalock</word>
   <word>sp_IsMBCSLeadByte</word>
   <word>sp_MSgetversion</word>
   <word>sp_OACreate</word>
   <word>sp_OADestroy</word>
   <word>sp_OAGetErrorInfo</word>
   <word>sp_OAGetProperty</word>
   <word>sp_OAMethod</word>
   <word>sp_OASetProperty</word>
   <word>sp_OAStop</word>
   <word>sp_prepare</word>
   <word>sp_prepexec</word>
   <word>sp_prepexecrpc</word>
   <word>sp_refreshview</word>
   <word>sp_releaseschemalock</word>
   <word>sp_replcmds</word>
   <word>sp_replcounters</word>
   <word>sp_repldone</word>
   <word>sp_replflush</word>
   <word>sp_replincrementlsn</word>
   <word>sp_replpostcmd</word>
   <word>sp_replpostschema</word>
   <word>sp_replpostsyncstatus</word>
   <word>sp_replsendtoqueue</word>
   <word>sp_replsetoriginator</word>
   <word>sp_replsetsyncstatus</word>
   <word>sp_repltrans</word>
   <word>sp_replupdateschema</word>
   <word>sp_replwritetovarbin</word>
   <word>sp_reset_connection</word>
   <word>sp_resyncexecute</word>
   <word>sp_resyncexecutesql</word>
   <word>sp_resyncprepare</word>
   <word>sp_resyncuniquetable</word>
   <word>sp_sdidebug</word>
   <word>sp_trace_create</word>
   <word>sp_trace_generateevent</word>
   <word>sp_trace_setevent</word>
   <word>sp_trace_setfilter</word>
   <word>sp_trace_setstatus</word>
   <word>sp_unprepare</word>
   <word>sp_xml_preparedocument</word>
   <word>sp_xml_removedocument</word>
   <word>xp_adsirequest</word>
   <word>xp_availablemedia</word>
   <word>xp_cleanupwebtask</word>
   <word>xp_cmdshell</word>
   <word>xp_controlqueueservice</word>
   <word>xp_convertwebtask</word>
   <word>xp_createprivatequeue</word>
   <word>xp_createqueue</word>
   <word>xp_decodequeuecmd</word>
   <word>xp_deletemail</word>
   <word>xp_deleteprivatequeue</word>
   <word>xp_deletequeue</word>
   <word>xp_dirtree</word>
   <word>xp_displayparamstmt</word>
   <word>xp_displayqueuemesgs</word>
   <word>xp_dropwebtask</word>
   <word>xp_dsninfo</word>
   <word>xp_enum_activescriptengines</word>
   <word>xp_enum_oledb_providers</word>
   <word>xp_enumcodepages</word>
   <word>xp_enumdsn</word>
   <word>xp_enumerrorlogs</word>
   <word>xp_enumgroups</word>
   <word>xp_eventlog</word>
   <word>xp_execresultset</word>
   <word>xp_fileexist</word>
   <word>xp_findnextmsg</word>
   <word>xp_fixeddrives</word>
   <word>xp_get_mapi_default_profile</word>
   <word>xp_get_mapi_profiles</word>
   <word>xp_get_tape_devices</word>
   <word>xp_GetAdminGroupName</word>
   <word>xp_getfiledetails</word>
   <word>xp_getnetname</word>
   <word>xp_getprotocoldllinfo</word>
   <word>xp_instance_regaddmultistring</word>
   <word>xp_instance_regdeletekey</word>
   <word>xp_instance_regdeletevalue</word>
   <word>xp_instance_regenumkeys</word>
   <word>xp_instance_regenumvalues</word>
   <word>xp_instance_regread</word>
   <word>xp_instance_regremovemultistring</word>
   <word>xp_instance_regwrite</word>
   <word>xp_intersectbitmaps</word>
   <word>xp_IsNTAdmin</word>
   <word>xp_logevent</word>
   <word>xp_loginconfig</word>
   <word>xp_makecab</word>
   <word>xp_makewebtask</word>
   <word>xp_mapdown_bitmap</word>
   <word>xp_mergelineages</word>
   <word>xp_mergexpusage</word>
   <word>xp_MSADEnabled</word>
   <word>xp_MSADSIObjReg</word>
   <word>xp_MSADSIObjRegDB</word>
   <word>xp_MSADSIReg</word>
   <word>xp_MSFullText</word>
   <word>xp_MSLocalSystem</word>
   <word>xp_MSnt2000</word>
   <word>xp_MSplatform</word>
   <word>xp_msver</word>
   <word>xp_msx_enlist</word>
   <word>xp_ntsec_enumdomains</word>
   <word>xp_oledbinfo</word>
   <word>xp_ORbitmap</word>
   <word>xp_peekqueue</word>
   <word>xp_printstatements</word>
   <word>xp_prop_oledb_provider</word>
   <word>xp_proxiedmetadata</word>
   <word>xp_qv</word>
   <word>xp_readerrorlog</word>
   <word>xp_readmail</word>
   <word>xp_readpkfromqueue</word>
   <word>xp_readpkfromvarbin</word>
   <word>xp_readwebtask</word>
   <word>xp_regaddmultistring</word>
   <word>xp_regdeletekey</word>
   <word>xp_regdeletevalue</word>
   <word>xp_regenumkeys</word>
   <word>xp_regenumvalues</word>
   <word>xp_regread</word>
   <word>xp_regremovemultistring</word>
   <word>xp_regwrite</word>
   <word>xp_repl_convert_encrypt</word>
   <word>xp_repl_encrypt</word>
   <word>xp_repl_help_connect</word>
   <word>xp_replproberemsrv</word>
   <word>xp_resetqueue</word>
   <word>xp_runwebtask</word>
   <word>xp_sendmail</word>
   <word>xp_servicecontrol</word>
   <word>xp_SetSQLSecurity</word>
   <word>xp_showcolv</word>
   <word>xp_showlineage</word>
   <word>xp_sprintf</word>
   <word>xp_sqlagent_enum_jobs</word>
   <word>xp_sqlagent_is_starting</word>
   <word>xp_sqlagent_monitor</word>
   <word>xp_sqlagent_notify</word>
   <word>xp_sqlagent_param</word>
   <word>xp_sqlagent_proxy_account</word>
   <word>xp_sqlmaint</word>
   <word>xp_sscanf</word>
   <word>xp_startmail</word>
   <word>xp_stopmail</word>
   <word>xp_subdirs</word>
   <word>xp_terminate_process</word>
   <word>xp_test_mapi_profile</word>
   <word>xp_unc_to_drive</word>
   <word>xp_unpackcab</word>
   <word>xp_updateFTSSQLAccount</word>
   <word>xp_userlock</word>
   <word>xp_varbintohexstr</word>
  </pattern>
  <pattern name="GlobalVariable" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="fuchsia" backColor="transparent"/>
   <word>@@DATEFIRST</word>
   <word>@@OPTIONS</word>
   <word>@@DBTS</word>
   <word>@@REMSERVER</word>
   <word>@@LANGID</word>
   <word>@@SERVERName</word>
   <word>@@LANGUAGE</word>
   <word>@@SERVICEName</word>
   <word>@@LOCK_TIMEOUT</word>
   <word>@@SPID</word>
   <word>@@MAX_CONNECTIONS</word>
   <word>@@TEXTSIZE</word>
   <word>@@MAX_PRECISION</word>
   <word>@@VERSION</word>
   <word>@@NESTLEVEL</word>
   <word>@@CURSOR_ROWS</word>
   <word>@@FETCH_STATUS</word>
   <word>@@PROCID</word>
   <word>@@IDENTITY</word>
   <word>@@ROWCOUNT</word>
   <word>@@ERROR</word>
   <word>@@TRANCOUNT</word>
   <word>@@CONNECTIONS</word>
   <word>@@PACK_RECEIVED</word>
   <word>@@CPU_BUSY</word>
   <word>@@PACK_SENT</word>
   <word>@@TIMETICKS</word>
   <word>@@IDLE</word>
   <word>@@TOTAL_ERRORS</word>
   <word>@@IO_BUSY</word>
   <word>@@TOTAL_READ</word>
   <word>@@PACKET_ERRORS</word>
   <word>@@TOTAL_WRITE</word>
  </pattern>
  <pattern name="ReservedKeyword" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>sysname</word>
   <word>ADD</word>
   <word>EXCEPT</word>
   <word>PERCENT</word>
   <word>EXEC</word>
   <word>PLAN</word>
   <word>ALTER</word>
   <word>EXECUTE</word>
   <word>PRECISION</word>
   <word>PRIMARY</word>
   <word>EXIT</word>
   <word>PRINT</word>
   <word>AS</word>
   <word>FETCH</word>
   <word>NOCOUNT</word>
   <word>PROC</word>
   <word>ASC</word>
   <word>FILE</word>
   <word>PROCEDURE</word>
   <word>AUTHORIZATION</word>
   <word>FILLFACTOR</word>
   <word>PUBLIC</word>
   <word>BACKUP</word>
   <word>FOR</word>
   <word>RAISE</word>
   <word>RAISERROR</word>
   <word>BEGIN</word>
   <word>FOREIGN</word>
   <word>READ</word>
   <word>FREETEXT</word>
   <word>READTEXT</word>
   <word>BREAK</word>
   <word>FREETEXTTABLE</word>
   <word>RECONFIGURE</word>
   <word>BROWSE</word>
   <word>FROM</word>
   <word>REFERENCES</word>
   <word>BULK</word>
   <word>FULL</word>
   <word>REPLICATION</word>
   <word>BY</word>
   <word>FUNCTION</word>
   <word>RESTORE</word>
   <word>CASCADE</word>
   <word>GOTO</word>
   <word>RESTRICT</word>
   <word>GRANT</word>
   <word>RETURN</word>
   <word>CHECK</word>
   <word>GROUP</word>
   <word>REVOKE</word>
   <word>CHECKPOINT</word>
   <word>HAVING</word>
   <word>CLOSE</word>
   <word>HOLDLOCK</word>
   <word>ROLLBACK</word>
   <word>CLUSTERED</word>
   <word>IDENTITY</word>
   <word>IDENTITY_INSERT</word>
   <word>ROWGUIDCOL</word>
   <word>COLLATE</word>
   <word>IDENTITYCOL</word>
   <word>RULE</word>
   <word>COLUMN</word>
   <word>IF</word>
   <word>SAVE</word>
   <word>COMMIT</word>
   <word>SCHEMA</word>
   <word>COMPUTE</word>
   <word>INDEX</word>
   <word>SELECT</word>
   <word>CONSTRAINT</word>
   <word>INNER</word>
   <word>CONTAINS</word>
   <word>INSERT</word>
   <word>SET</word>
   <word>CONTAINSTABLE</word>
   <word>INTERSECT</word>
   <word>SETUSER</word>
   <word>CONTINUE</word>
   <word>INTO</word>
   <word>SHUTDOWN</word>
   <word>IS</word>
   <word>CREATE</word>
   <word>STATISTICS</word>
   <word>KEY</word>
   <word>CURRENT</word>
   <word>KILL</word>
   <word>TABLE</word>
   <word>CURRENT_DATE</word>
   <word>TEXTSIZE</word>
   <word>CURRENT_TIME</word>
   <word>THEN</word>
   <word>LINENO</word>
   <word>TO</word>
   <word>LOAD</word>
   <word>TOP</word>
   <word>CURSOR</word>
   <word>NATIONAL</word>
   <word>TRAN</word>
   <word>DATABASE</word>
   <word>NOCHECK</word>
   <word>TRANSACTION</word>
   <word>DBCC</word>
   <word>NONCLUSTERED</word>
   <word>TRIGGER</word>
   <word>DEALLOCATE</word>
   <word>TRUNCATE</word>
   <word>DECLARE</word>
   <word>TSEQUAL</word>
   <word>DEFAULT</word>
   <word>UNION</word>
   <word>DELETE</word>
   <word>OF</word>
   <word>UNIQUE</word>
   <word>DENY</word>
   <word>OFF</word>
   <word>UPDATE</word>
   <word>DESC</word>
   <word>OFFSETS</word>
   <word>UPDATETEXT</word>
   <word>DISK</word>
   <word>ON</word>
   <word>USE</word>
   <word>DISTINCT</word>
   <word>OPEN</word>
   <word>DISTRIBUTED</word>
   <word>OPENDATASOURCE</word>
   <word>VALUES</word>
   <word>DOUBLE</word>
   <word>OPENQUERY</word>
   <word>VARYING</word>
   <word>DROP</word>
   <word>OPENROWSET</word>
   <word>VIEW</word>
   <word>DUMMY</word>
   <word>OPENXML</word>
   <word>WAITFOR</word>
   <word>DUMP</word>
   <word>OPTION</word>
   <word>WHEN</word>
   <word>ELSE</word>
   <word>WHERE</word>
   <word>END</word>
   <word>ORDER</word>
   <word>WHILE</word>
   <word>ERRLVL</word>
   <word>WITH</word>
   <word>ESCAPE</word>
   <word>OVER</word>
   <word>WRITETEXT</word>
   <word>QUOTED_IDENTIFIER</word>
   <word>ANSI_NULLS</word>
   <word>OUTPUT</word>
   <word>OUT</word>
  </pattern>
  <pattern name="Function" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="fuchsia" backColor="transparent"/>
   <word>AVG</word>
   <word>MAX</word>
   <word>BINARY_CHECKSUM</word>
   <word>MIN</word>
   <word>CHECKSUM</word>
   <word>SUM</word>
   <word>CHECKSUM_AGG</word>
   <word>STDEV</word>
   <word>COUNT</word>
   <word>STDEVP</word>
   <word>COUNT_BIG</word>
   <word>VAR</word>
   <word>GROUPING</word>
   <word>VARP</word>
   <word>CURSOR_STATUS</word>
   <word>DATEADD</word>
   <word>DATEDIFF</word>
   <word>DATEName</word>
   <word>DATEPART</word>
   <word>DAY</word>
   <word>GETDATE</word>
   <word>GETUTCDATE</word>
   <word>MONTH</word>
   <word>YEAR</word>
   <word>ABS</word>
   <word>DEGREES</word>
   <word>RAND</word>
   <word>ACOS</word>
   <word>EXP</word>
   <word>ROUND</word>
   <word>ASIN</word>
   <word>FLOOR</word>
   <word>SIGN</word>
   <word>ATAN</word>
   <word>LOG</word>
   <word>SIN</word>
   <word>ATN2</word>
   <word>LOG10</word>
   <word>SQUARE</word>
   <word>CEILING</word>
   <word>PI</word>
   <word>SQRT</word>
   <word>COS</word>
   <word>POWER</word>
   <word>TAN</word>
   <word>COT</word>
   <word>RADIANS</word>
   <word>COL_LENGTH</word>
   <word>COL_Name</word>
   <word>FULLTEXTCATALOGPROPERTY</word>
   <word>COLUMNPROPERTY</word>
   <word>FULLTEXTSERVICEPROPERTY</word>
   <word>DATABASEPROPERTY</word>
   <word>INDEX_COL</word>
   <word>DATABASEPROPERTYEX</word>
   <word>INDEXKEY_PROPERTY</word>
   <word>DB_ID</word>
   <word>INDEXPROPERTY</word>
   <word>DB_Name</word>
   <word>OBJECT_ID</word>
   <word>FILE_ID</word>
   <word>OBJECT_Name</word>
   <word>FILE_Name</word>
   <word>OBJECTPROPERTY</word>
   <word>FILEGROUP_ID</word>
   <word>FILEGROUP_Name</word>
   <word>SQL_VARIANT_PROPERTY</word>
   <word>FILEGROUPPROPERTY</word>
   <word>TypePROPERTY</word>
   <word>FILEPROPERTY</word>
   <word>IS_SRVROLEMEMBER</word>
   <word>SUSER_SID</word>
   <word>SUSER_SName</word>
   <word>USER_ID</word>
   <word>HAS_DBACCESS</word>
   <word>USER</word>
   <word>IS_MEMBER</word>
   <word>ASCII</word>
   <word>NCHAR</word>
   <word>SOUNDEX</word>
   <word>CHAR</word>
   <word>PATINDEX</word>
   <word>SPACE</word>
   <word>CHARINDEX</word>
   <word>REPLACE</word>
   <word>STR</word>
   <word>DIFFERENCE</word>
   <word>QUOTEName</word>
   <word>STUFF</word>
   <word>LEFT</word>
   <word>REPLICATE</word>
   <word>SUBSTRING</word>
   <word>LEN</word>
   <word>REVERSE</word>
   <word>UNICODE</word>
   <word>LOWER</word>
   <word>RIGHT</word>
   <word>UPPER</word>
   <word>LTRIM</word>
   <word>RTRIM</word>
   <word>APP_Name</word>
   <word>CASE</word>
   <word>CAST</word>
   <word>CONVERT</word>
   <word>COALESCE</word>
   <word>COLLATIONPROPERTY</word>
   <word>CURRENT_TIMESTAMP</word>
   <word>CURRENT_USER</word>
   <word>DATALENGTH</word>
   <word>FORMATMESSAGE</word>
   <word>GETANSINULL</word>
   <word>HOST_ID</word>
   <word>HOST_Name</word>
   <word>IDENT_CURRENT</word>
   <word>IDENT_INCRIDENT_SEED</word>
   <word>IDENTITY</word>
   <word>ISDATE</word>
   <word>ISNULL</word>
   <word>ISNUMERIC</word>
   <word>NEWID</word>
   <word>NULLIF</word>
   <word>PARSEName</word>
   <word>PERMISSIONS</word>
   <word>ROWCOUNT_BIG</word>
   <word>SCOPE_IDENTITY</word>
   <word>SERVERPROPERTY</word>
   <word>SESSIONPROPERTY</word>
   <word>SESSION_USER</word>
   <word>STATS_DATE</word>
   <word>SYSTEM_USER</word>
   <word>USER_Name</word>
   <word>PATINDEX</word>
   <word>TEXTPTR</word>
   <word>TEXTVALID</word>
   <word>CASE</word>
   <word>RIGHT</word>
   <word>COALESCE</word>
   <word>SESSION_USER</word>
   <word>CONVERT</word>
   <word>SYSTEM_USER</word>
   <word>LEFT</word>
   <word>CURRENT_TIMESTAMP</word>
   <word>CURRENT_USER</word>
   <word>NULLIF</word>
   <word>USER</word>
  </pattern>
  <pattern name="DataType" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>bigint</word>
   <word>int</word>
   <word>smallint</word>
   <word>tinyint</word>
   <word>bit</word>
   <word>decimal</word>
   <word>numeric</word>
   <word>money</word>
   <word>smallmoney</word>
   <word>float</word>
   <word>real</word>
   <word>datetime</word>
   <word>smalldatetime</word>
   <word>char</word>
   <word>varchar</word>
   <word>text</word>
   <word>nchar</word>
   <word>nvarchar</word>
   <word>ntext</word>
   <word>binary</word>
   <word>varbinary</word>
   <word>image</word>
   <word>cursor</word>
   <word>sql_variant</word>
   <word>table</word>
   <word>timestamp</word>
   <word>uniqueidentifier</word>
  </pattern>
  <pattern name="Operator" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="silver" backColor="transparent"/>
   <word>ALL</word>
   <word>AND</word>
   <word>EXISTS</word>
   <word>ANY</word>
   <word>BETWEEN</word>
   <word>IN</word>
   <word>SOME</word>
   <word>JOIN</word>
   <word>CROSS</word>
   <word>LIKE</word>
   <word>NOT</word>
   <word>NULL</word>
   <word>OR</word>
   <word>OUTER</word>
  </pattern>
  <pattern name="SystemFunction" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="brown" backColor="transparent"/>
   <word>fn_listextendedproperty</word>
   <word>fn_trace_getinfo</word>
   <word>fn_trace_gettable</word>
   <word>fn_trace_geteventinfo</word>
   <word>fn_trace_getfilterinfo</word>
   <word>fn_helpcollations</word>
   <word>fn_servershareddrives</word>
   <word>fn_virtualfilestats</word>
   <word>fn_virtualfilestats</word>
  </pattern>
  <pattern name="Comment" type="block" beginsWith="--" endsWith="\n">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="teal" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="BlockComment" type="block" beginsWith="/*" endsWith="*/">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="teal" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="String" type="block" beginsWith="'" endsWith="'">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
  </pattern>
 </definition>
 <definition name="ASPX" caseSensitive="false">
  <default>
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="black" backColor="transparent"/>
  </default>
  <pattern name="ServerSideBlock" type="block" beginsWith="&amp;lt;%" endsWith="%&amp;gt;">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="Markup" type="markup" highlightAttributes="true">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="maroon" backColor="transparent">
   <bracketStyle foreColor="blue" backColor="transparent"/>
    <attributeNameStyle foreColor="red" backColor="transparent"/>
    <attributeValueStyle foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   </font>
  </pattern>
 </definition>
  <definition name="JScript" caseSensitive="true">
  <default>
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="black" backColor="transparent"/>
  </default>
  <pattern name="Function" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="purple" backColor="transparent"/>
        <word>GetObject</word>
        <word>ScriptEngine</word>
        <word>ScriptEngineBuildVersion</word>
        <word>ScriptEngineMajorVersion</word>
        <word>ScriptEngineMinorVersion</word>
  </pattern>
  <pattern name="Method" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
        <word>abs</word>
        <word>acos</word>
        <word>anchor</word>
        <word>apply</word>
        <word>asin</word>
        <word>atan</word>
        <word>atan2</word>
        <word>atEnd</word>
        <word>big</word>
        <word>blink</word>
        <word>bold</word>
        <word>call</word>
        <word>ceil</word>
        <word>charAt</word>
        <word>charCodeAt</word>
        <word>compile</word>
        <word>concat</word>
        <word>cos</word>
        <word>decodeURI</word>
        <word>decodeURIComponent</word>
        <word>dimensions</word>
        <word>encodeURI</word>
        <word>encodeURIComponent</word>
        <word>escape</word>
        <word>eval</word>
        <word>exec</word>
        <word>exp</word>
        <word>fixed</word>
        <word>floor</word>
        <word>fontcolor</word>
        <word>fontsize</word>
        <word>fromCharCode</word>
        <word>getDate</word>
        <word>getDay</word>
        <word>getFullYear</word>
        <word>getHours</word>
        <word>getItem</word>
        <word>getMilliseconds</word>
        <word>getMinutes</word>
        <word>getMonth</word>
        <word>getSeconds</word>
        <word>getTime</word>
        <word>getTimezoneOffset</word>
        <word>getUTCDate</word>
        <word>getUTCDay</word>
        <word>getUTCFullYear</word>
        <word>getUTCHours</word>
        <word>getUTCMilliseconds</word>
        <word>getUTCMinutes</word>
        <word>getUTCMonth</word>
        <word>getUTCSeconds</word>
        <word>getVarDate</word>
        <word>getYear</word>
        <word>hasOwnProperty</word>
        <word>indexOf</word>
        <word>isFinite</word>
        <word>isNaN</word>
        <word>isPrototypeOf</word>
        <word>italics</word>
        <word>item</word>
        <word>join</word>
        <word>lastIndexOf</word>
        <word>lbound</word>
        <word>link</word>
        <word>localeCompare</word>
        <word>log</word>
        <word>match</word>
        <word>max</word>
        <word>min</word>
        <word>moveFirst</word>
        <word>moveNext</word>
        <word>parse</word>
        <word>parseFloat</word>
        <word>parseInt</word>
        <word>pop</word>
        <word>pow</word>
        <word>push</word>
        <word>random</word>
        <word>replace</word>
        <word>reverse</word>
        <word>round</word>
        <word>search</word>
        <word>setDate</word>
        <word>setFullYear</word>
        <word>setHours</word>
        <word>setMilliseconds</word>
        <word>setMinutes</word>
        <word>setMonth</word>
        <word>setSeconds</word>
        <word>setTime</word>
        <word>setUTCDate</word>
        <word>setUTCFullYear</word>
        <word>setUTCHours</word>
        <word>setUTCMilliseconds</word>
        <word>setUTCMinutes</word>
        <word>setUTCMonth</word>
        <word>setUTCSeconds</word>
        <word>setYear</word>
        <word>shift</word>
        <word>sin</word>
        <word>slice</word>
        <word>small</word>
        <word>sort</word>
        <word>splice</word>
        <word>split</word>
        <word>sqrt</word>
        <word>strike</word>
        <word>sub</word>
        <word>substr</word>
        <word>substring</word>
        <word>sup</word>
        <word>tan</word>
        <word>test</word>
        <word>toArray</word>
        <word>toDateString</word>
        <word>toExponential</word>
        <word>toFixed</word>
        <word>toGMTString</word>
        <word>toLocaleDateString</word>
        <word>toLocaleLowerCase</word>
        <word>toLocaleString</word>
        <word>toLocaleTimeString</word>
        <word>toLocaleUpperCase</word>
        <word>toLowerCase</word>
        <word>toPrecision</word>
        <word>toString</word>
        <word>toTimeString</word>
        <word>toUpperCase</word>
        <word>toUTCString</word>
        <word>ubound</word>
        <word>unescape</word>
        <word>unshift</word>
        <word>UTC</word>
        <word>valueOf</word>
        <word>write</word>
        <word>writeln</word>
  </pattern>
  <pattern name="Object" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
        <word>ActiveXObject</word>
        <word>Array</word>
        <word>arguments</word>
        <word>Boolean</word>
        <word>Date</word>
        <word>Debug</word>
        <word>Enumerator</word>
        <word>Error</word>
        <word>Function</word>
        <word>Global</word>
        <word>Math</word>
        <word>Number</word>
        <word>Object</word>
        <word>RegExp</word>
        <word>String</word>
        <word>VBArray</word>
  </pattern>
  <pattern name="Statement" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="blue" backColor="transparent"/>
   <word>if</word>
   <word>else</word>
   <word>switch</word>
   <word>case</word>
   <word>do</word>
   <word>for</word>
   <word>function</word>
   <word>in</word>
   <word>while</word>
   <word>break</word>
   <word>continue</word>
   <word>return</word>
   <word>try</word>
   <word>throw</word>
   <word>catch</word>
   <word>finally</word>
   <word>checked</word>
   <word>unchecked</word>
   <word>fixed</word>
   <word>lock</word>
   <word>this</word>
   <word>var</word>
   <word>with</word>
   <word>@cc_on</word>
   <word>@if</word>
   <word>@set</word>
   <word>@elif</word>
   <word>@else</word>
   <word>@end</word>
  </pattern>
  <pattern name="Operator" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
   <word>+</word>
   <word>-</word>
   <word>=</word>
   <word>%</word>
   <word>*</word>
   <word>/</word>
   <word>&amp;</word>
   <word>|</word>
  </pattern>
  <pattern name="Property" type="word">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="red" backColor="transparent"/>
   <word>arguments</word>
      <word>callee</word>
      <word>caller</word>
      <word>constructor</word>
      <word>description</word>
      <word>E</word>
      <word>global</word>
      <word>ignoreCase</word>
      <word>index</word>
      <word>Infinity</word>
      <word>input</word>
      <word>lastIndex</word>
      <word>lastParent</word>
      <word>leftContext</word>
      <word>length</word>
      <word>LN2</word>
      <word>LN10</word>
      <word>LOG2E</word>
      <word>LOG10E</word>
      <word>MAX</word>
      <word>message</word>
      <word>MIN</word>
      <word>multiline</word>
      <word>name</word>
      <word>NaN</word>
      <word>NEGATIVE_INFINITY</word>
      <word>number</word>
      <word>PI</word>
      <word>POSITIVE_INFINITY</word>
      <word>propertyIsEnumerable</word>
      <word>prototype</word>
      <word>rightContext</word>
      <word>source</word>
      <word>SQRT1_2</word>
      <word>SQRT2</word>
      <word>undefined</word>
  </pattern>
  <pattern name="String" type="block" beginsWith="&quot;" endsWith="&quot;" escapesWith="\">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="#666666" backColor="#e4e4e4"/>
  </pattern>
  <pattern name="Comment" type="block" beginsWith="//" endsWith="\n">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
  <pattern name="MultiLineComment" type="block" beginsWith="/*" endsWith="*/">
   <font name="Courier New" size="11" style="regular" foreColor="green" backColor="transparent"/>
  </pattern>
 </definition>
</definitions>
Bước 3: Cũng tại thư mục FTB, tạo file ftb.insertcode.aspx

<%@ Page language="c#" ValidateRequest="false" %>
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
<HEAD  runat="server">
<title>Insert Code</title>
<base target="_self">
<script language="C#" runat="server">

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {

}
</script>
<style type="text/css">
.hiddenText {
display: none;
}
</style>
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="0">
</HEAD>
<body style="PADDING-RIGHT:10px; PADDING-LEFT:10px; PADDING-BOTTOM:10px; PADDING-TOP:10px">
<form id="Form1" runat="server">
<asp:dropdownlist id="languageDropDown" runat="server">
<asp:listitem value="C#">C#</asp:listitem>
<asp:listitem value="VB.NET">VB.NET</asp:listitem>
<asp:listitem value="J#">J#</asp:listitem>
<asp:listitem value="T-SQL">T-SQL</asp:listitem>
<asp:listitem value="JScript">JScript</asp:listitem>
</asp:dropdownlist>
<br>
<asp:textbox id="sourceTextBox" textmode="multiline" columns="60" rows="10" runat="server" Width="100%" />
<br>
<asp:button id="parseButton" onclick="parseButton_Click" text="Parse Code" runat="server" />
<INPUT id="Button1" type="button" onclick="returnCode()" value="Insert Code" name="Button1"
runat="server">&nbsp;
<asp:Checkbox runat="server" id="chkLeftJustify" text="Left Justify"></asp:Checkbox>
<hr>
<pre style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Courier New"><asp:literal id="resultLabel" runat="server"/>
<asp:TextBox id=codeText runat="server" Width="0px" Height="0px" CssClass="hiddenText" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
</form>
<script language="javascript">
function returnCode() {
var text;
text = document.getElementById('codeText').value;
if (window.opener) {
window.opener.addTextToPost(text);
} else {
window.returnValue = text;
}


window.close();
}
</script>
<script language="c#" runat="server">
            void parseButton_Click(object sender, EventArgs e)
            {
           string result;
           result = sourceTextBox.Text;
           
                //-- If the user selected to left justify
                //-- then apply it here.
           if (chkLeftJustify.Checked)
           {
           result = LeftJustifyCode(result);
           }
           
           sourceTextBox.Text=result;
           
           AylarSolutions.Highlight.Highlighter h = new AylarSolutions.Highlight.Highlighter();
           h.ConfigurationFile = Server.MapPath("CodeHighlightDefinitions.xml");
           h.OutputType = AylarSolutions.Highlight.OutputType.Html;
           result = h.Highlight(result, languageDropDown.SelectedValue);
           result = result.Replace("\t", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

           resultLabel.Text = result;
           codeText.Text = "<pre>" + result + "</pre>";

            }

   /// <summary>
   /// Removes white space from the left of a block of
            /// code w/o removing formatting tabs.
   /// </summary>
    /// <param name="result">string to be formatted.</param>
    /// <returns></returns>    
            String LeftJustifyCode(String result)
            {
                // replace tabs with 4 spaces
                result = Regex.Replace(result, "\t", "    ");

                //-- Break the string into lines
           ////String[] delim ={Environment.NewLine};            
           char[] delim = Environment.NewLine.ToCharArray();
           
                // System.StringSplitOptions is not supported in the 1.1 Framework
           ////String[] lines = result.Split(delim,System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
           String[] tempLines = result.Split(delim);

                // convert the array into an ArrayList            
           System.Collections.ArrayList lineList = new System.Collections.ArrayList();
           
           foreach (String line in tempLines)
           {
                    // only add nonblank lines to the list
if (line.Trim().Length > 0)
{
lineList.Add(line);
}
           }

                // convert the ArrayList back into an array                            
           String[] lines = (String[])lineList.ToArray(typeof(String));
           
                //-- we need to find the min space at the start of any of the lines.
           int minSpacing = 100; // start at 100, work our way back.
                //-- loop through the lines
           for (int i = 0; i < lines.Length ; i++)
           {
           int tempSpacing=0;
           int charVal=0;
                    //-- loop through the characters in this line
           for (int j = 0; j < lines[i].Length; j++)
           {
charVal = (int)lines[i].Substring(j,1)[0];  // use the ASCII code of the character
if (charVal == 32) // space
           {
           tempSpacing++;
           }
           else
           {
           break;
           }
           }
                    //-- if the spacing is less, then use it.
           if (tempSpacing < minSpacing)
           {
           minSpacing = tempSpacing;
           }
           }
            //-- strip away the extra spaces 
           if (minSpacing > 0){
                    //-- create a string we can replace
           System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
           sb.Append(Environment.NewLine);
                    
                    //for (int j = 0;j<minSpacing;j++)
                    //{
                    //    sb.Append(" ");
                    //}
                    sb.Append(new string(' ', minSpacing - 1));  // refactored the loop
                    
                    //-- remove the space from the first line
           result = result.Substring(minSpacing);
                    //-- remove the space from the rest of the lines
           result = result.Replace((String)sb.ToString(),(String)Environment.NewLine);
           }
       return result;
            }
</script>
</body>
</HTML>

Bước 4: Chèn code này vào Page_Load của trang chứa FTB

if (!app.EndsWith("/"))
      {
        app += "/";
      }
      if (txtContent.Visible && txtContent.EnableHtmlMode)
      {
        Toolbar myToolbar = new Toolbar();

        ToolbarButton myButton = new ToolbarButton("Chèn Code", "insertCode");

        string insertCodeCallback = @"<script type=""text/javascript"">";
		insertCodeCallback += "var ftbReference;function setFtbReference(ftbRef)";
		insertCodeCallback += "{this.ftbReference = ftbRef;}";
		insertCodeCallback += "function addTextToPost(html){    ";
		insertCodeCallback += "ftbReference.InsertHtml(html);}</script>";
this.RegisterClientScriptBlock("insertCodeCallback", insertCodeCallback); string scriptBlock = "var codescript = '" + "" + @"ftb/ftb.insertcode.aspx';";
		scriptBlock += "if (FTB_Browser.isIE)";
		scriptBlock += "{code = showModalDialog(codescript,window,'dialogWidth:400px;";
		scriptBlock += " dialogHeight:500px;help:0;status:0;resizeable:1;');";
		scriptBlock += "if (code != null) {this.ftb.InsertHtml(code);}} ";
		scriptBlock += "else {setFtbReference(this.ftb);";
		scriptBlock += "window.open(codescript, 'insertcode', 'width=550,height=500,";
		scriptBlock += "resizable=yes,scrollbars=yes,status=no,modal=yes,dependent=yes,dialog=yes');}";
        myButton.ScriptBlock = scriptBlock;

        txtContent.SupportFolder = app;
        myButton.ButtonImage = "csharp";
        myToolbar.Items.Add(myButton);
        txtContent.Toolbars.Add(myToolbar);
      }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML