Cấp bậc tác giả:

HTML

Đếm thời gian rê chuột vào ảnh

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:06 PM
Hiệu ứng sẽ cho ta biết thời gian ta rê con trỏ chuột vào ảnh trong bao lâu.
  • 0
  • 6561

Đếm thời gian rê chuột vào ảnh

Hiệu ứng sẽ cho ta biết thời gian ta rê con trỏ chuột vào ảnh trong bao lâu.

JavaScript:


<SCRIPT>

function CountOn(){

document.forms[0].counter.value++

if(document.forms[0].counter.value>1000000)document.forms[0].counter.value=0

Cont=setTimeout("CountOn()",100)

}


function StopCount(){

clearTimeout(Cont)

}

</SCRIPT>


HTML:

<A onmouseover=CountOn(1) onmouseout=StopCount(0) 

href="javascript:self.close()">

<IMG src="../image/logojs.gif" width="160" height="50"></A> <BR>Touch the bell 

to count the time ... <BR>

<FORM><INPUT readOnly name=counter size="20"> </FORM>


Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML