Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Chèn dữ liệu vào MS SQL Server

Được viết bởi QuangIT ngày 17/06/2012 lúc 10:20 PM
Tìm hiểu về mô hình kết nối đến MS SQL Server trong .NET
  • 0
  • 8364
Tải tệp tin: Click ở đây

Chèn dữ liệu vào MS SQL Server

Trước hết, bạn sẽ tìm hiểu về mô hình kết nối đến MS SQL Server trong .NET 


Tạo thông tin kết nối đến máy chủ chứa cơ sở dữ liệu MS SQL Server rồi sau đó thực hiện câu lệnh.
Cách làm như sau:
  1. Bạn khai báo 1 biến kiểu string để lưu thông tin kết nối:
  2. Tạo đối tượng kết nối SqlConnection.
  3. Thiết lập câu lệnh thực thi (INSERT) dữ liệu.
  4. Tạo đối tượng thực thi câu lệnh SqlCommand.
  5. Tạo các tham số (Parameters) cho câu lệnh (nếu có).
  6. Mở kết nối.
  7. Thực hiện câu lệnh thực thi dữ liệu.
  8. Đóng kết nối.
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace MyDataAccess
{
publicclassMyClass
{
publicstaticvoid Insert()
{
// Tạo thông tin kết nối.
string connectionString = "server=(local);database=Northwind;user id=sa;password=";

// Tạo đối tượng kết nối.
SqlConnection conn = newSqlConnection(connectionString);

// Tạo câu lệnh T-SQL.
string commandText = "INSERT INTO Categories (CategoryName, Description) VALUES(@Name, @Description)";

// Tạo đối tượng thực hiện câu lệnh T-SQL.
SqlCommand comm = newSqlCommand(commandText, conn);

// Khởi tạo tham số.
comm.Parameters.Add("@Name"SqlDbType.NVarChar, 15);
comm.Parameters.Add("@Description"SqlDbType.NText);

// Gán giá trị cho tham số.
comm.Parameters["@Name"].Value = "My New Name";
comm.Parameters["@Description"].Value = "My New Description";

// Mở kết nối trước khi thực hiện lệnh.
conn.Open();

// Thực hiện lệnh.
comm.ExecuteNonQuery();

// Đóng kết nối.
conn.Close();
}
}
}


Read more: http://dotnet.dngaz.com/2011/08/chen-du-lieu-vao-ms-sql-server.html#ixzz1y42kY6qM

Nguồn bài viết: DNGAZ

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML