Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách tạo RSS trong ASP.NET

Được viết bởi QuangIT ngày 03/08/2012 lúc 04:53 PM
Chắc Các bạn đã từng nhìn thấy hoặc từng sử dụng chức năng RSS của một website. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo một RSS cho một website, Thật Đơn giản. Trước hết, chúng ta tìm hiểu định nghĩa về RSS là gì.
  • 0
  • 7798
Tải tệp tin: Click ở đây

Cách tạo RSS trong ASP.NET

Chắc Các bạn đã từng nhìn thấy hoặc từng sử dụng chức năng RSS của một website. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo một RSS cho một website, Thật Đơn giản. Trước hết, chúng ta tìm hiểu định nghĩa về RSS là gì.

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm: Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Quay trở lại về chương trình. Trước hết, chúng ta sẽ tạo 2 struct để thể hiện kênh (channel) và nội dung. Về sau chỉ việc dùng 2 channel này để tạo các kênh và nội dung thông tin
Đây là struct cho một RSS Channel
View Code:
public struct RssChannel
{
public string Title;
public string Link;
public string Description;

Còn đây là struct cho một RSS Item

public struct RssItem
{
public string Title;
public string Link;
public string Description;
}
Sau đó chúng ta viết 2 methods để tạo channel và tạo các item trong channel như sau:

View Code:
private static XmlDocument addRssChannel(XmlDocument xmlDocument, RssChannel channel)
{
XmlElement channelElement = xmlDocument.CreateElement("channel");
XmlNode rssElement = xmlDocument.SelectSingleNode("rss");
rssElement.AppendChild(channelElement);
XmlElement titleElement = xmlDocument.CreateElement("title");
titleElement.InnerText = channel.Title;
channelElement.AppendChild(titleElement);
XmlElement linkElement = xmlDocument.CreateElement("link");
linkElement.InnerText = channel.Link;
channelElement.AppendChild(linkElement);
XmlElement descriptionElement = xmlDocument.CreateElement("description");
descriptionElement.InnerText = channel.Description;
channelElement.AppendChild(descriptionElement);
// Generator information
XmlElement generatorElement = xmlDocument.CreateElement("generator");
generatorElement.InnerText = "Your RSS Generator name and version ";
channelElement.AppendChild(generatorElement);
return xmlDocument;
}
Và đây là code để tạo một item cho channel:

View Code:
private static XmlDocument addRssItem(XmlDocument xmlDocument, RssItem item)
{
XmlElement itemElement = xmlDocument.CreateElement("item");
XmlNode channelElement = xmlDocument.SelectSingleNode("rss/channel");
XmlElement titleElement = xmlDocument.CreateElement("title");
titleElement.InnerText = item.Title;
itemElement.AppendChild(titleElement);
XmlElement linkElement = xmlDocument.CreateElement("link");
linkElement.InnerText = item.Link;
itemElement.AppendChild(linkElement);
XmlElement descriptionElement = xmlDocument.CreateElement("description");
descriptionElement.InnerText = item.Description;
itemElement.AppendChild(descriptionElement);
// append the item
channelElement.AppendChild(itemElement);
return xmlDocument;
}
Sau đó ta lập một class để sinh ra RSS, ví dụ tên class là NewsRss, class này sẽ chứa 2 cái struct trên và cả 2 methods trên.
Code của class thì chỉ quan trọng cái constructor để tạo XmlDocument và một số methods nhằm tạo channel, add item, trả về xml document:

View Code:
public NewsRSS()
{
_rss = new XmlDocument();
XmlDeclaration xmlDeclaration = _rss.CreateXmlDeclaration("1.0", "utf-8", null);
_rss.InsertBefore(xmlDeclaration, _rss.DocumentElement);
XmlElement rssElement = _rss.CreateElement("rss");
XmlAttribute rssVersionAttribute = _rss.CreateAttribute("version");
rssVersionAttribute.InnerText = "2.0";
rssElement.Attributes.Append(rssVersionAttribute);
_rss.AppendChild(rssElement);
}
public void AddRssChannel(RssChannel channel)
{
_rss = addRssChannel(_rss, channel);
}
public void AddRssItem(RssItem item)
{
_rss = addRssItem(_rss, item);
}
public string RssDocument
{
get
{
return _rss.OuterXml;
}
}
public XmlDocument RssXMLDocument
{
get
{
return _rss;
}
}
Về bây giờ ta tạo các instant của class này mà sử dụng thôi:

Ví dụ tạo rss document và tạo channel:

View Code:
NewsRSS rss = new NewsRSS();
NewsRSS.RssChannel channel = new NewsRSS.RssChannel();
channel.Title = "Zensoft Website";
channel.Link = "http://zensoft.vn";
channel.Description = "Website Chia xẻ Thông tin về CNTT.";
rss.AddRssChannel(channel);

Ví dụ tạo rss item:
View Code:
NewsRSS.RssItem item = new NewsRSS.RssItem();
item.Title = "Lập Trình";
item.Link = "http://zensoft.vn/ShowCategory.aspx?ID=9";
item.Description = "Các Bài Viết Hướng Dẫn về lập Trình";
rss.AddRssItem(item);
Cuối cùng, write cái Rss trên thành Xml document ra Response object trại cái ASPX page tương tác với bên ngoài:

View Code:
Response.Clear();
Response.ContentType = "text/xml";
Response.Write(rss.RssDocument);
Response.End(); 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML