Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Autorun và Icon trong C#

Được viết bởi QuangIT ngày 08/04/2013 lúc 12:57 AM
Tạo icon cho ứng dụng C#. Tạo ứng dụng khởi động cùng win. Tự động làm tươi. Chỉ chạy 1 application tại 1 thời điểm.
  • 0
  • 12022

Autorun và Icon trong C#

1. Tạo icon cho ứng dụng C#
Đơn giản chỉ 1 bước, bạn nhấn chuột phải vào tên project, nhấn Properties.
Tại tab Application, Chọn Icon and manifest, nhấn nút ... để browse cái icon cho ứng dụng.
Save lại và build là OK.

2. Tạo ứng dụng khởi động cùng win
Cũng không có gì nhiều, 1 using và 2 dòng code.
using Microsoft.Win32;
public partial class Form1 : Form
{
    RegistryKey rkApp = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        rkApp.SetValue("MyApp", Application.ExecutablePath.ToString());
    }
}
Build và restart máy để xem thành quả nhé.

3. Tự động làm tươi
Kéo thả 1 control Timer vào form [thả vào Form1 với tên timer1] và code như sau
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
        int hour = 60 * 60 * 1000;
        timer1.Interval = hour;
        timer1.Enabled = true;
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    Form1_Load(sender, e);
}
Trên đây là đoạn code tự động load lại form sau 1h. Chỉnh lại hour là 1000 để xem tự động load sau 1 giây và build xem kết quả nhé.

4. Chỉ chạy 1 application tại 1 thời điểm
static void Main()
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
Process currentProcess = Process.GetCurrentProcess();
Process[] processItems = Process.GetProcessesByName(currentProcess.ProcessName);
foreach (Process item in processItems)
{
if (item.Id != currentProcess.Id)
{
MessageBox.Show("Another instance running");
return;
}
}
Application.Run(new MForm());
}

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML