Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Add List Item trong BulletedList

Được viết bởi QuangIT ngày 25/04/2013 lúc 03:15 PM
Điều khiển BulletedList cho phép bạn hiển thị ra kiểu danh sách hay liệt kê, mỗi phần tử của nó có thể đưa ra là Text, linkButton hay một đường dẫn tới một trang web khác.
  • 0
  • 8440

Add List Item trong BulletedList

Điều khiển BulletedList cho phép bạn hiển thị ra kiểu danh sách hay liệt kê, mỗi phần tử của nó có thể đưa ra là Text, linkButton hay một đường dẫn tới một trang web khác.
<asp:BulletedList   
             ID="BulletedList1"  
             runat="server"  
             BackColor="DodgerBlue"  
             ForeColor="Snow"  
             Width="250"  
             >  
             <asp:ListItem>Magenta</asp:ListItem>  
             <asp:ListItem>MediumBlue</asp:ListItem>  
             <asp:ListItem>Orchid</asp:ListItem>  
             <asp:ListItem>PaleGoldenRod</asp:ListItem>  
             <asp:ListItem>Maroon</asp:ListItem>  
        </asp:BulletedList>  

BulletedListAddItem.gif

Bạn có thể điều chỉnh sự xuất hiện của bullet trong BulletList với thuộc tính BulletStyle với các giá trị có thể có sau:

Circle, CustomImage, Disc, LowerAlpha, LowerRoman, NotSet, Numbered, Square, UpperAlpha, UpperRoman,

Với thuộc tính có giá trị là CustomImage bạn cần chỉ đến đường dẫn của ảnh trong thuộc tính BulletImageURL.

Nếu bạn sử dụng dữ liệu động để hiển thị ra BulletedList.
Trang Design aspx:
<asp:BulletedList ID="ChattersBulletedList" Style="list-style-type: none; height: 100px"
                                        runat="server" BackColor="#FF8000">
Trang Code:
//Tìm kiếm theo danh sách với điều kiện
TList<BacSiThamGiaHoiChan> TList_BacSiThamGiaHoiChan = DataRepository.BacSiThamGiaHoiChanProvider.Find("MaYeuCau = " + H_CatalogId.Value);
        for (int i = 0; i <= TList_BacSiThamGiaHoiChan.Count - 1; i++)
        {
            TList<BacSi> TList_BacSi = DataRepository.BacSiProvider.Find("MaBacSi = " + TList_BacSiThamGiaHoiChan[i].MaBacSi);
            ChattersBulletedList.Items.Add(TList_BacSi[0].MaBacSi.ToString() + " - " + TList_BacSi[0].HoTen.ToString());// Add vào ListItem
        }

demo.jpg

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML