Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Backup Database sử dụng SQL Script (T-SQL)

Được viết bởi webmaster ngày 15/10/2013 lúc 12:08 PM
Trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn thấy làm thế nào để sao lưu SQL Server sử dụng T-SQL. Lấy cơ sở dữ liệu dự phòng là một trong những phần quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm điều khiển cơ sở dữ liệu.
 • 0
 • 13516

Backup Database sử dụng SQL Script (T-SQL)

Trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn thấy làm thế nào để sao lưu SQL Server sử dụng T-SQL. Lấy cơ sở dữ liệu dự phòng là một trong những phần quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm điều khiển cơ sở dữ liệu. SQL Server Management Studio cung cấp cơ sở dữ liệu chức năng sao lưu và phục hồi.

Bây giờ, tôi chỉ cho bạn làm thế nào để BACKUP sử dụng SQL Server Management Studio.Bước 1 
Mở SQL Server Management Studio và Đăng nhập 

Bước 2
Nhấp New Query 

Bước 3
Viết đoạn mã sau để BACKUP cơ sở dữ liệu, nơi biến tên tập tin là File Name với vị trí tập tin và phần mở rộng .bak và dbName là Tên cơ sở dữ liệu.
DECLARE @fileName VARCHAR(90);
DECLARE @dbName VARCHAR(20);
DECLARE @fileDate VARCHAR(20);
 
SET @fileName = 'D:\Backups\';
SET @dbName = 'DatabaseName'; 
SET @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20), GETDATE(),112); 
SET @fileName = @fileName + @dbName + '_' + RTRIM(@fileDate) + '.bak';
 
BACKUP DATABASE @dbName TO DISK = @fileName;

Backup.jpg

Phần 1

Phần 2

Phần 3


Xây dựng ứng dụng C# để BACKUP cơ sở dữ liệu.
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
using System.Data.SqlClient;
 
namespace DBBackupRestore_Test
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private string connectionString;
    private SqlConnection conn;
    private SqlCommand command;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
private void BtnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        connectionString = "Data Source = " + txtDataSource.Text + "; User Id = " + txtUserId.Text + "; Password = " + txtPassword.Text + ";";
 
        conn = new SqlConnection(connectionString);
        conn.Open();
        //string sql = "EXEC sp_databases";
        string sql = "SELECT * FROM sys.databases d WHERE d.database_id > 4";
        command = new SqlCommand(sql, conn);
        SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
        cmbDatabase.Items.Clear();
        while (reader.Read())
        {
          cmbDatabase.Items.Add(reader[0].ToString());
        }
        reader.Dispose();
        conn.Close();
        conn.Dispose();
        txtDataSource.Enabled = false;
        txtPassword.Enabled = false;
        txtUserId.Enabled = false;
 
        BtnBackup.Enabled = true;
        BtnRestore.Enabled = true;
 
        BtnConnect.Enabled = false;
        BtnDisconnect.Enabled = true;
 
        cmbDatabase.Enabled = true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }      
    }
private void BtnBackup_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cmbDatabase.Text.CompareTo("") == 0)
      {
        MessageBox.Show("Please Select Database");
        return;
      }
      try
      {
        conn = new SqlConnection(connectionString);
        conn.Open();
        string sql = "BACKUP DATABASE " + cmbDatabase.Text + " TO DISK = '" + txtBackupToLocation.Text + "\\" + cmbDatabase.Text + "-" + DateTime.Now.Ticks.ToString() + ".bak'";
        command = new SqlCommand(sql, conn);
        command.ExecuteNonQuery();
        txtBackupToLocation.Text = "";
        MessageBox.Show("Successfully Backed Up.");
        conn.Close();
        conn.Dispose();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }
 
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML