Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Windows Phone - Conbobox Control

Được viết bởi webmaster ngày 22/10/2014 lúc 07:38 PM
Bây giờ, chúng ta sẽ nói về điều khiển tương tự; hoạt động chính xác giống như ListBox nhưng nó phụ thuộc vào ứng dụng.
  • 0
  • 4818

Windows Phone - Conbobox Control


Bây giờ, chúng ta sẽ nói về điều khiển tương tự; hoạt động chính xác giống như ListBox nhưng nó phụ thuộc vào ứng dụng. Nó được gọi là ComboBox. Lấy từ Toolbox hoặc viết XAML
 
<!--Combo Box-->
<ComboBox x:Name="ComboBox_1"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="10,0.167,0,0"
Grid.Row="5"
VerticalAlignment="Top"
Width="220">
<ComboBoxItem Content="January"/>
<ComboBoxItem Content="February"/>
<ComboBoxItem Content="March"/>
<ComboBoxItem Content="April"/>
<ComboBoxItem Content="May"/>
<ComboBoxItem Content="June"/>
<ComboBoxItem Content="July"/>
<ComboBoxItem Content="August"/>
<ComboBoxItem Content="September"/>
<ComboBoxItem Content="October"/>
<ComboBoxItem Content="November"/>
<ComboBoxItem Content="December"/>
</ComboBox>
<TextBlock x:Name="CB_TextBlock"
HorizontalAlignment="Left"
VerticalAlignment="Top"
Margin="10,65.167,0,0"
TextWrapping="Wrap"
Height="40"
Width="380"
FontSize="24"
Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2"/>
<Button Content="Ok"
x:Name="Ok_1"
Grid.Column="1"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="10,0.167,0,0"
Grid.Row="5"
VerticalAlignment="Top"
Width="125"
Click="Ok_1_Click"/>
Và code C#
private void Ok_1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
string[] month = { "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" };
if (ComboBox_1.SelectedValue != null)
{
CB_TextBlock.Text = month[ComboBox_1.SelectedIndex];
}
else
{
CB_TextBlock.Text = "Select a item from list.";
}
}
Khi chạy ứng dụng nó sẽ trông như thế này:
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML