Cấp bậc tác giả:

DOTNET

RichTextBox với WPF: dễ dàng sử dụng và nhanh chóng mà không cần bất kỳ Event nào

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 01:32 PM
Tạo project với chọn lựa WPF và chèn đoạn code bên dưới theo kiểu mình thích
  • 0
  • 7506
Tải tệp tin: Click ở đây

RichTextBox với WPF: dễ dàng sử dụng và nhanh chóng mà không cần bất kỳ Event nào
Tạo project với chọn lựa WPF và chèn đoạn code bên dưới theo kiểu mình thích

<UserControl x:Class="WpfRichText.Ex.Controls.RichTextEditor" x:Name="uxRichTextEditor"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
>

<Grid>

<!-- Set the styles for the tool bar. -->
<Grid.Resources>
<Style TargetType="{x:Type Button}" x:Key="formatTextStyle">
<Setter Property="FontFamily" Value="Palatino Linotype"></Setter>
<Setter Property="Width" Value="30"></Setter>
<Setter Property="FontSize" Value ="14"></Setter>
<Setter Property="CommandTarget" Value="{Binding ElementName=mainRTB}"></Setter>
</Style>

<Style TargetType="{x:Type Button}" x:Key="formatImageStyle">
<Setter Property="Width" Value="30"></Setter>
<Setter Property="CommandTarget" Value="{Binding ElementName=mainRTB}"></Setter>
</Style>
</Grid.Resources>

<DockPanel Name="mainPanel">

<!-- This tool bar contains all the editing buttons. -->
<ToolBar Height="30" DockPanel.Dock="Top" ToolBarTray.IsLocked="True" >
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="ApplicationCommands.Cut" ToolTip="Cut">
<Image Source="Images\editcut.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="ApplicationCommands.Copy" ToolTip="Copy">
<Image Source="Images\EditCopy.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="ApplicationCommands.Paste" ToolTip="Paste">
<Image Source="Images\EditPaste.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="ApplicationCommands.Undo" ToolTip="Undo">
<Image Source="Images\EditUndo.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="ApplicationCommands.Redo" ToolTip="Redo">
<Image Source="Images\EditRedo.png"></Image>
</Button>

<Button Style="{StaticResource formatTextStyle}" Command="EditingCommands.ToggleBold" ToolTip="Bold">
<TextBlock FontWeight="Bold">B</TextBlock>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatTextStyle}" Command="EditingCommands.ToggleItalic" ToolTip="Italic">
<TextBlock FontStyle="Italic" FontWeight="Bold">I</TextBlock>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatTextStyle}" Command="EditingCommands.ToggleUnderline" ToolTip="Underline">
<TextBlock TextDecorations="Underline" FontWeight="Bold">U</TextBlock>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.IncreaseFontSize" ToolTip="Grow Font">
<Image Source="Images\CharacterGrowFont.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.DecreaseFontSize" ToolTip="Shrink Font">
<Image Source="Images\CharacterShrinkFont.png"></Image>
</Button>

<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.ToggleBullets" ToolTip="Bullets">
<Image Source="Images\ListBullets.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.ToggleNumbering" ToolTip="Numbering">
<Image Source="Images/ListNumbering.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.AlignLeft" ToolTip="Align Left">
<Image Source="Images\ParagraphLeftJustify.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.AlignCenter" ToolTip="Align Center">
<Image Source="Images\ParagraphCenterJustify.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.AlignRight" ToolTip="Align Right">
<Image Source="Images\ParagraphRightJustify.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.AlignJustify" ToolTip="Align Justify">
<Image Source="Images\ParagraphFullJustify.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.IncreaseIndentation" ToolTip="Increase Indent">
<Image Source="Images\ParagraphIncreaseIndentation.png"></Image>
</Button>
<Button Style="{StaticResource formatImageStyle}" Command="EditingCommands.DecreaseIndentation" ToolTip="Decrease Indent">
<Image Source="Images\ParagraphDecreaseIndentation.png"></Image>
</Button>
</ToolBar>

<StackPanel >
<!--<RichTextBox Name="mainRTB" AcceptsTab="True" Height="160"
asis:RichTextboxAssistant.BoundDocument="{Binding Path=Text, ElementName=uxRichTextEditor}"
VerticalScrollBarVisibility="Visible" />-->
<!--<TextBox Text="{Binding Path=Text, ElementName=uxRichTextEditor}" Height="25" />-->
</StackPanel>

</DockPanel>
</Grid>
</UserControl>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML