Cấp bậc tác giả:

HTML

Phần 4 CSS3 - Code

Được viết bởi webmaster ngày 01/11/2019 lúc 10:50 AM
Khi bạn muốn sử dụng những đoạn mã gợi ý trên cùng 1 dòng, hãy đóng gói nó bằng thẻ .
  • 0
  • 2551

Phần 4 CSS3 - Code


Cùng dòng

Khi bạn muốn sử dụng những đoạn mã gợi ý trên cùng 1 dòng, hãy đóng gói nó bằng thẻ <code>.

For example, <section> should be wrapped as inline.
For example, <code>&lt;section&gt;</code> should be wrapped as inline.

Đầu vào từ người dùng

Sử dụng thẻ <kbd> để chỉ rõ đầu vào mà người dùng có thể nhập được từ bàn phím.

To switch directories, type cd followed by the name of the directory.
To switch directories, type <kbd>cd</kbd> followed by the name of the directory.

Khối cơ bản

Sử dụng thẻ <pre> khi bạn muốn hiển thị code trên nhiều dòng. Nhưng hãy nhớ thay thế những dấu ngoặc nhọn (<,>) trong đoạn code của bạn bằng những ký tự đặc biệt tương ứng.

<p>Sample text here...</p>
<pre>&lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt;</pre>

Bạn cũng có thể thêm class .pre-scrollable để thiết lập max-height bằng 350px và cho phép người dùng cuộn nội dung theo chiều dọc.

Biến số

Để chỉ rõ đâu là biến số, hãy sử dụng thẻ <var>.

y = mx + b

<var>y</var> = <var>m</var><var>x</var> + <var>b</var>

Đầu ra mẫu

Để chỉ rõ đầu ra mẫu của một chương trình, hãy sử dụng thẻ <samp>.

This text is meant to be treated as sample output from a computer program.

<samp>This text is meant to be treated as sample output from a computer program.</samp>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML