Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào đưa định dạng Byte sang định dạng thích hợp(Bytes. KB, MB, GB)

Được viết bởi QuangIT ngày 14/09/2012 lúc 05:13 PM
Hàm sử dụng để Convert từ Byte sang định dạng thích hợp
  • 0
  • 4418

Làm thế nào đưa định dạng Byte sang định dạng thích hợp(Bytes. KB, MB, GB)


Hàm sử dụng để Convert từ Byte sang định dạng thích hợp


Ví dụ: SetBytes(74) 'returns "74 Bytes"

        SetBytes(5037) 'returns "4.92 KB"

        SetBytes(6383838) 'returns "6.09 MB"

        SetBytes(3368383278) 'returns "3.14 GB"


private string GetFileSize(double byteCount)

        {

            string size = "0 Bytes";

            if (byteCount >= 1073741824.0)

                size = String.Format("{0:##.##}", byteCount / 1073741824.0) + " GB";

            else if (byteCount >= 1048576.0)

                size = String.Format("{0:##.##}", byteCount / 1048576.0) + " MB";

            else if (byteCount >= 1024.0)

                size = String.Format("{0:##.##}", byteCount / 1024.0) + " KB";

            else if (byteCount > 0 && byteCount < 1024.0)

                size = byteCount.ToString() + " Bytes";


            return size;

        }


Còn đây là VB:

Function SetBytes(Bytes) As String


On Error GoTo hell


If Bytes >= 1073741824 Then

    SetBytes = Format(Bytes / 1024 / 1024 / 1024, "#0.00") _

         & " GB"

ElseIf Bytes >= 1048576 Then

    SetBytes = Format(Bytes / 1024 / 1024, "#0.00") & " MB"

ElseIf Bytes >= 1024 Then

    SetBytes = Format(Bytes / 1024, "#0.00") & " KB"

ElseIf Bytes < 1024 Then

    SetBytes = Fix(Bytes) & " Bytes"

End If


Exit Function

hell:

SetBytes = "0 Bytes"

End Function

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML