Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào đưa định dạng Byte sang định dạng thích hợp(Bytes. KB, MB, GB)

Được viết bởi QuangIT ngày 14/09/2012 lúc 05:13 PM
Hàm sử dụng để Convert từ Byte sang định dạng thích hợp
  • 0
  • 1807

Làm thế nào đưa định dạng Byte sang định dạng thích hợp(Bytes. KB, MB, GB)

Loading...

Hàm sử dụng để Convert từ Byte sang định dạng thích hợp


Ví dụ: SetBytes(74) 'returns "74 Bytes"

        SetBytes(5037) 'returns "4.92 KB"

        SetBytes(6383838) 'returns "6.09 MB"

        SetBytes(3368383278) 'returns "3.14 GB"


private string GetFileSize(double byteCount)

        {

            string size = "0 Bytes";

            if (byteCount >= 1073741824.0)

                size = String.Format("{0:##.##}", byteCount / 1073741824.0) + " GB";

            else if (byteCount >= 1048576.0)

                size = String.Format("{0:##.##}", byteCount / 1048576.0) + " MB";

            else if (byteCount >= 1024.0)

                size = String.Format("{0:##.##}", byteCount / 1024.0) + " KB";

            else if (byteCount > 0 && byteCount < 1024.0)

                size = byteCount.ToString() + " Bytes";


            return size;

        }


Còn đây là VB:

Function SetBytes(Bytes) As String


On Error GoTo hell


If Bytes >= 1073741824 Then

    SetBytes = Format(Bytes / 1024 / 1024 / 1024, "#0.00") _

         & " GB"

ElseIf Bytes >= 1048576 Then

    SetBytes = Format(Bytes / 1024 / 1024, "#0.00") & " MB"

ElseIf Bytes >= 1024 Then

    SetBytes = Format(Bytes / 1024, "#0.00") & " KB"

ElseIf Bytes < 1024 Then

    SetBytes = Fix(Bytes) & " Bytes"

End If


Exit Function

hell:

SetBytes = "0 Bytes"

End Function

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML