Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:35 PM
Bài này mình giới thiệu thuật toán trang bằng SQL với những tùy chọn hiển thị khác nhau.
 • 0
 • 16272

Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure


Bài này mình giới thiệu thuật toán trang bằng SQL với những tùy chọn hiển thị khác nhau. 
Ở bài viết Phân trang trong SQL mình đã giới thiệu cách dùng Store để phân trang, Ở bài này mình sẽ giới thiệu thuật toán phân trang tối ưu hơn.
Giả sử bạn muốn trang web của bạn phân trang theo cách hiển thị như sau
Trang đầu Trang trước 2 3 [4] 5 6 Trang sau Trang cuối (Với số trang hiển thị =5 và đang hiển thị nội dung trang thứ 4, và mỗi trang 10 bản ghi)


1. Store trả về chuỗi hiển thị phân trang.
 Trước tiên bạn cần viết 1 hàm trả về chuỗi hiển thị phân trang. Hàm này có các biến truyền vào là:
@Total=Tổng số bản ghi truy vấn
@currPage=Trang hiện hàng
@PageSize=Số trang muốn hiển thị
@rowperpage = Số bản ghi trên 1 trang

Kết quả trả về của store này là chuỗi (html) hiển thị phân trang có dạng như sau:  
-- EXEC [spPhanTrangSQL] 56,4,5, 10 (Demo với @Total=56, @currPage=4, @Pagesize=5, @rowperpage=10)  
&<a href="?page=1">Trang đầu</a> 
<a href="?page=3">Trang trước</a>
<a href="?page=2">2</a> 
<a href="?page=3">3</a> 
[4] 
<a href="?page=5">5</a> 
<a href="?page=6">6</a> 
<a href="?page=5">Trang sau</a> 
<a href="?page=6">Trang cuối</a>
 Store được viết như sau:
--Create by hungbv@hmweb.com.vn
CREATE PROCEDURE [dbo].[spPhanTrangSQL]
@Total int,
@currPage int ,
@PageSize int,
@rowperpage int 
AS
BEGIN
DECLARE @PageNumber int SET @PageNumber=1
DECLARE @i int
SET @i=1
DECLARE @TotalPage int
IF @Total%@rowperpage>0
SET @TotalPage=(@Total/@rowperpage)+1
ELSE
SET @TotalPage=@Total/@rowperpage 
DECLARE @Start int SET @Start=0
DECLARE @SQL nvarchar(4000)
SET @SQL=''
IF @currPage<=@TotalPage
BEGIN
 -- Xử lý trường hợp @currPage=1
 IF @currPage=1
 BEGIN
 SET @SQL=@SQL+ N'Trang '
 SET @PageNumber=@PageSize
 IF @PageNumber>@TotalPage SET @PageNumber=@TotalPage
 SET @Start=1
 END
 ELSE
 BEGIN
 SET @SQL=@SQL+ N' <a href="?page=1">Trang đầu</a>'
 SET @SQL=@SQL+ ' <a href="?page='+ 
  Cast((@currPage-1) AS nvarchar(4))+N'">Trang trước</a>'
 -- Xử lý trường hợp (@TotalPage-@currPage)<@PageSize/2
 IF(@TotalPage-@currPage)<@PageSize/2
   BEGIN
   SET @Start=(@TotalPage-@PageSize)+1
   IF @Start<=0 SET @Start=1 
   SET @PageNumber = @TotalPage
   END
 ELSE
 BEGIN
  IF (@currPage-(@PageSize/2))=0
  BEGIN
  SET @Start=1
  SET @PageNumber=@currPage+(@PageSize/2)+1
  IF @TotalPage<@PageNumber
   SET @PageNumber=@TotalPage
  END
  ELSE
   BEGIN
   SET @Start=@currPage-(@PageSize/2)
   IF @Start<=0 SET @Start=1 
   SET @PageNumber=@currPage+(@PageSize/2)
   IF @TotalPage<@PageNumber
     SET @PageNumber=@TotalPage
   ELSE
   IF @PageNumber <@PageSize 
     SET @PageNumber=@PageSize
   END
 END
 END 
 
 SET @i=@Start
 WHILE @i<=@PageNumber
 BEGIN
 IF @i=@currPage
  SET @SQL=@SQL+'
  ['+Cast(Cast(@i AS int) AS nvarchar(4))+'] '
 ELSE
  SET @SQL=@SQL+'
  <a href="?page='+Cast(@i AS nvarchar(4))+'">'
  +Cast(@i AS nvarchar(4))+'</a> '
 SET @i=@i+1 
 END
 IF @currPage<@TotalPage
 BEGIN
 SET @SQL=@SQL+ N'
  <a href="?page='+Cast((@currPage+1) 
  AS nvarchar(4))+N'">Trang sau</a>'
  SET @SQL=@SQL+ N' 
  <a href="?page='+cast(@TotalPage AS nvarchar(6))+
   N'">Trang cuối</a>'
 END
 SELECT @SQL AS PhanTrang 
 -- PRINT @SQL
END
END

2. Store phân trang
Tiếp theo chúng ta sẻ dùng thủ tục trên vào việc phân trang dữ liệu. Thủ tục này  có các biến truyền vào:
@currpage=Trang hiện hành
@recodeperpage=Số bản ghi trên mỗi trang
@Pagesize=Số trang hiển thị phân trang
Thủ tục sẽ trả về dữ liệu là 2 bảng (Dùng dataset).
--CREATE BY webmaster@hmweb.com.vn
CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_TableName_PhanTrang]
@currPage int,
@recodperpage int,
@Pagesize int
AS
Begin
  Begin
  WITH s AS
  (
    SELECT ROW_NUMBER() 
  OVER(ORDER BY MaTruong,TenTruong) AS RowNum, 
  MaTruong, TenTruong
    FROM dbo.TB_TableName 
  )
  Select * From s 
  Where RowNum Between 
 (@currPage - 1)*@recodperpage+1 
  AND @currPage*@recodperpage
  END
  -- Tính tổng số bản ghi
  DECLARE @Tolal int
  SELECT @Tolal=Count(*) FROM TB_TableName
  
  EXEC spPhanTrangSQL @Tolal, @currPage,@Pagesize, 10
End

Sử dụng Store này bạn cần bind dữ liệu và Fill vào 1 DataSet, Sau đó thực hiện hiển thị dữ liệu phân trang. Bạn đọc bài viết Kỹ thuật phân trang bằng Store trong asp.net Sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Store trên

Nguồn bài viết: hmweb

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML