Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn sử dụng Control MultiView trong Asp.Net

Được viết bởi QuangIT ngày 29/04/2013 lúc 06:40 PM
MultiView là một điều khiển Standard ToolBox. Ở đây tôi trình bày sử dụng đơn giản điều khiển MultiView.
  • 0
  • 8135
Tải tệp tin: Click ở đây

Hướng dẫn sử dụng Control MultiView trong Asp.Net


MultiView là một điều khiển Standard ToolBox. Ở đây tôi trình bày sử dụng đơn giản điều khiển MultiView. 

Đầu tiên tạo ra một mẫu Web tên MultiView.aspx. Sau đó thêm một điều khiển MultiView. 

Trong ví dụ này tôi sử dụng MultiView cho 5 hình ảnh Cầu Rồng Đà Nẵng. Khi nhấp vào nút NextImage, thì bạn có thể nhìn thấy hình ảnh tiếp theo. Tôi cũng đặt một điều khiển label cho thấy số lượng hình ảnh hiện tại. Đây là mã nguồn của trang MultiView.apx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>MultiView Control - DOTNET GROUP</title>
    <script runat="server">  
    protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {  
        if(!Page.IsPostBack){  
            MultiView1.ActiveViewIndex = 0;  
           }  
    }  
    void NextImage(object sender, System.EventArgs e)  
    {  
        MultiView1.ActiveViewIndex += 1;  
    }  
    protected void Page_PreRender(object sender, System.EventArgs e) {  
        Label1.Text = "Cầu Rồng Thành phố Đà Nẵng: " + (MultiView1.ActiveViewIndex + 1).ToString() + " trong " + MultiView1.Views.Count.ToString();  
    }  
</script> 
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="Crimson"></asp:Label>
        <br />
        <br />
        <asp:MultiView ID="MultiView1" runat="server">
            <asp:View ID="View1" runat="server">
                <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/Images/1.jpg" Width="800px" />
                <br />
                <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Next Image" OnClick="NextImage" />
            </asp:View>
            <asp:View ID="View2" runat="server">
                <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl="~/Images/2.jpg" Width="800px" />
                <br />
                <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Next Image" OnClick="NextImage" />
            </asp:View>
            <asp:View ID="View3" runat="server">
                <asp:Image ID="Image3" runat="server" ImageUrl="~/Images/3.jpg" Width="800px" />
                <br />
                <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Next Image" OnClick="NextImage" />
            </asp:View>
            <asp:View ID="View4" runat="server">
                <asp:Image ID="Image4" runat="server" ImageUrl="~/Images/4.jpg" Width="800px" />
                <br />
                <asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Next Image" OnClick="NextImage" />
            </asp:View>
            <asp:View ID="View5" runat="server">
                <asp:Image ID="Image5" runat="server" ImageUrl="~/Images/5.jpg" Width="800px" />
            </asp:View>
        </asp:MultiView>
    </div>
    </form>
</body>
</html>


MultiView01.jpg

MultiView02.jpg

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML