Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Download dữ liệu từ internet bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 05:59 PM
Đây là 2 command giúp bạn download file từ internet về máy bạn và hơn thế nữa. Thay vì việc dùng trình duyệt download về máy tính cá nhân, xong rồi lại phải chuyển từ máy cá nhân lên máy server thì từ máy server, sử dụng 1 trong 2 command này sẽ giúp bạn tải trực tiếp nó về nơi bạn cần.
 • 0
 • 1007

Download dữ liệu từ internet bằng linux


Đây là 2 command giúp bạn download file từ internet về máy bạn và hơn thế nữa. Thay vì việc dùng trình duyệt download về máy tính cá nhân, xong rồi lại phải chuyển từ máy cá nhân lên máy server thì từ máy server, sử dụng 1 trong 2 command này sẽ giúp bạn tải trực tiếp nó về nơi bạn cần.

Bạn chỉ việc truyền đường dẫn của tệp tin cần download là được, ví dụ với wget:
$ wget https://gist.githubusercontent.com/nguyenvanhieuvn/7d9441c10b3c2739499fc5a4d9ea06fb/raw/06c0f4ed63c0951cf32c32089383aeb345e6743e/teencode.txt
--2020-05-03 11:37:24-- https://gist.githubusercontent.com/nguyenvanhieuvn/7d9441c10b3c2739499fc5a4d9ea06fb/raw/06c0f4ed63c0951cf32c32089383aeb345e6743e/teencode.txt
Resolving gist.githubusercontent.com (gist.githubusercontent.com)... 151.101.76.133
Connecting to gist.githubusercontent.com (gist.githubusercontent.com)|151.101.76.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1437875 (1,4M) [text/plain]
Saving to: ‘teencode.txt’
 
teencode.txt                    100%[=================================================================================================================>]  1,37M 1,81MB/s  in 0,8s  
 
2020-05-03 11:37:26 (1,81 MB/s) - ‘teencode.txt’ saved [1437875/1437875]

Còn với command curl thì nó cũng sẽ download nhưng không save file mà hiển thị nội dung download được lên màn hình nếu bạn không chỉ định tham số --output cho nó:
$ curl https://dumps.wikimedia.org/viwiki/20191201/viwiki-20191201-pages-articles-multistream.xml.bz2 --output viwiki-20191201-pages-articles-multistream.xml.bz2
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0 694M  0 287k  0   0 45186   0 4:28:30 0:00:06 4:28:24 57884

Tất nhiên, ứng dụng của 2 command này không chỉ dừng lại ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Có đôi chút sự khác nhau giữa 2 command này, bạn xem sự khác nhau được trình bày rất chi tiết tại curl vs wget.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML