Cấp bậc tác giả:

JAVA

Xây dựng Lớp Trạm Thu Phí

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:24 PM
Bài toán: Xây dựng Lớp Trạm Thu Phí. Kiểm tra, ghi chép xe qua trạm và tính phí.
  • 0
  • 5064

Xây dựng Lớp Trạm Thu Phí


Bài toán: Xây dựng Lớp Trạm Thu Phí.

Kiểm tra, ghi chép xe qua trạm và tính phí.


Bài 1:


import java.util.Date;

import java.sql.*;


public class GarbTruck{

double phiTheoGio= 120000.0;

int loadingTime = 8;

int MAX = 10000;

double chiPhi1h = 120000.0;

int timeBairac = 30;

double tienBai = 57000.0;


int[] garb;

//Ham dung===========

public GarbTruck(int[] garb) {

this.garb = garb;

}


public double TotalFee() {

return this.phiTaiRac() + this.phiVanChuyen() + this.phiDoRac();

}


public double phiTaiRac() {

return phiTheoGio * (this.timeTaiRac() / 60.0);

}


public int timeTaiRac() {

return loadingTime * this.soLanTai();

}


public int soLanTai() {

return this.garb.length;

}


public double phiVanChuyen() {

return chiPhi1h * (this.timeVanChuyen() / 60.0);

}


public int timeVanChuyen() {

return timeBairac* this.soLanVanChuyen();

}


public int soLanVanChuyen() {

int acc = 0;

int amountOnTruck = 0;

for (int weight : this.garb) {

if (this.overweight(amountOnTruck, weight)) { // quá tai

acc++;

amountOnTruck = weight;

}

else

amountOnTruck += weight;

}

return (amountOnTruck > 0) ? (acc + 1) :

}


private boolean overweight(int amountOnTruck, int weight) {

return amountOnTruck + weight > MAX;

}


public double phiDoRac() {

return tienBai * this.soLanVanChuyen();

}


public static void main(String[] args) {

int[] trashGarb = { 1765, 2808, 952, 4206, 3102,

3902, 1292, 3985, 8324, 1928, 4426, 397, 3277 };

System.out.println("Tong phi phai tra la "+ new GarbTruck(trashGarb).TotalFee());

}


}


Bài 2:


import java.util.Date;

import java.sql.*;


 class XeQuaTram{

    private String bsxe;

    private  Date tdqt;

    private double lephi;

//----------------------------------------------

public XeQuaTram(String bso){

bsxe=bso;

    tdqt=new Date();

if(bso.charAt(2)=='H') lephi = 3000;      

}

//----------------------------------------------

public XeQuaTram(String bso,Date tdqt,double sotien){

bsxe=bso;

    tdqt=tdqt;

lephi=sotien;

}

//----------------------------------------------

public String getBsxe(){

return bsxe;

}

//----------------------------------------------

public Date getTdqt(){

    return tdqt;

}

//----------------------------------------------

public double getLephi(){

return lephi;

    }

//----------------------------------------------

public String toString(){

return (bsxe+"\t"+tdqt);

    }

//----------------------------------------------

public void saveDB() throws Exception{

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

Connection con= DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:TTP");

Statement stmt = con.createStatement();

String sql="INSERT INTO NhatKy ( bsxe, lephi ) values('"+bsxe+"',"+lephi+")";

    System.out.println(sql);

int rc=stmt.executeUpdate(sql);

if(rc!=1) throw new Exception("Loi ghi du lieu");

con.close();

 }

}

//==============================================

public class TramThuPhi{

    XeQuaTram[]dsxe;

    int sl=0;

double tonglp=0;

//----------------------------------------------

 public TramThuPhi(){

dsxe=new XeQuaTram[100];

}

//----------------------------------------------

//----------------------------------------------

//----------------------------------------------

//----------------------------------------------

public void inbaocao (Date from, Date to){

    System.out.println("  Danh sach xe qua tram tu  " +from+ "  den  " +to);

System.out.println(" ");

for(int i=0;i<sl;i++){

Date ngay=dsxe[i].getTdqt();

if(ngay.after(to) && ngay.before(from))

              System.out.println("     "+dsxe[i]);

}

System.out.println(" ");

}

//----------------------------------------------

//----------------------------------------------

public static void main(String x[]){

TramThuPhi t=new TramThuPhi();

try{

for(int i=0;i<x.length;i++)

{

//t.ghichep(new XeQuaTram(x[i]));

}

} catch(Exception e)

{

System.out.println(e);

}

t.inbaocao();

   }

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML