Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình mở kết nối dùng đối tượng URL và kiểm tra các thuộc tính và nội dung của tài nguyê

Được viết bởi QuangIT ngày 15/09/2012 lúc 05:38 PM
Viết chương trình mở kết nối dùng đối tượng URL và kiểm tra các thuộc tính và nội dung của tài nguyên nhận được.
  • 0
  • 5600

Viết chương trình mở kết nối dùng đối tượng URL và kiểm tra các thuộc tính và nội dung của tài nguyê


Đề bài: Viết chương trình mở kết nối dùng đối tượng URL và kiểm tra các thuộc tính và nội dung của tài nguyên nhận được.

Chức năng chương trình:

-         Hiển thị các thông tin về tài nguyên nhận được trên internet như ngày tạo, ngày chỉnh sửa sau cùng, ngày hết hạn…


Cơ chế:

Các lớp và chức năng các lớp:

-         Tương tự như Net3, thay vì sử dụng phương thức getHeaderField thì sử dụng getDate(), getContentType()… của đối tượng URLConnection để thay thế

-         Duyệt hết toàn bộ nội dung và hiển thị ra màn hình


Kết quả:


 import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class Bai17
{
    public static void main(String args[])throws IOException{
        int i;
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap URL: ");
        String  URL = input.nextLine();
        try
        {
        URL ul=new URL(URL);
        URLConnection u=ul.openConnection();
        System.out.println("Date: "+ new Date(u.getDate()));
        System.out.println("Content-type:"+u.getContentType());
        System.out.println("Expires: "+u.getExpiration());
        System.out.println("Last Modified: "+u.getLastModified());
        int l=u.getContentLength();
        System.out.println("Content_length: "+ l);
        if(l>0){
            System.out.println("Content");
            InputStream is=u.getInputStream();
            int a=l;
            while(((i=is.read())!=-1)&&(--a>0)){
                System.out.print((char)i);
            }
            is.close();
        }
        else
            System.out.println("Content is not available");
    }
    catch(MalformedURLException e){
        System.out.println(e);
    }
  
}
    }

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML