Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Vector là gì? Vector sử dụng như thế nào?

Được viết bởi webmaster ngày 12/03/2019 lúc 07:28 AM
Bài này sẽ hướng dẫn cách dùng Vector trong Java
 • 0
 • 3902

Vector là gì? Vector sử dụng như thế nào?


Giới thiệu
Những điểm cần ghi nhớ về lớp Vector:
 • Có thể chứa các phần tử trùng lặp.
 • Duy trì thứ tự của phần tử được thêm vào.
 • Vector là synchronized.
Lớp java.util.Vector được định nghĩa như sau:
public class Vector<E>
  extends AbstractList<E>
  implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable {
  
}


Các phương thức khởi tạo (constructor) của lớp Vector
 • Vector(): khởi tạo một danh sách mảng trống.
 • Vector(Collection c): khởi tạo một danh sách mảng được khởi tạo với các phần tử của collection c.
 • Vector(int capacity): khởi tạo một danh sách mảng mà có sức chứa (compacity) ban đầu được chỉ định. Nếu không chỉ định, mặc định là 10. Mỗi lần thêm một phần tử vào danh sách, nếu vượt quá sức chứa cho phép thì danh sách sẽ tự động tăng thêm 100% kích thước hiện có.
Các phương thức (method) của lớp Vector
 • boolean add(Object o) Thêm phần tử được chỉ định vào cuối một danh sách.
 • void add(int index, Object element) Chèn một phần tử được chỉ định tại vị trí (index) được chỉ định vào danh sách. Ném IndexOutOfBoundsException nếu index này ở bên ngoài dãy (index < 0 hoặc index > size()).
 • boolean addAll(Collection c) Thêm tất cả các phần tử trong collection được chỉ định vào cuối của danh sách gọi phương thức, theo thứ tự chúng được trả về bởi bộ lặp iterator.
 • boolean addAll(int index, Collection c) Thêm tất cả các phần tử trong collection được chỉ định vào danh sách gọi phương thức, bắt đầu từ vị trí đã chỉ định. Ném NullPointerException nếu collection đã cho là null.
 • Object get(int index) Trả về phần tử tại index đã cho. Ném IndexOutOfBoundsException nếu index đã cho là ở bên ngoài dãy (index < 0 hoặc index >= size()).
 • int indexOf(Object o) Lấy vị trí (index) trong danh sách với sự xuất hiện đầu tiên của phần tử được chỉ định, hoặc -1 nếu danh sách không chứa phần tử này.
 • int lastIndexOf(Object o) Lấy vị trí (index) trong danh sách với sự xuất hiện cuối cùng của phần tử được chỉ định, hoặc -1 nếu danh sách không chứa phần tử này.
 • Object remove(int index) Gỡ bỏ phần tử tại index đã cho. Ném IndexOutOfBoundsException nếu index ở ngoài dãy (index < 0 hoặc index >= size()).
 • void retainAll(Collection c) Xóa những phần tử không thuộc collection c và không thuộc list hiện tại khỏi list hiện tại. Ném NullPointerException nếu collection đã cho là null.
 • void removeAll(Collection c) Xóa những phần tử thuộc collection c và thuộc list hiện tại khỏi list hiện tại. Ném NullPointerException nếu collection đã cho là null.
 • Object set(int index, Object element) Thay thế phần tử tại vị trí đã cho trong list này với phần tử đã xác định. Ném IndexOutOfBoundsException nếu index ở ngoài dãy (index < 0 hoặc index >= size()).
 • Object[] toArray() Chuyển một danh sách sang mảng và trả về một mảng chứa tất cả các phần tử trong danh sách này theo đúng thứ tự. Ném NullPointerException nếu mảng này là null.
 • Object[] toArray(Object[] a) Chuyển một danh sách sang mảng và trả về một mảng chứa tất cả các phần tử trong danh sách này theo đúng thứ tự. Kiểu runtime là của mảng trả về giống như mảng đã xác định.
 • Object clone() Tạo một bản sao của Vector.
 • void clear() Xóa tất cả các phần tử từ danh sách.
 • void trimToSize() Cắt dung lượng của thể hiện Vector này là kích thước danh sách hiện tại.
Ví dụ minh họa
Ví dụ sử dụng Vector với kiểu dữ liệu cơ bản (Wrapper)
import java.util.Vector;
import java.util.List;
 
public class VectorExample {
  public static final int NUM_OF_ELEMENT = 5;
 
  public static void main(String[] args) {
    // Create list with no parameter
    List<String> list1 = new Vector<>();
    for (int i = 1; i <= NUM_OF_ELEMENT; i++) {
      // Add element to list
      list1.add("0" + i);
    }
    System.out.print("Init list1 = ");
    printData(list1);
 
    // addAll()
    List<String> list2 = new Vector<>();
    list2.addAll(list1);
    list2.add("0" + 3);
    System.out.print("After list1.addAll(03): list2 = ");
    printData(list2);
     
    // IndexOf()
    System.out.println("list2.indexOf(03) = " + list2.indexOf("03"));
    System.out.println("list2.indexOf(06) = " + list2.indexOf("06"));
     
    // lastIndexOf()
    System.out.println("list2.lastIndexOf(03) = " + list2.lastIndexOf("03"));
     
    // Remove
    list2.remove("01");
    System.out.print("After list2.remove(01): list2 = ");
    printData(list2);
     
    // retainAll()
    List<String> list4 = new Vector<>(list1);
    Vector<String> list3 = new Vector<String>();
    list3.add("0" + 3);
    list3.add("0" + 2);
    System.out.print("Init list3 = ");
    printData(list3);
    list4.retainAll(list3);
    System.out.print("After list1.retainAll(list3): list4 = ");
    printData(list4);
     
    // removeAll()
    List<String> list5 = new Vector<>(list1);
    list5.removeAll(list3);
    System.out.print("After list1.removeAll(list3): list5 = ");
    printData(list5);
  }
 
  public static void printData(List<String> list) {
    // Show list through for-each
    for (String item : list) {
      System.out.print(item + " ");
    }
    System.out.println();
  }
 
}
Kết quả thực thi chương trình trên:

Init list1 = 01 02 03 04 05
After list1.addAll(03): list2 = 01 02 03 04 05 03
list2.indexOf(03) = 2
list2.indexOf(06) = -1
list2.lastIndexOf(03) = 5
After list2.remove(01): list2 = 02 03 04 05 03
Init list3 = 03 02
After list1.retainAll(list3): list4 = 02 03
After list1.removeAll(list3): list5 = 01 04 05

Ví dụ sử dụng Vector với kiểu do người dùng tự định nghĩa (Object)
import java.util.List;
import java.util.Vector;
 
class Student {
  private int id;
  private String name;
 
  public Student(int id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return "Student [id=" + id + ", name=" + name + "]";
  }
}
 
public class VectorExample {
  public static final int NUM_OF_ELEMENT = 5;
 
  public static void main(String[] args) {
    // Create list with compacity = 3
    List<Student> students = new Vector<>(3);
    for (int i = 1; i <= NUM_OF_ELEMENT; i++) {
      // Add element to list
      Student student = new Student(i, "myname" + i);
      students.add(student);
    }
 
    // Show list student
    for (Student student : students) {
      System.out.println(student);
    }
  }
}
Kết quả thực thi chương trình trên:

Student [id=1, name=myname1]
Student [id=2, name=myname2]
Student [id=3, name=myname3]
Student [id=4, name=myname4]
Student [id=5, name=myname5]

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML