Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng RadioButton trong Ajax Update Panel

Được viết bởi webmaster ngày 27/07/2013 lúc 04:14 AM
Tôi có hai nút radio kết hợp với các điều khiển khác nhau .. một với một hộp danh sách kiểm và hộp văn bản. Để xử lý các nút radio trong AJAX, tôi đặt chúng trong update panel.
  • 0
  • 3874

Sử dụng RadioButton trong Ajax Update Panel


Tôi có hai nút radio kết hợp với các điều khiển khác nhau .. một với một hộp danh sách kiểm và hộp văn bản. Để xử lý các nút radio trong AJAX, tôi đặt chúng trong update panel. Tôi đặt panel với 2 nút radio, 1 hộp danh sách kiểm, 1 hộp văn bản và 2 nút bấm bên trong updatepanel. Với phương thức này các nút radio đang làm việc tốt, nhưng các nút bình thường ngừng làm việc.

<asp:Panel ID="SelectAttributesPanel" runat="server" Width="230px" BackColor="#F0F8FF" BorderColor="Black" BorderWidth="1" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" onprerender="SelectAttributesPanel_PreRender">
 <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional">
 <ContentTemplate>
 <table style="width: 114%; color: #000000;">
 <tr bgcolor="#00CCFF"><td align="left" valign="middle">
 <asp:RadioButton ID="rdSelectAttribs" runat="server" AutoPostBack="True"
Text="Display Exploded View Graph based on the attributes selected below" GroupName="CHOICE" Font-Bold="True" Font-Names="verdana" ForeColor="White" Checked="True" Font-Size="Small" oncheckedchanged="rdSelectAttribs_CheckedChanged" />
</td></tr> 
<tr><td align="left" valign="middle">
 <asp:CheckBoxList ID="chklstAttributes" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small">
 </asp:CheckBoxList>
</td></tr> 
<tr bgcolor="#00CCFF"><td align="left" valign="middle">
 <asp:RadioButton ID="rdBaseline" runat="server" AutoPostBack="True"
Text="Display Exploded View Graph based on the RNC Count" GroupName="CHOICE" Font-Bold="True" Font-Names="verdana" ForeColor="White" Font-Size="Small" oncheckedchanged="rdSelectAttribs_CheckedChanged" />
 </td></tr>
<tr><td align="left" valign="middle" style="font-family: verdana; font-size: small;">RNC Count Baseline&nbsp;
 <asp:TextBox ID="txtRNCCountBaseline" runat="server" onKeyPress="return numbersonly(event, false)"
 BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" MaxLength="3" Width="26px" EnableViewState="False">50</asp:TextBox></td></tr> <tr><td align="center">
 <asp:Button ID="btnOKSelectAttributes" runat="server" Text="OK" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px"
Font-Bold="True" Font-Size="Small" EnableViewState="False" onclick="btnOKSelectAttributes_Click" CausesValidation="False" Font-Names="verdana" />&nbsp; <asp:Button ID="btnCancelSelectAttributes" runat="server" Text="Close" Font-Bold="True" Font-Size="Small" EnableViewState="False" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="verdana" />
 </td></tr>
 </table>
 </ContentTemplate>
 <Triggers>
 <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="rdSelectAttribs" EventName="CheckedChanged" />
 <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="rdBaseline" EventName="CheckedChanged" />
 </Triggers>
 </asp:UpdatePanel> </asp:Panel> 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML