Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Handle an Unhandled Exception- Xử lý ngoại lệ

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 02:17 PM
Bạn cần phải xử lý bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đó, cho phép bạn trình bày với người dùng một hộp thoại thông tin và debug dữ liệu.
 • 0
 • 5665
Tải tệp tin: Click ở đây

Handle an Unhandled Exception- Xử lý ngoại lệ


Vấn đề
Bạn cần phải xử lý bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đó, cho phép bạn trình bày với người dùng một hộp thoại thông tin và debug dữ liệu.
Giải pháp
Các cửa sổ có ba điều khiển System.Windows.Controls.Button, trong đó chứng minh
hành vi mặc định WPF xử lý ngoại lệ và nó có thể được ghi đè.

Đây là giao diện:

Code wpf:
 <StackPanel>
    <Button
x:Name="btnThrowHandledException"
Click="btnThrowHandledException_Click"
Content="Throw Handled Exception"
Margin="10,10,10,5"
/>
    <Button
x:Name="btnThrowUnhandledException"
Click="btnThrowUnhandledException_Click"
Content="Throw Unhandled Exception"
Margin="10,5,10,5"
/>
    <Button
x:Name="btnThrowUnhandledExceptionFromThread"
Click="btnThrowUnhandledExceptionFromThread_Click"
Content="Throw Unhandled Exception From a New Thread"
Margin="10,5,10,10"
/>
  </StackPanel>Code C#:
private void btnThrowHandledException_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
        {
            try
            {
                throw new NotImplementedException();
            }
            catch (NotImplementedException ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

        private void btnThrowUnhandledException_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
        private void btnThrowUnhandledExceptionFromThread_Click(object sender,
        RoutedEventArgs e)
        {
            BackgroundWorker backgroundWorker = new BackgroundWorker();
            backgroundWorker.DoWork += delegate
            {
                throw new NotImplementedException();
            };
            backgroundWorker.RunWorkerAsync();
        }

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML